Skip to content

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?

Xósin e Biblu na é

 Gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ ɖó nyikɔ yeɖesunɔ tɔn ɖé. É ka na sɔgbe ɖɔ Mawu ni ɖó nyikɔ ɖé à cé? Nyikɔ mɛɖesunɔ tɔn ɖé ɖiɖó kpo zinzan tɔn kpo ɖò taji ɖò xɔ́ntɔn zunzun linu. É ka ɖó na gbɔn vo hwenu e mǐ jló na zun xɔ́ntɔn xá Mawu é wɛ à?

 Ðò Biblu mɛ ɔ, Mawu ɖɔ: “Un nɔ nyí Jehovah. Nyikɔ ce nɛ.” (Ezayíi 42:8, Traduction du monde nouveau)Nugbǒ wɛ ɖɔ é lɛ́ ɖó tɛnmɛ-nyikɔ gègě, ɖi “ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́,” “Aklunɔ,” kpo “Gbɛɖotɔ́” kpo, amɔ̌, é wlí yɛ̌yi nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ, bo ɖɔ ɖɔ ye ni nɔ zán nyikɔ emitɔn ɖesu dó ylɔ emi.—Bǐbɛ̌mɛ 17:1; Mɛsɛ́dó 4:24, 1 Piyɛ́ɛ 4:19.

 Ðò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě mɛ ɔ, nyikɔ Mawu tɔn ɖesu ɖò Tíntɔ́n 6:3 mɛ. Sɔgbe kpo Traduction du monde nouveau kpo ɔ, wemafɔ enɛ ɖɔ: “Un ko tɔ́n dó Ablaxamu, Izaki kpo Jakɔbu kpo jí, nyɛ mɛ e nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ é, amɔ̌, gbɔn nyikɔ ce Jehovah gblamɛ wɛ un ma ɖè nyiɖée xlɛ́ ye ɖè mlɛ́mlɛ́ ǎ.”

 Jehovah wɛ è nɔ zán nú nyikɔ Mawu tɔn ɖò Fɔngbe mɛ sín xwè mɔkpan ɖíe. Nugbǒ wɛ ɖɔ akɔwé gègě nɔ zán “Yahvé,” amɔ̌, nyikɔ Jehovah ɔ wɛ mɛ lɛ tuùn hugǎn. Ebléegbe mɛ wɛ è wlan akpáxwé Biblu tɔn nukɔntɔn ɔ dó, é nyí Fɔngbe mɛ ǎ, gbè ɖé wɛ bɔ è nɔ wlan sín ɖisixwé wá yì amyɔxwé. Ðò gbè enɛ mɛ ɔ, wekwín asú ɛnɛ elɔ lɛ wɛ è dó wlan nyikɔ Mawu tɔn na: יהוה. Wekwín Ebléegbe tɔn ɛnɛ enɛ lɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ Tetlaglamu é ɔ, YHWH wɛ è nɔ lilɛ dó.