Skip to content

Etɛ lɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ Na?

Etɛ lɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ Na?

Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ zán Klisanwun gbɛ̀ e Jezu kplɔ́n mɛ, bɔ mɛsɛ́dó tɔn lɛ zán é. Xóta elɔ sɛ̀ sin xwè nú nǔ dodónú tɔn e mǐ ɖi nǔ na lɛ é.

 1.   Mawu. Mawu nǔgbo ɖokpo e nyí Nǔbǐwukpétɔ́, Gbɛɖotɔ́, bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Jehovah é wɛ mǐ nɔ sɛn. (Ðɛhan 83:18, nwt; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) É wɛ nyí Mawu Ablaxamu tɔn, Mɔyizi tɔn, kpo Jezu tɔn kpo.—Tíntɔ́n 3:6; 32:11; Jaan 20:17.

 2.   Biblu. Mǐ kúdeji ɖɔ Biblu ɔ nyí wɛn e gosin Mawu gɔ́n nú gbɛtɔ́ lɛ é. (Jaan 17:17; 2 Timɔtée 3:16) Nǔ e mǐ nɔ ɖi nǔ na lɛ é nɔ jinjɔn wema 66 e ɖ’emɛ lɛ é jí, ye wɛ nyí “Alɛnuwema Xóxó” ɔ kpo “Alɛnuwema Yɔyɔ̌” ɔ kpo. Nǔkplɔnmɛtɔ́ Jason David BeDuhn tinmɛ nǔ enɛ ganji hwenu e é wlan ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ “nɔ sɔ́ nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é bǐ kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ bǐ kpo jinjɔn nǔ e Biblu ɖɔ tawun lɛ é jí, bo kún nɔ wá gbeta lɛ kɔn dó nu nú Biblu ó” é. a

   Mǐ yí gbè nú Biblu ɔ blebu có, mǐ ka nɔ yí nǔ e ɖ’emɛ lɛ é blǔju tɔn mɔ̌ mɛ e nɔ wà mɔ̌ lɛ é ɖɔhun ǎ. Mǐ tuùn ɖɔ akpáxwé ɖé lɛ ɖò Biblu mɛ bo tinmɛ nǔ e ko jɛ lɛ é alǒ ee na wá jɛ lɛ é, bɔ akpáxwé ɖevo lɛ ka zán xógbe nǔjlɛdonǔwu tɔn lɛ alǒ xó lómílómí lɛ dó ɖɔ nǔ ɖevo lɛ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 1:1.

 3.   Jezu. Mǐ nɔ xwedó nǔkplɔnmɛ Jezu Klisu tɔn lɛ kpo kpɔ́ndéwú tɔn kpo, bo nɔ kpa susu n’i, ɖó é wɛ nyí Mɛhwlɛngántɔ́ mǐtɔn bo lɛ́ nyí Vǐ Mawu tɔn. (Matie 20:28; Mɛsɛ́dó 5:31) Enɛ wu ɔ, Klisanwun wɛ nú mǐ. (Mɛsɛ́dó 11:26, nwt) Mǐ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ ɖɔ Jezu kún nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ó, bɔ fí ɖebǔ ka ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo nɔ gudo nú nǔkplɔnmɛ Atɔnɖobǔ tɔn ǎ.—Jaan 14:28.

 4.   Axɔ́suɖuto Mawu tɔn. Acɛkpikpa jɔ acɛkpikpa ɖé wɛ bo ɖò jixwé, é nyí nǔɖe wɛ bo ɖò Klisanwun lɛ sín ayi mɛ ǎ. É na ɖyɔ acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ, bo na bló bɔ linlin e Mawu ɖó nú ayikúngban ɔ é na jɛnu. (Daniyɛli 2:44; Matie 6:9, 10) É na jɛ azɔ̌ enɛ lɛ wu zaanɖé dìn, ɖó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ ko ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ.—2 Timɔtée 3:1-5; Matie 24:3-14.

   Jezu wɛ nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn ɖò jixwé. É jɛ gǎn ɖu jí ɖò 1914.—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

 5.   Hwlɛngán. Gbɔn vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn gblamɛ ɔ, è sixu hwlɛn gbɛtɔ́ lɛ sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí. (Matie 20:28; Mɛsɛ́dó 4:12) Bo na dó ɖu vɔsisa enɛ sín lè ɔ, é nyí nǔ kɛɖɛ wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖó na ɖi nú Jezu ǎ, loɔ, ye ɖó na lɛ́ huzu gbɛzán yetɔn bo bló baptɛm. (Matie 28:19, 20; Jaan 3:16; Mɛsɛ́dó 3:19, 20) Nǔwiwa mɛɖé tɔn wɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔɖiɖi tɔn ɖò gbɛ̀. (Jaki 2:24, 26) É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé sixu mɔ hwlɛngán ɖó gǎndidó tɔn wu ǎ, loɔ, “fɛ́nú Mawu tɔn” wɛ nɔ nyí tɔn.—Galatinu lɛ 2:16, 21.

