ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN Décembre 2023

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 5 février jɛ 3 mars 2024 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 50

Nǔɖiɖi kpó nǔ e mǐ nɔ wa lɛ́ é kpó sixú zɔ́n bɔ mǐ nyí nǔjlɔ́jlɔ́watɔ́

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 5 jɛ 11 février 2024 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 51

Nukúnɖíɖó sɔgúdo tɔn towe ná jɛnu

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 12 jɛ 18 février 2024 tɔn mɛ.

Linlin e Mawu nɔ ɖó dó ahan syɛ́nsyɛ́n wú é ní nɔ xlɛ́ ali we

Mɛɖé lɛ́ sixú wá gbeta ɔ kɔn bo ná nɔ nu ahan syɛ́nsyɛ́n có, mɛ ɖěvo lɛ́ ka nɔ gbɛ́ ɖɔ émí kún ná nu ó. Étɛ́ ka sixú d’alɔ klisánwun ɖé bɔ é ná nyi alɔ nú fɛ́ca ɖěɖěe mɛ ahan syɛ́nsyɛ́n nunu sixú dɔn mɛ dó lɛ́ é?

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 52

Nɔví nyɔ̌nu wínnyáwínnyá lɛ́ mi, mi húzú klisánwun e zin lɛ́ é

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 19 jɛ 25 février 2024 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 53

Nɔví súnnu wínnyáwínnyá lɛ́ mi, mi húzú klisánwun e zin lɛ́ é

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 26 février jɛ 3 mars 2024 tɔn mɛ.

A ka flín a?

A ka xa Atɔxwɛ yaɖéyaɖé e tɔ́n wá yi lɛ́ é ganjí a? Kpɔ́n ɖɔ a ka ná flín nǔ e jí yě ɖɔ xó dó lɛ́ é a jí.

Alɔdlɛ́ndónǔ xóta lɛ́ tɔn nú Atɔxwɛ 2023 tɔn lɛ́

Xóta e tɔ́n ɖo xójláwéma Atɔxwɛ 2023 tɔn mɛ lɛ́ é bǐ, bɔ è to sɔgbe xá xóta lɛ́.

Nǔ e è mɔ kpɔ́n é

Nɛ̌ nɔví nyɔ̌nu ɖé ka se wǔvɛ́ xá mɛ gbɔn ali e hun n’i, bɔ é ná ɖe kúnnu nú mɛ ɖěvo lɛ́ é biba gblamɛ gbɔn?