Skip to content

Fitɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ba Nyikɔ Yetɔn Sín?

Fitɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ba Nyikɔ Yetɔn Sín?

 Jehovah wɛ nyí nyikɔ Mawu tɔn e è mɔ ɖò Biblu mɛ é. (Tíntɔ́n 6:3, nwt; Ðɛhan 83:18, nwt) Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɔ, mɛɖé wɛ é nyí bo nɔ jla linlin, alǒ nǔgbo ɖěɖee jí é kú dó lɛ é.

 Mɔ̌ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ e mǐ nyí é nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí gbɛ̌ta Klisanwun lɛ tɔn ɖé, bo nɔ jla nǔgbo ɔ dó Jehovah e nyí Gbɛɖotɔ́ ɔ é wu. (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Mǐ nɔ gbɔn ali e nu mǐ nɔ zán gbɛ̀ mǐtɔn ɖè é gblamɛ bo nɔ ɖekúnnu nú mɛ ɖevo lɛ bo nɔ lɛ́ má nǔ e mǐ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é xá ye.—Ezayíi 43:10-12; 1 Piyɛ́ɛ 2:12.