Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 107

Axɔsu ɖé Ðegbe Ðɔ È Ni Ylɔ Mɛ lɛ Wá Alɔwliwli ɖé Sín Agɔ̌ Nú

Axɔsu ɖé Ðegbe Ðɔ È Ni Ylɔ Mɛ lɛ Wá Alɔwliwli ɖé Sín Agɔ̌ Nú

MATIE 22:1-14

  • LǑ E È DÓ DÓ ALƆWLIWLI SÍN AGƆ̌ WU É

Ee Jezu sín sinsɛnzɔ́ xwè vivɔnu é ɔ, é lɛ́ kpó ɖò lǒ dó wɛ, bo na ɖè sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo gbà. Enɛ wu ɔ, ye jló na hu i. (Luki 20:19) Amɔ̌, Jezu ko ɖè ye gbà fó ǎ. É lɛ́ dó lǒ ɖevo:

“Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn ɔ, nǔ e wu è hɛn ɔ, è na jlɛ́ dó ɔ ɖíe: axɔsu ɖé ylɔ agɔ̌ gbè ɖokpo, ɖó vǐ tɔn ɖò asì na kplá wɛ. Axɔsu enɛ sɛ́ deví tɔn lɛ dó, bonu ye yì ylɔ mɛ e é da, bɔ ye na wá ɖu agɔ̌ xá ɛ lɛ wá; loɔ, mɛ lɛ jló na wá ǎ.” (Matie 22:2, 3) Jezu ɖɔ xó dó “axɔsuɖuto [jixwé] tɔn” wu bo dó bɛ́ lǒ tɔn. É ɖò gaàn ɖɔ Jehovah Mawu wɛ ɖó na nyí “axɔsu” ɔ. Mɛ̌ ka nyí axɔsu ɔ sín vǐ? Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí mɛ ɖěɖee è ylɔ dó agɔ̌ ɔ nú lɛ é? Axɔsu ɔ sín vǐ tuùntuùn sɔ́ vɛwǔ ǎ, é wɛ nyí Vǐ Jehovah tɔn e ɖò lǒ ɔ dó wɛ é, mɛ ɖěɖee è ylɔ lɛ é lɔ tuùntuùn vɛwǔ ǎ, ye wɛ nyí mɛ e na nɔ kpɔ́ xá Vǐ ɔ ɖò Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ lɛ é.

Mɛ̌ mɛ̌ e è ka ylɔ jɛ nukɔn? Bo na dó mɔ nǔ jɛ wu ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ka ɖò wɛnɖagbe e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ é jla wɛ? Jwifu lɛ wɛ. (Matie 10:6, 7; 15:24) Akɔta enɛ yí gbè nú akɔjijɛsɛ́n ɔ ɖò 1513 J.H.M., b’ɛ sín enɛ wu bɔ ye nyí mɛ nukɔntɔn e na nɔ “vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ sín axɔsuɖuto” mɛ é. (Tíntɔ́n 19:5-8) Amɔ̌, hwetɛnu è ka ylɔ ye bɔ ye na wá “ɖu agɔ̌ [ɖò alɔwliwli sín agɔ̌ nu]” lo? É ɖò gaàn ɖɔ mɛylɔylɔ enɛ bɛ́ ɖò 29 H.M. hwenu e Jezu jɛ wɛnɖagbe e kúnkplá Axɔsuɖuto jixwé tɔn ɔ jla jí é.

Nɛ̌ Izlayɛli-ví gègě ka yí gbè nú mɛylɔylɔ ɔ gbɔn? Lee Jezu ɖɔ gbɔn é ɔ, ye “jló na wá ǎ.” Sinsɛngán gègě kpo gbɛtɔ́ gègě kpo gbɛ́ ɖɔ é kún nyí Mɛsiya ɔ ó, é kún ka lɛ́ nyí Axɔsu e Mawu sɔ́ é ó.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ ali ɖevo na lɛ́ hun nú Jwifu lɛ: “É [axɔsu ɔ] lɛ́ sɛ́ deví tɔn ɖevo lɛ dó, bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi yì ɖɔ nú mɛ e un da lɛ ɖɔ nùɖuɖu lɛ ko sɔgbe; un hu nyibu ce asú lɛ, bo hu kanlin ce e dó jǒ lɛ; nǔ bǐ ko sɔgbe; mi wá ɖu agɔ̌.’ Loɔ, mɛ e è da lɛ dovɛ̌ nú nǔ enɛ lɛ bǐ, bo ɖido nǔ yetɔn yetɔn wà gbé; mɛ ɖě ɖido gleta,  mɛ ɖě ɖido ajɔ̌ tɔn wà gbé. Mɛ ɖě ka zɔn mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ jí, bo doya nú ye kaka bo hu ye.” (Matie 22:4-6) Enɛ sɔgbe xá nǔ e jɛ hwenu e è ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ tlolo é. Ðò hwenɛnu ɔ, ali ɔ lɛ́ kpó ɖò nuvo nú Jwifu lɛ bɔ ye na byɔ Axɔsuɖuto ɔ mɛ, é ɖò mɔ̌ có, ye mɛ gègě gbɛ́ mɛylɔylɔ enɛ, bo tlɛ lɛ́ doya nú ‘axɔsu ɔ sín mɛsɛntɔ́ lɛ.’​—Mɛsɛ́dó 4:13-18; 7:54, 58.

