Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 122

Ðɛ Tasuna Tɔn Jezu Tɔn Ðò Síngbó ɔ Jí

Ðɛ Tasuna Tɔn Jezu Tɔn Ðò Síngbó ɔ Jí

JAAN 17:1-26

  • LÈ E ÐÒ MAWU KPO VǏ TƆN KPO TUÙNTUÙN MƐ É

  • LEE JEHOVAH, JEZU KPO AHWANVU LƐ KPO NYÍ ÐOKPO GBƆN É

Ðó Jezu yí wǎn ɖaxó nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ wutu ɔ, é ɖò nǔ sɔ́ nú ye wɛ dó yiyi tɔn e ko sɛkpɔ bǐ é wu. Dìn ɔ, é kpɔ́n jǐ bo xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn ɖɔ: “Sɔ́ Vǐ towe sù, bonu Vǐ towe lɔ na sɔ́ we sù. Ðó a na ɛ acɛ ɖò gbɛtɔ́ lɛ bǐ jí, bonu é na na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ e a sɔ́ dó así n’i lɛ bǐ sésé.”​—Jaan 17:1, 2.

É ɖò wɛn ɖɔ Jezu tuùn ɖɔ susu kpikpa nú Mawu wɛ ɖò tɛn nukɔntɔn mɛ. Amɔ̌, gbɛ̀ mavɔmavɔ xó e Jezu ɖɔ é fá kɔ nú mɛ tawun mɛ! Ðó é ɖó “acɛ ɖò gbɛtɔ́ lɛ bǐ jí” wutu ɔ, é hɛn ɔ é na na lè e ɖò gbɛxɔnumɛ tɔn mɛ lɛ é mɛ bǐ. É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ jɛn na mɔ nyɔna enɛ. Aniwu é ka nyí mɔ̌? Ðó mɛ ɖěɖee wà nǔ sɔgbe xá nǔ e Jezu ɖɔ bɔ d’ewu é kɛɖɛ jɛn é na na lè e ɖò gbɛxɔnumɛ tɔn mɛ lɛ é, é ɖɔ: “Gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ ye tuùn we, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nugbǒ ɖokpo e tíìn é, bo lɛ́ tuùn Jezu Klisu e a sɛ́dó gbɛ̀ ɔ mɛ é.”​—Jaan 17:3.

É ɖò dandan ɖɔ mǐ ni tuùn Tɔ́ ɔ kpo Vǐ ɔ kpo ganji, lobo vɛ́ kpo ye kpo. Lee nǔ nɔ cí nú ye dó nǔ lɛ wu é wɛ é ɖó na cí nú mǐ lɔ. Gɔ́ na ɔ, mǐ ɖó na tɛnkpɔn bo xwedó jijɔ yetɔn e è ma sixu sɔ́ jlɛ́ dó nùɖé wu ǎ lɛ é hwenu e mǐ ɖò nǔ wà xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é. Mǐ ɖó na lɛ́ tuùn ɖɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ e gbɛtɔ́ lɛ na mɔ é kún jɛ nukɔn nú susu kpikpa nú Mawu ó. Xota enɛ jí wɛ Jezu lɛkɔ wá dìn, bo ɖɔ:

“Un wà azɔ̌ e a zɔ́n mì ɔ, un bló yì fó, bo dó sɔ́ we sù ɖò ayikúngban jí. Daa! Dìn ɔ, bo na mì susu ce e un ko ɖó ɖò gɔ̌n towe, cobɔ a ɖó gbɛ̀ ɔ é.” (Jaan 17:4, 5) Ɛɛn, Jezu byɔ ɖɔ è ni vɔ́ susu jixwé tɔn ɔ na emi gbɔn fínfɔ́n sín kú gblamɛ.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu wɔn azɔ̌ e é wà ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ é ǎ. É xoɖɛ bo ɖɔ: “Un ɖè we [‘nyikɔ towe,’ NW] xlɛ́ mɛ e a sɔ́ dó así nú mì ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ. Towe wɛ ye ko nyí, bɔ a ka sɔ́ ye dó así nú mì, bɔ ye setónú nú we.” (Jaan 17:6) É nyí nyikɔ Mawu tɔn Jehovah ɔ wɛ Jezu ylɔ ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ kpowun ǎ. É d’alɔ mɛsɛ́dó tɔn lɛ bɔ ye wá tuùn nǔ e nyikɔ ɔ nɔte na lɛ é, é wɛ nyí jijɔ Mawu tɔn lɛ kpo lee é nɔ wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é kpo.

Mɛsɛ́dó lɛ wá tuùn Jehovah, azɔ̌ e nyí Vǐ tɔn tɔn é, kpo nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é kpo. Jezu ɖɔ kpo mɛɖesɔhwe kpo ɖɔ: “Xó e a sɔ́ dó así nú mì lɛ ɔ, un ɖɔ bǐ nú ye, bɔ ye yí bǐ; ye ɖi nǔ ɖɔ hwi gɔ́n wɛ un gosin nugbǒ.”—Jaan 17:8.