 6.   Jixwé. Jehovah Mawu, Jezu Klisu kpo wɛnsagun gbejinɔtɔ́ lɛ kpo nɔ nɔ fí e nukún ma sixu mɔ ǎ é. b (Ðɛhan 103:19-21; Mɛsɛ́dó 7:55) È na fɔ́n gbɛtɔ́ kpɛɖé e kɛ́n yetɔn nyí 144 000 é dó jixwé bɔ ye na ɖu gǎn xá Jezu ɖò Axɔ́suɖuto ɔ mɛ.—Daniyɛli 7:27; 2 Timɔtée 2:12; Nǔɖexlɛ́mɛ 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Ayikúngban. Mawu dá ayikúngban ɔ bonu é na nyí xwé nú gbɛtɔ́ lɛ kaka sɔyi. (Ðɛhan 104:5; 115:16; Nǔnywɛtɔ́xó 1:4) Mawu na dó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe kpo gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ kpo sín ajɔ gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ.—Ðɛhan 37:11, 34.

 8.   Nǔ nyanya kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo. Ye bɛ́ hwenu e wɛnsagun Mawu tɔn lɛ ɖokpo fɔ́n gǔ é. (Jaan 8:44) Wɛnsagun enɛ ee è wá ylɔ́ ɖɔ “Satáan” kpo “Awoví” kpo ɖò gǔfínfɔ́n tɔn gudo é tɛ́n kpɔ́n bo dɔn asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ dó éɖée jí, bɔ nǔ e mɛ é wá tɔ́n kɔ dó nú kúnkan yetɔn lɛ é nyla tawun. (Bǐbɛ̌mɛ 3:1-6; Hlɔmanu lɛ 5:12) Bo na dó na xósin nú nǔkanbyɔ ɖěɖee Satáan fɔ́n nyite lɛ é ɔ, Mawu tin bɔ nǔ nyanya kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo tíìn, amɔ̌, É ka na tin bɔ ye na nɔ ayǐ kaka sɔyi ǎ.

 9.   Kú. Mɛ e ko kú lɛ é sɔ́ tíìn ɖò fí ɖé ǎ. (Ðɛhan 146:4; Nǔnywɛtɔ́xó 9:5, 10) Ye ɖò wuvɛ̌ sè wɛ ɖò zojimací ɖé mɛ ǎ.

   Mawu na fɔ́n gbɛtɔ́ liva mɔkpan wá gbɛ̀ gbɔn fínfɔ́n sín kú gblamɛ. (Mɛsɛ́dó 24:15) É ɖò mɔ̌ có, è na sú kún dó nú mɛ ɖěɖee na gbɛ́ ɖɔ emi kún na xwedó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn lɛ ɖò fínfɔ́n sín kú yetɔn gudo lɛ ó é bǐ mlɛ́mlɛ́, bɔ nukúnɖiɖó fínfɔ́n sín kú tɔn ɖě sɔ́ na ɖè nú ye ǎ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 20:14, 15.

 10.   Xwédo. Mǐ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó e Mawu sɔ́ ɖ’ayǐ ɖò bǐbɛ̌mɛ dó alɔwliwli wu é, é wɛ nyí ɖɔ sunnu ɖokpo na da nyɔnu ɖokpo; afɔdógbě alǒ nyɔnu ɖevo biba kɛɖɛ jɛn sixu zɔ́n bɔ ye na gbɛ́ yeɖée. (Matie 19:4-9) Mǐ kúdeji ɖɔ nǔnywɛ e ɖò Biblu mɛ é nɔ d’alɔ xwédo lɛ bɔ ye nɔ ɖó awǎjijɛ.—Efɛzinu lɛ 5:22–6:1.

