Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 80

Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe ɔ kpo Lɛngbɔ̌kpó lɛ Kpo

Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe ɔ kpo Lɛngbɔ̌kpó lɛ Kpo

JAAN 10:1-21

  • JEZU ÐƆ XÓ DÓ LƐNGBƆNYITƆ́ ÐAGBE Ɔ KPO LƐNGBƆ̌KPÓ LƐ KPO WU

Ee Jezu kpó ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Judée é ɔ, é wá dɔn ayi tóɖóétɔ́ lɛ tɔn wá nǔ e ye sixu yawu mɔ nǔ jɛ mɛ é ɖé jí, é wɛ nyí lɛngbɔ̌ kpo lɛngbɔ̌kpó kpo. Amɔ̌, lǒ dó dó ɖɔ xó wɛ é ɖè. Jwifu lɛ sixu flín xó Davidi tɔn elɔ lɛ: “Mawu Mavɔmavɔ wɛ nyí lɛngbɔnyitɔ́ ce, nùɖé na hwedo mì ǎ. Fí e ama zɔn ɖè ɔ wɛ é nɔ kplá mì yì.” (Ðɛhan 23:1, 2) Ðò Ðɛhan ɖevo mɛ ɔ, Davidi byɔ akɔta ɔ ɖɔ: “Mi wá mǐ jɛkpo nú Mawu Mavɔmavɔ e bló mǐ é. Ðó é wɛ nyí Mawu mǐtɔn, bɔ mǐdɛɛ lɛ nyí togun [e ɖò kanlinkpó] tɔn [mɛ é].” (Ðɛhan 95:6, 7) Nugbǒ ɔ, Izlayɛli-ví e ɖò Sɛ́n ɔ glɔ lɛ é ɔ, è ɖò ye sɔ́ jlɛ́ dó lɛngbɔ̌kpó ɖé wu wɛ dín é ɔ, é sɔ́ hwe ǎ.

“Lɛngbɔ̌” enɛ lɛ ko ɖò “lɛngbɔ̌kpó” ɖé mɛ ɖó ye jɔ ɖò akɔjijɛ Mɔyizi Sɛ́n ɔ tɔn glɔ. Sɛ́n ɔ cí kpá ɖé ɖɔhun bo ɖè ye ɖó vo nú walɔ blíblí togun e ma ɖò tuto enɛ glɔ ǎ é tɔn lɛ. É ɖò mɔ̌ có, Izlayɛli-ví ɖé lɛ nɔ xò daka Mawu sín lɛngbɔ̌kpó wu. Jezu ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛ e ma gbɔn hɔnlinu byɔ lɛngbɔ̌kpó ɔ mɛ ǎ, bo fán nǔ gbɔn fí ɖevo byɔ mɛ ɔ, mɛ enɛ ɔ, ajotɔ́ axansunxo wɛ é nyí. Loɔ, mɛ e gbɔn hɔnlinu byɔ mɛ ɔ, é wɛ nyí lɛngbɔnyitɔ́ ɔ.”​—Jaan 10:1, 2.

Ayi mɛ lɛ tɔn sixu yì sunnu ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi nyí Mɛsiya alǒ Klisu ɔ lɛ é jí. Mɛ enɛ lɛ cí ajotɔ́ axansunxo lɛ ɖɔhun. Togun ɔ ɖó na xwedó adingbannɔ mɔhun lɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye ɖó na xwedó “lɛngbɔnyitɔ́” e wu Jezu ɖɔ xó elɔ dó é:

“Éyɛ wɛ hɔnjinɔtɔ́ nɔ hun hɔn na, bɔ lɛngbɔ̌ lɛ nɔ ɖótó gbè tɔn; é nɔ ylɔ lɛngbɔ̌ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo sín nyikɔ, bo nɔ ɖè ye tɔ́n. Enyi é ɖè lɛngbɔ̌ e nyí étɔn lɛ bǐ tɔ́n ɔ, é nɔ jɛ nukɔn yetɔn, bɔ lɛngbɔ̌ lɛ nɔ xwedó è; ɖó ye sè gbè tɔn ɔ, ye nɔ tuùn. Amɔ̌, ye nɔ xwedó jonɔ ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, hɔn wɛ ye nɔ hɔn n’i; ɖó ye tuùn gbè tɔn ǎ.”​—Jaan 10:3-5.

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ cí hɔnjinɔtɔ́ ɖé ɖɔhun bo ko ɖexlɛ́ wá yì ɖò malin-malin mɛ ɖɔ Jezu nyí mɛ e lɛngbɔ̌ e ɖò Sɛ́n ɔ glɔ lɛ é ɖó na xwedó é. Lɛngbɔ̌ ɖé lɛ ɖò Galilée bo lɛ́ ɖò Judée fí bo tuùn gbè Jezu tɔn. Fitɛ é ka na “ɖè ye tɔ́n” sín? Enyi ye xwedó è ɔ, etɛ ka na tɔ́n sín mɛ? Mɛ e sè lǒ enɛ é ɖé lɛ sixu ɖò nǔ kanbyɔ yeɖée wɛ, ɖó “ye mɔ nukúnnú jɛ nǔ e é jló na ɖɔ nú ye ɔ mɛ ǎ.”​—Jaan 10:6.