Etɛ enɛ ka jì? Jezu ɖɔ: “Axɔsu ɔ sìn xomɛ tlala, bo sɛ́ ahwan tɔn lɛ dó, bɔ ye yì hu mɛhutɔ́ enɛ lɛ, bo dó toxo yetɔn zo.” (Matie 22:7) Nǔ enɛ jɛ dó Jwifu lɛ wu ɖò xwè 70 H.M. hwenu e Hlɔmanu lɛ gbà “toxo yetɔn” Jeluzalɛmu é.

Gbɛ̌ e ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɔ ylɔ̌ axɔsu ɔ tɔn ó é xlɛ́ ɖɔ è sɔ́ na ylɔ mɛɖebǔ ǎ wɛ à? Lǒ Jezu tɔn xlɛ́ ɖɔ é kún na nyí mɔ̌ ó. É lɛ́ yì nukɔn bo ɖɔ: “Enɛ gudo ɔ, é [axɔsu ɔ] ɖɔ nú deví tɔn lɛ ɖɔ: ‘Nǔ lɛ bǐ ɖíe ko sɔgbe è; loɔ, mɛ e un da ɖɔ ye ni wá ɖu agɔ̌ xá mì lɛ nyí mɛ e è na wlí yɛ̌yi na ɖé ǎ. Mi gbɔ bo yì alikpléhɔ̌ntɛn lɛ, bo ylɔ mɛ e mi na mɔ lɛ bǐ, bonu ye ni wá ɖu agɔ̌.’ Mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ ka yì gbɔn alixo alixo, bo kplá mɛ e ye mɔ lɛ bǐ wá; mɛ ɖagbe kpodo mɛ nyanya kpo bǐ, bɔ gbɛtɔ́ gɔ́ agɔ̌ɖutɛn ɔ.”​—Matie 22:8-10.

Xlɛ̌ tɔn wɛ nyí ɖɔ, ɖò nukɔnmɛ ɔ, mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ jɛ alɔ gɔ́ nú mɛ e ma nyí Jwifu alǒ huzu Jwifu ǎ lɛ é jí, bɔ ye wá huzu Klisanwun nugbǒ lɛ. Ðò xwè 36 H.M. ɔ, gbigbɔ Mawu tɔn jɛte dó sɔjakanwekogán Hlɔma tɔn Kɔnɛyi kpo xwédo tɔn kpo jí, bɔ ye byɔ mɛ ɖěɖee na mɔ tɛn ɖò Axɔsuɖuto jixwé tɔn e sín xó Jezu ɖɔ é sín ahwan mɛ.​—Mɛsɛ́dó 10:1, 34-48.

Jezu xlɛ́ ɖɔ é kún nyí mɛ e wá agɔ̌ ɔ tɛnmɛ lɛ é bǐ wɛ “axɔsu ɔ” na yí ó. É ɖɔ: “Axɔsu ɔ ka wá byɔ xɔ ɔ sá, bo ja jonɔ lɛ kpɔ́n gbé, bo mɔ nya ɖé ɖò ye mɛ, bɔ é dó awu e è nɔ dó yì asì kplá gbé ɔ ǎ. Axɔsu ɔ ɖɔ nú nya enɛ ɖɔ: ‘Xɔ́ntɔn ce! Nɛ̌ a ka wà gbɔn bo byɔ xɔsa fí, bɔ awu e è nɔ dó yì asì kplá gbé ɔ ma ka ɖò kɔ nú we ǎ?’ Nya ɔ ka kɛnu ǎ. Bɔ axɔsu ɔ ɖɔ nú nùɖuɖumátɔ́ lɛ ɖɔ: ‘Mi bla afɔ tɔn lɛ kpodo alɔ tɔn lɛ kpo, bo sɔ́ ɛ nyì dó zinflu mɛ ɖò kɔxo. Finɛ wɛ é na ya avǐ, bo na ɖu aɖukún ɖè.’” Bɔ Jezu wá sú ta nú xó ɔ, bo ɖɔ: “Mɛ gègě wɛ Mawu ylɔ, mɛ kpɛɖé wɛ è ka cyan.”​—Matie 22:11-14.

Sinsɛngán e ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é sixu nɔ ma mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè lɛ é bǐ, alǒ nǔ e kúnkplá nǔ enɛ lɛ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, é nyɔ́ nukún yetɔn mɛ ǎ, bɔ ye lɛ́ kanɖeji hugǎn bo na ɖeɖɛ mɛ e ɖò winnya mɔhun dó ye wɛ é.