Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 114

Hwenu E Klisu Na Wá É ɔ, É Na Ðɔhwɛ Xá Lɛngbɔ̌ lɛ kpo Gbɔ̌ lɛ Kpo

Hwenu E Klisu Na Wá É ɔ, É Na Ðɔhwɛ Xá Lɛngbɔ̌ lɛ kpo Gbɔ̌ lɛ Kpo

MATIE 25:31-46

  • JEZU DÓ LǑ DÓ LƐNGBƆ̌ LƐ KPO GBƆ̌ LƐ KPO WU

Zaanɖé dìn jɛn Jezu dó lǒ dó ɖyɔvǐ wǒ lɛ kpo sikágankwɛ ɖaxó lɛ kpo wu ɖò Olivutínsó ɔ jí. Xó tɛ ka nyí gudo tɔn e Jezu ɖɔ dó sú ta nú xósin e na mɛsɛ́dó tɔn lɛ wɛ é ɖè dó nǔ e ye kanbyɔ ɛ b’ɛ kúnkplá fí ɖiɖe tɔn kpo hwenu e gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é kpo é? É wà mɔ̌ gbɔn lǒ gudo tɔn ɖé didó gblamɛ, é dó lǒ enɛ dó lɛngbɔ̌ lɛ kpo gbɔ̌ lɛ kpo wu.

Cobonu Jezu na bɛ́ ɔ, é tó ɖɔ ninɔmɛ lǒ ɔ tɔn hwɛ̌, bo ɖɔ: “Hwenu [e] nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na lɛkɔ wá, kpodo susu kpo, ɖò wɛnsagun lɛ bǐ tɛntin ɔ, un na wá jinjɔn axɔsuzinkpo ce jí.” (Matie 25:31) Jezu xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ emi wɛ nyí mɛ taji e ɖò lǒ ɔ mɛ é. É ko nɔ ylɔ éɖée tɛgbɛ ɖɔ “Gbɛtɔ́ví ɔ.”​—Matie 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Hwetɛnu nǔ enɛ e lǒ ɔ ɖɔ é ka na jɛ? Hwenu e Jezu “lɛkɔ wá, kpodo susu kpo” bɔ wɛnsagun lɛ na xwedó è b’ɛ na jinjɔn “axɔsuzinkpo [tɔn] jí” é wɛ. É ko ɖɔ wá yì ɖɔ è “na mɔ [emi] Gbɛtɔ́ví ɔ ɖò akpɔ́kpɔ́ jí jǎwe kpodo hlɔnhlɔn kpo, kpodo susu ɖaxó kpo” bɔ wɛnsagun emitɔn lɛ na xwedó emi. Hwetɛnu enɛ ka na jɛ? Ya ɖaxó ɔ gudo tlolo wɛ. (Matie 24:29-31; Maki 13:26, 27; Luki 21:27) Hǔn nǔ e xó lǒ elɔ ɖɔ é na jɛ ɖò hwenu e Jezu na lɛkɔ wá ɖò susu tɔn mɛ é. Enɛ gudo ɔ, etɛ é ka na wà?

Jezu tinmɛ ɖɔ: “Hwenu [e] nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na lɛkɔ wá . . . ɔ, . . . è na kplé akɔta lɛ bǐ ɖó nukɔn ce, bɔ un na má ye ɖó donu wè, lee lɛngbɔnyitɔ́ nɔ cyan lɛngbɔ̌ lɛ ɖó vo, bo nɔ cyan gbɔ̌ lɛ ɖó vo gbɔn é. Un na sɔ́ mɛ ɖagbe lɛ ɖó ɖisi ce xwé, bo na sɔ́ mɛ nyanya lɛ ɖó amyɔ ce xwé.”​—Matie 25:31-33.

Jezu ɖɔ dó lɛngbɔ̌ e ɖò wǔjɔmɛ sín alɔ xwé lɛ é wu, bo ɖɔ: “Nyɛ axɔsu ɔ na ɖɔ nú mɛ e ɖò ɖisi ce xwé lɛ ɖɔ: ‘Mi wá, mi mɛ e jí Tɔ́ ce ko xoɖɛ ɖagbe dó lɛ. Mi wá yí axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín nǔ ɖagbe e è ko sɔ́ ɖ’ayǐ nú mi sín hwenu e  Mawu ko ɖó gbɛ̀ ɔ ɖokpoo é.’” (Matie 25:34) Etɛwu Axɔsu ɔ ka jɔwu lɛngbɔ̌ lɛ?