 11.   Mawu sinsɛn mǐtɔn. Mǐ nɔ sɛn akluzu alǒ bocyɔ ɖevo ɖebǔ ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 4:15-19; 1 Jaan 5:21) Nǔ taji e mǐ nɔ wà dó sɛn Mawu é ɖé lɛ ɖíe:

 12.   Tutoblonunu mǐtɔn. È bló tuto nú mǐ dó agun lɛ mɛ, bɔ kplékplé mɛxo lɛ tɔn ɖé nɔ kpé nukún dó ɖokpo ɖokpo wu. Amɔ̌, mɛxo lɛ nyí gbɛ̌ta sinsɛngán lɛ tɔn ɖé ǎ, è ka nɔ lɛ́ sú axɔ́ ye ǎ. (Matie 10:8; 23:8) Mǐ nɔ na maɖówǒ ǎ, mǐ ka nɔ yí agbǎnmɛkwɛ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí ǎ. (2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7) Nǔ e mɛ lɛ nɔ na ma ɖè yeɖée xlɛ́ lɛ é wɛ mǐ nɔ zán dó wà azɔ̌ mǐtɔn lɛ bǐ.

   Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ, ee nyí gbɛ̌ta kpɛví Klisanwun e zin bo nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn lɛ é tɔn ɖé é wɛ nɔ xlɛ́ ali Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.—Matie 24:45.

 13.   Bǔninɔ mǐtɔn. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, mǐ ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ lɛ.(1 Kɔlɛntinu lɛ 1:10) Mǐ nɔ dó gǎn syɛnsyɛn bo nɔ lɔn nú akɔ, gbè, sinmɛ agbaza tɔn alǒ tɛn e mɛ è ɖè é ni dɔn kínklán wá tɛntin mǐtɔn ǎ. (Mɛsɛ́dó 10:34, 35; Jaki 2:4) Mǐ ɖò bǔ có, mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ka nɔ wá gbeta tɔn lɛ kɔn. Kúnnuɖetɔ́ ɖokpo ɖokpo nɔ wá gbeta lɛ kɔn sɔgbe xá ayixa tɔn e é sɔ́ Biblu dó kplɔ́n é.—Hlɔmanu lɛ 14:1-4; Eblée lɛ 5:14.

 14.   Nǔwalɔ mǐtɔn lɛ. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖè wanyiyi e ma ɖó cejɛnnabi ǎ é xlɛ́ ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ bǐ mɛ. (Jaan 13:34, 35) Mǐ nɔ nyi alɔ nú nǔwalɔ e Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é, kaka jɛ hun didó e nyí hun zinzan nyi dò é jí. (Mɛsɛ́dó 15:28, 29; Galatinu lɛ 5:19-21) Mǐ nyí mɛfífá lɛ bo nɔ ɖó alɔ ɖò ahwan mɛ ǎ. (Matie 5:9; Ezayíi 2:4) Mǐ nɔ ɖó sísí nú acɛkpikpa fí e mǐ nɔ nɔ é tɔn bo nɔ lɛ́ setónú nú sɛ́n tɔn lɛ, enyi ye vɛ́ ma ko tɛ afɔ sɛ́n Mawu tɔn lɛ jí ǎ ɔ nɛ.—Matie 22:21; Mɛsɛ́dó 5:29.

 15.   Kancica mǐtɔn xá mɛ ɖevo lɛ. Jezu ɖegbe ɖɔ: “A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.” É lɛ́ ɖɔ ɖɔ Klisanwun lɛ kún “nyí gbɛ̀ ɔ tɔn” ó. (Matie 22:39; Jaan 17:16) Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ‘wà ɖagbe nú mɛ bǐ,’ amɔ̌, mǐ nɔ ɖó wǔ zɔ nú nǔ e kan toxóɖiɖɔ lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́, bo nɔ lɛ́ nyi alɔ nú nǔwaɖókpɔ́ xá sinsɛn ɖevo lɛ. (Galatinu lɛ 6:10; 2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14) É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ ɖó sísí nú gbeta e kɔn mɛ ɖevo lɛ nɔ wá dó nǔ mɔhun lɛ wu lɛ é.—Hlɔmanu lɛ 14:12.

 Nú a ɖó nǔkanbyɔ ɖevo lɛ dó nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ na lɛ é wu ɔ, a sixu xá nǔ gegě ɖevo dó mǐ wu ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí, ylɔ́ alaxɔ mǐtɔn lɛ ɖokpo, wá kplé mǐtɔn lɛ ɖokpo ɖò Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn e sɛkpɔ́ we é ɖé mɛ, alǒ ɖɔ xó xá Kúnnuɖetɔ́ e ɖò xá towe mɛ lɛ é ɖokpo.

a Kpɔ́n Truth in Translation, wexwɛ 165.

b È ko nya wɛnsagun nyanya lɛ sín jixwé có, ye ka kpò ɖò yɛswímɛ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:7-9.