Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 10

Jezu kpo Mɛ Tɔn lɛ kpo Yì Jeluzalɛmu

Jezu kpo Mɛ Tɔn lɛ kpo Yì Jeluzalɛmu

LUKI 2:40-52

  • JEZU KÀN NǓ BYƆ SƐNKPLƆMƐTƆ́ LƐ HWENU E É ÐÓ XWÈ WĚWÈ É

  • JEZU YLƆ JEHOVAH ÐƆ “TƆ́ CE”

Hwenu e xwédo Jozɛfu tɔn, xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo hɛnnumɔ yetɔn lɛ kpo nɔ yì Jeluzalɛmu bo nɔ bló nǔwiwa xwewu xwewu tɔn e Sɛ́n ɔ byɔ b’ɛ nɔ nyí Dindinwayixwe é sù. (Sɛ́nflínmɛ 16:16) Kilomɛtlu 120 mɔ̌ wɛ Nazalɛti ɖó dó Jeluzalɛmu. Táan enɛ byɔ azɔ̌ gègě ɖò ye sí bo ka lɛ́ nyí hwenu awǎjijɛ tɔn ɖé. Jezu ko ɖó xwè wěwè dìn, bo ɖò nǔwiwa ɔ kpɔ́n sɛ́dó wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo, bo lɛ́ tuùn ɖɔ é na hun ali nú emi bɔ emi na lɛ́vɔ yì tɛmpli ɔ mɛ.

Nú Jezu kpo mɛ tɔn lɛ kpo ɔ, Dindinwayixwe ɔ nyí gbè ɖokpo sín nǔwiwa ɖé kpowun ǎ. Azǎn e bɔ dó Dindinwayixwe ɔ wu é wɛ nyí bǐbɛ̌mɛ Wɔxúxú E Mɛ È Ma Dó Tɔ́n Ǎ É Sín Xwè e è nɔ ɖu nú azǎn tɛnwe é tɔn. (Maki 14:1) È nɔ lɛ́n é lɔ dó Dindinwayixwe ɔ mɛ. Enyi ye gosin xwé yetɔn gbè ɖò Nazalɛti bo nɔ Jeluzalɛmu lobo na wá lɛkɔ yì xwé ɔ, ye nɔ ɖibla zán aklunɔzán gblamɛ wè. Amɔ̌, xwè elɔ mɛ tɔn ɔ ɖu hwenu ɖò ye sí hú mɔ̌, ɖó nǔ e Jezu wà é wu. Ee ye lɛkɔ sín Jeluzalɛmu é wɛ ye ɖ’ayi nǔ ɔ wu.

Hwenu e ye lɛkɔ wá xwè xwé é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo vɛdo ɖɔ Jezu ɖò hɛnnumɔ yetɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo tɛntin wɛ sín. Amɔ̌, ye nɔte ɖò zǎn ɔ mɛ é ɔ, ye mɔ ɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, ye yì ba ɛ kpɔ́n xɔ́ntɔn yetɔn lɛ mɛ bo ka mɔ ɛ ǎ. Ye mɔ vǐ sunnu yetɔn ɖò fí ɖebǔ ǎ! Enɛ wu ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo gbɔ bo lɛkɔ ɖido biba ɛ gbé ɖò Jeluzalɛmu.

Ye ba ɛ nú kéze ɖokpo blebu, bo ka mɔ ɛ ǎ. Ye ka sɔ́ lɛ́ mɔ ɛ ɖò azǎn wegɔ ɔ gbè ǎ. Gudo mɛ ɔ, ɖò azǎn tɔn atɔngɔ gbè ɔ, ye wá yì mɔ ɛ ɖò tɛmpli ɔ sín xɔ lɛ ɖokpo mɛ. Ye mɔ Jezu ɖò ayijinjɔn ɖò Jwifu sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖé lɛ tɛntin. É ɖò tó ɖó ye wɛ bo ɖò nǔ kanbyɔ ye wɛ, bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn ɖò ye kpaca wɛ.

Mali kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Vǐ ce, nɛ̌ ka gbɔn bɔ a bló mɔ̌ xá mǐ, bɔ nyɛ kpodo tɔ́ towe kpo ɖò biba we wɛ adohu adohu?”​—Luki 2:48.

É kpaca Jezu ɖɔ ye kún tuùn fí e é ɖè é ó. É kanbyɔ ye ɖɔ: “Etɛwu mi ɖò biba mì wɛ? Mi tuùn ɖɔ un ɖó na ɖò Tɔ́ ce sín xɔ mɛ à cé?”​—Luki 2:49.

Ee Jozɛfu kpo Mali kpo mɔ Jezu dìn é ɔ, é xwedó ye bo lɛkɔ yì Nazalɛti bo nɔ ɖò tó nú sè nú ye wɛ. É ɖò susu wɛ, bɔ nùnywɛ tɔn ɖò jijɛji wɛ. É kpó ɖò vǔ có Mawu yí wǎn n’i bɔ gbɛtɔ́ lɛ lɔ yí wǎn n’i. Nugbǒ ɔ, sín vǔ wɛ Jezu ko zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖ’ayǐ ɖò lee gbigbɔ sín nǔ lɛ nɔ mya nukún n’i gbɔn é mɛ, bo ka lɛ́ zé ɖ’ayǐ ɖò sísí ɖiɖexlɛ́ mɛjitɔ́ tɔn lɛ mɛ.