Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

ATƆXWƐ No. 1 2023 | Biblu sixú d’alɔ mɛ ɖěɖěe ɖo taglomɛzɔn jɛ wɛ lɛ́ é

Gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ ɔ, taglomɛzɔn ɖo nǔ wa dó gbɛtɔ́ lǐvi mɔ̌kpán wú wɛ. Mɛ wínnyáwínnyá kpó mɛxómɔ kpó bǐ wɛ nɔ ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn; yě ná bo tlɛ ji ya alǒ jɛ dɔkun, yi wěmaxɔmɛ alǒ gbɔ, gosín akɔ ɖěbǔ mɛ, kabǐ ɖo sinsɛn ɖěbǔ mɛ ɔ nɛ́. Azɔn tɛ́ lɛ́ è ka nɔ ylɔ́ ɖɔ taglomɛzɔn? Nɛ̌ yě ka nɔ wa nǔ dó gbɛtɔ́ lɛ́ wú gbɔn? Xójláwéma élɔ́ ná ɖɔ xó dó lě do é ɖo tají ɖɔ mɛ e ɖo azɔn mɔ̌hun jɛ wɛ lɛ́ é ní yí gbe bónú è ní kpé nukún dó yě wú ganjí ɖo dotóoxwé sɔ é, kpó lěe Biblu sixú d’alɔ yě ɖo ali tawun tawun ɖé lɛ́ nu gbɔn é kpó wú.

 

Taglomɛzɔn e jɛ wɛ mɛ lɛ́ ɖe gbɔn gbɛ ɔ bǐ mɛ é

Taglomɛzɔn sixú wa nǔ dó mɛ ɖěbǔ wú, mɛ ɔ ná bo tlɛ ɖó xwe ɖěbǔ, alǒ gosín fí ɖěbǔ ɔ nɛ́. Kpɔ́n lěe wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ́ sixú zɔ́n bɔ a ná nɔ ganjí ɖo taglomɛ gbɔn é.

Mawu nɔ kpé nukún wǔ we

Étɛ́wú a ka sixú kú d’é jí ɖɔ Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ linlin towe lɛ́ kpó lěe nǔ nɔ cí nú we é kpó wú hú mɛ ɖěvo ɖěbǔ?

1 | Ðɛ: “Mi zlɔ́n linkpɔ́n mitɔn lɛ́ bǐ dó jǐ tɔn”

A ka sixú xo ɖɛ sɛ́dó Mawu dó adohu adohu ɖěbǔ takúnmɛ dóó a? Bǎ tɛ́ mɛ ɖɛxixo ka nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖěe ɖo linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ lɛ́ é yi jɛ?

2 | “Gbɔ e Nǔwlánwlán mímɛ́ lɛ́ nɔ dó nú mɛ é”

Wɛn e ɖo Biblu mɛ é ná mɛ nukúnɖíɖó ɖeji d’é wú ɖɔ zaanɖé din ɔ, wǔvɛ́ e è nɔ mɔ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu é ná húzú nǔ xóxó.

3 | Lěe kpɔ́ndéwú Biblu tɔn lɛ́ sixú d’alɔ we gbɔn é

Tan súnnu kpó nyɔ̌nu kpó e tɔn Biblu kpi bɔ lěe nǔ cí nú yě é wɛ é nɔ cí nú mǐ lɔ é sixú d’alɔ mǐ bɔ mǐ sɔ́ ná mɔ ɖɔ mǐ ɖo mǐɖokpónɔ dín hwenu e mǐ ɖo wǔvɛ́ se wɛ ɖo lěe nǔ nɔ cí nú mɛ é linu é ǎ.

4 | Biblu ɖe wě e nyɔ́ zán lɛ́ é xá mɛ

Kpɔ́n lěe tamɛ linlin dó wěmafɔ Biblu tɔn lɛ́ jí kpó nǔ e ɖo jlɛ̌ jí lɛ́ é gbé nyinya kpó sixú d’alɔ we bɔ a ná ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn e jɛ wɛ a ɖe é gbɔn é.

Lěe è ná d’alɔ mɛ ɖěɖěe ɖo taglomɛzɔn jɛ wɛ lɛ́ é gbɔn é

Alɔ dídó xɔ́ntɔn towe e ɖo linkpɔ́nzɔn jɛ wɛ é ɖé sixú wa ɖagbe n’i.