Skip to content

Klisanwun lɛ Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí À?

Klisanwun lɛ Wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí À?

 Ganji. Mǐ nyí Klisanwun lɛ ɖó hwɛjijɔ elɔ lɛ wu:

  •   Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó nǔkplɔnmɛ Jezu Klisu tɔn lɛ kpo jijɔ tɔn lɛ kpo télélé.—1 Piyɛ́ɛ 2:21.

  •   Mǐ ɖi nǔ ɖɔ Jezu wɛ hun hwlɛngán sín ali ɔ bɔ “gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Mawu sɔ́ na mɛ ɖevo gbɛtɔ́ lɛ ɖò fí ɖebǔ bɔ [mǐ] na mɔ hwlɛngán gbɔn jǐ tɔn ǎ.”—Mɛsɛ́dó 4:12.

  •   Bonu mɛ lɛ na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɔ, ye nɔ bló baptɛm ɖò nyikɔ Jezu tɔn mɛ.—Matie 28:18, 19.

  •   Mǐ nɔ xoɖɛ mǐtɔn lɛ gbɔn nyikɔ Jezu tɔn gblamɛ.—Jaan 15:16.

  •   Mǐ ɖi nǔ ɖɔ Jezu wɛ nyí Ta, alǒ mɛ e è sɔ́ b’ɛ na kp’acɛ dó sunnu lɛ bǐ jí é.—1 Kɔlɛntinu lɛ 11:3.

 É ɖò mɔ̌ có, mǐ gbɔn vo nú sinsɛn-gbɛ́ta ɖevo e nɔ ylɔ́ yeɖée ɖɔ Klisanwun lɛ é ɖò ali gegě nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖi nǔ ɖɔ Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ Jezu nyí Mawu sín Vǐ, é ɖò Mawu Atɔnɖobǔ e ye nɔ ɖɔ é mɛ ǎ. (Maki 12:29) Mǐ ɖi nǔ ɖɔ lindɔ̌n nyí jɔmakú ǎ, fí ɖebǔ ka lɛ́ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo ɖɔ ɖɔ Mawu nɔ dóya nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò zo mavɔmavɔ ɖé mɛ ǎ, mɔ̌ jɛn fí ɖě ma ka lɛ́ ɖè bo ɖɔ ɖɔ mɛ e nɔ kpé nukún dó sinsɛn sín azɔ̌ lɛ wu wɛ lɛ é ɖó na ɖó tɛnmɛ-nyikɔ e na xlɛ́ ɖɔ ye hugǎn mɛ ɖevo lɛ é ǎ é nɛ.—Nǔnywɛtɔ́xó 9:5; Ezekiyɛli 18:4; Matie 23:8-10.