Enɛ gudo ɔ, Jezu yí gbè nú vogbingbɔn e ɖò ahwanvu tɔn lɛ kpo gbɛtɔ́ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ kpaà lɛ é kpo tɛntin é bo ɖɔ: “Mɛ e nyí gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ tamɛ savo dó wɛ un ɖè ǎ; loɔ, mɛ elɔ e a sɔ́ dó así nú mì lɛ tamɛ savo nú we dó wɛ un ɖè, ɖó towe wɛ ye nyí. . . . Tɔ́ mímɛ́! Kpɔ́n mɛ e a sɔ́ dó así nú mì lɛ jí ɖò nyikɔ towe mɛ, bonu ye nyí ɖokpo, lee hwi kpodo nyɛ kpo nyí ɖokpo gbɔn é. . . . Un kpɔ́n ye jí, bɔ mɛ ɖokpo bú ɖò ye mɛ zɛ mɛ e ɖó na bú é wu ǎ,” é wɛ nyí Judasi Isikaliɔti, ee ko yì Jezu sisá sín azɔ̌ tɔn wà gbé é.​—Jaan 17:9-12.

Jezu kpó ɖò ɖɛ xò wɛ bo ɖɔ: “Mɛ e nyí gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ gbɛ́ wǎn nú ye . . . Un byɔ we ɖɔ hwi ni ɖè ye sín gbɛ̀ ɔ mɛ ǎ; loɔ, hwlɛn ye ɖò awovi sí. Ye nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ, lee nyɛ lɔ ma nyí gbɛ̀ ɔ tɔn ǎ é ɖɔhun.” (Jaan 17:14-16) Mɛsɛ́dó lɛ kpo ahwanvu ɖevo lɛ kpo ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, é wɛ nyí ɖɔ kplékplé gbɛtɔ́ lɛ tɔn e Satáan kpacɛ na é, amɔ̌, ye ɖó na ɖó wǔ zɔ nú gbɛ̀ ɔ kpo nǔnyanyawiwa tɔn kpo. Gbɔn nɛ̌ é?

Ye ɖó na hɛn yeɖée ɖó mimɛ̌ jí, klán yeɖée ɖó vo bo na sɛ̀n Mawu, gbɔn nugbǒ ɖěɖee ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É kpo nugbǒ ɖěɖee Jezu ɖesunɔ kplɔ́n mɛ lɛ é  kpo zinzan gblamɛ. Jezu xoɖɛ ɖɔ: “Blǒ bonu ye ni nyí towe gbɔn xó towe e nyí nugbǒ ɔ gblamɛ.” (Jaan 17:17) É wá yá ɔ, Mawu na sɔ́ xó tɔn dó ayi mɛ nú ɖé lɛ ɖò mɛsɛ́dó lɛ mɛ bɔ ye na wlan, b’ɛ na gɔ́ nú “nugbǒ” e sixu bló bɔ mɛɖé nyí Mawu tɔn é.

Amɔ̌, é na wá yá bɔ mɛ ɖevo lɛ na yí “nugbǒ ɔ.” Enɛ wu ɔ, Jezu xoɖɛ ɖɔ: “Ye [mɛsɛ́dó 11 lɛ] kɛɖɛ sín tamɛ savo dó wɛ un ɖè ǎ; loɔ, mɛ e na sè xó ce lɛ ɖò nu yetɔn, bo na ɖi nǔ nú mì lɛ bǐ sín tamɛ savo nú we dó wɛ un ɖè.” Etɛ Jezu ka byɔ nú ye mɛ bǐ? “Ye bǐ ni nyí ɖokpo, lee nyɛ kpodo hwi kpo nyí ɖokpo gbɔn é. Daa, a ɖò nyɛ mɛ, bɔ nyì lɔ ɖò hwi lɔ mɛ; ye ni nɔ bǔ ɖò mǐ mɛ.” (Jaan 17:20, 21) É nyí Jezu kpo Tɔ́ tɔn kpo nyí mɛ kwín ɖokpo wɛ ǎ. Ye nyí ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye nɔ ɖó gbè kpɔ́ ɖò nǔ lɛ bǐ mɛ. Jezu xoɖɛ bo byɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni ɖu vivǐ bǔninɔ ɖokpo enɛ ɔ tɔn.

Hwenu kpɛɖé jɛ nukɔn nú enɛ ɔ, Jezu ko ɖɔ nú Piyɛ́ɛ kpo mɛ ɖě lɛ kpo ɖɔ emi na yì bló tɛnmɛ ɖó ɖ’ayǐ nú ye ɖò jixwé. (Jaan 14:2, 3) Dìn ɔ, Jezu lɛkɔ wá linlin enɛ jí ɖò ɖɛ mɛ bo ɖɔ: “Daa! Un jló ɖɔ fí e un ɖè ɔ, mɛ e a na mì lɛ ni nɔ finɛ xá mì, bonu ye ni mɔ susu e a na mì ɔ, ɖó a ko yí wǎn nú mì cobo wá ɖó gbɛ̀ ɔ.” (Jaan 17:24) Mɔ̌ mɛ ɔ, é tɛɖɛ̌ jí ɖɔ sín hwenu línlín lɛ ɖíe, é wɛ nyí ɖɔ jɛ nukɔn nú vǐjiji Adamu kpo Ɛvu kpo tɔn, wɛ Mawu ko yí wǎn nú Vǐɖokponɔ tɔn, ee wá nyí Jezu Klisu é.

Bo na dó sú ta nú ɖɛ tɔn ɔ, Jezu lɛ́vɔ tɛɖɛ̌ Tɔ́ tɔn nyikɔ kpo wǎn e Mawu yí nú mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo e na wá yí “nugbǒ ɔ” lɛ é kpo é jí, bo ɖɔ: “Un ɖè we [‘nyikɔ towe,’ NW] xlɛ́ ye, bo ka na lɛ́ ɖè we xlɛ́ hú mɔ̌, bonu wanyiyi e a ɖó nú mì ɔ ni nɔ ye mɛ, bonu nyɛɖesu na nɔ ye mɛ.”​—Jaan 17:26.