Axɔsu ɔ tinmɛ ɖɔ: “Xovɛ sìn mì, bɔ mi na nùɖuɖu mì. Kɔ xú mì, bɔ mi na sìn mì. Un nyí jonɔ, bɔ mi yí mì dó xwé mitɔn gbè. Un ɖò mɛ̌, bɔ mi na avɔ mì. Un ɖò azɔn jɛ wɛ, bɔ mi kpé nukún wǔ ce. Un ɖò ganxó, bɔ mi wá ba mì kpɔ́n.” Ee lɛngbɔ̌ enɛ lɛ, alǒ “mɛ ɖagbe enɛ lɛ” kàn ali e nu ye wà nǔ ɖagbe enɛ ɖè é byɔ é ɔ, é yí gbè nú ye ɖɔ: “Hweɖebǔnu e mi bló nǔ enɛ lɛ nú nɔví ce elɔ lɛ ɔ, é na bo nyí mɛ e ma nyí mɛɖé ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukúnmɛ ǎ wɛ ɔ, nyɛ wɛ mi bló na.” (Matie 25:35, 36, 40, 46) Ye wà nǔ ɖagbe enɛ lɛ ɖò jixwé ǎ, ɖó azɔn alǒ xovɛ ɖò dɔ̌n ǎ. Nɔví Klisu tɔn e ɖò ayikúngban jí lɛ é wɛ ye ɖó na bló nǔ enɛ lɛ na.

Etɛ ka nyí gbɔ̌ ɖěɖee è bɛ́ ɖó amyɔxwé lɛ é tɔn? Jezu ɖɔ: “Enɛ gudo ɔ, [axɔsu ɔ] na ɖɔ nú mɛ e ɖò amyɔ [tɔn] xwé lɛ ɖɔ: ‘Mi sɛyi zɔ nú mì, mi mɛ e Mawu ko ɖó hwɛ na lɛ, mi yì jɛ zo e ma nɔ cí gbeɖé ǎ, bɔ Mawu ko bɔ ɖ’ayǐ nú awovi kpodo ahwan tɔn lɛ kpo é mɛ. Ðó xovɛ sìn mì, bɔ mi tɛ̀ nùɖuɖu mì; kɔ xú mì, bɔ mi tɛ̀ sìn mì. Un nyí jonɔ, bɔ mi yí mì dó xwé mitɔn gbè ǎ. Un ɖò mɛ̌, bɔ mi na avɔ mì ǎ. Un jɛ azɔn, bo lɛ́ nɔ ganxó, bɔ mi ka wá ba mì kpɔ́n ǎ.’” (Matie 25:41-43) Hwɛɖónúmɛ enɛ jɛxa gbɔ̌ lɛ, ɖó ye wà nǔ xá nɔví Klisu tɔn e ɖò ayikúngban jí lɛ é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, lee ye ɖó na ko bló gbɔn é ǎ.

Mɛsɛ́dó lɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ e mɛ hwɛɖónúmɛ enɛ e jǎwe ɖò sɔgudo é na tɔ́n kɔ dó é na nɔ ayǐ kaka sɔyi. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “[Axɔsu ɔ] ka na yí gbè nú ye ɖɔ: ‘Ma ɖɔ nugbǒ nú mi, hweɖebǔnu e mi gbɛ́ nǔ enɛ lɛ bló nú mɛɖé ɖò mɛ elɔ lɛ mɛ ɔ, é na bo nyí mɛ e ma nyí mɛɖé ɖò gbɛtɔ́ lɛ sín nukúnmɛ ǎ ɔ wɛ ɔ, nyɛ wɛ mi gbɛ́ blǒbló na.’ Mɛ nyanya enɛ lɛ ɔ, è na ɖò tó dɔn nú ye wɛ magbɔkɔ [‘è na sú kún yetɔn dó kaka sɔyi,’ NW], bɔ mɛ e bló jlǒ Mawu tɔn lɛ na yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ.”​—Matie 25:45, 46.

Xósin e Jezu na nú nùkanbyɔ mɛsɛ́dó lɛ tɔn é zɔ́n bɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖó nǔ e jí ye na lin nǔ kpɔ́n dó é gègě, bo lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye na gbéjé linlin kpo nǔwiwa yetɔn lɛ kpo kpɔ́n.