Jezu tinmɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: nyɛ wɛ nyí hɔn nú lɛngbɔ̌ lɛ. Mɛ e ko jɛ nukɔn nú mi lɛ bǐ wɛ nyí ajotɔ́ axansunxo, lɛngbɔ̌ lɛ ka ɖótó ye ǎ. Nyɛ wɛ nyí hɔn ɔ. Mɛ e na gbɔn jǐ ce ɔ, è na hwlɛn ɛ gán; é na nɔ yì, bo na nɔ wá, bo na nɔ mɔ nǔ ɖu.”​—Jaan 10:7-9.

É ɖò wɛn ɖɔ nǔ yɔyɔ̌ ɖevo sín nu sɔ́ ɖó te wɛ Jezu ɖè. Tóɖóétɔ́ lɛ tuùn ɖɔ é kún nyí hɔn e kplá mɛ yì akɔjijɛ Sɛ́n ɔ kɔn é ó, ɖó sɛ́n enɛ ko ɖò ayǐ sín xwè kanweko donu mɔkpan ɖíe. Enɛ wu ɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖó na ko ɖè ɖɔ lɛngbɔ̌ e emi ‘ɖetɔ́n’ lɛ é na byɔ lɛngbɔ̌kpó ɖevo mɛ. B’ɛ na tɔ́n kɔ dó etɛ mɛ?

Bonu Jezu na dó tinmɛ azɔ̌ tɔn yì nukɔn ɔ, é ɖɔ: “Nyɛ ɔ, un wá bonu lɛngbɔ̌ lɛ na mɔ gbɛ̀, bo mɔ gbɛ̀ dó gbɛ̀ jí. Nyɛ wɛ nyí lɛngbɔnyitɔ́ ɖagbe ɔ, lɛngbɔnyitɔ́ ɖagbe ɔ nɔ sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ dó lɛngbɔ̌ tɔn lɛ tamɛ.” (Jaan 10:10, 11) Jezu ko na akɔnkpinkpan ahwanvu tɔn lɛ wá yì ɖɔ: “Lɛngbɔhwan kpɛví, ma ɖi xɛsi ó, ɖó Tɔ́ mitɔn jló ɖɔ mi ni ɖu axɔsu xá emi.” (Luki 12:32) Nugbǒ ɔ, mɛ ɖěɖee ɖò “lɛngbɔhwan kpɛví” ɔ mɛ lɛ é wɛ Jezu na kplá byɔ lɛngbɔ̌kpó yɔyɔ̌ ɖé mɛ, enɛ wu ɔ, ye sixu “mɔ gbɛ̀, bo mɔ gbɛ̀ dó gbɛ̀ jí.” Nyɔna ɖaxó ɖé wɛ lɛngbɔhwan enɛ mɛ ninɔ nyí.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu ko nɔte ɖó finɛ ǎ. É lɛ́ ɖɔ: “Un lɛ́ ɖó lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ bɔ ye ɖò wutó elɔ  mɛ ǎ; un ɖó na kplá ye lɔmɔ̌ wá fí, bɔ ye na sè gbè ce, bɔ lɛngbɔhwan ɔ na nyí ɖokpo, bɔ lɛngbɔnyitɔ́ lɔmɔ̌ na nyí ɖokpo.” (Jaan 10:16) “Lɛngbɔ̌ ɖevo” enɛ lɛ “ɖò wutó elɔ mɛ ǎ.” Enɛ wu ɔ, ye ɖó na nɔ wutó ɖevo e gbɔn vo nú ee mɛ “lɛngbɔhwan kpɛví” e na ɖu gǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é ɖè é mɛ. Ajɔ vovo wɛ ɖò te kpɔ́n wutó wè alǒ lɛngbɔ̌kpó enɛ lɛ. É ɖò mɔ̌ có, lɛngbɔ̌ e ɖò lɛngbɔ̌kpó wè lɛ mɛ é bǐ wɛ na ɖu lè azɔ̌ Jezu tɔn tɔn. É ɖɔ: “Tɔ́ ɔ yí wǎn nú mì, ɖó un sɔ́ gbɛ̀ ce dó savɔ̌ na, bo na sixu lɛ́vɔ yí.”​—Jaan 10:17.

Mɛ e ɖò ahwan ɔ mɛ lɛ é gègě ɖɔ: “Yɛ nyanya wɛ ɖò jǐ tɔn; taɖunɔ wɛ.” É ɖò mɔ̌ có, mɛ ɖevo lɛ xlɛ́ ɖɔ emi ɖò tó ɖó è wɛ tawun bo yí gbè bo na xwedó Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe ɔ. Ye ɖɔ: “Mɛ e jí yɛ nyanya ɖè ɔ sín xóɖiɖɔ nɛ ǎ; yɛ nyanya ɖě sixu hun nukún nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ à?” (Jaan 10:20, 21) É ɖò wɛn ɖɔ nya e è jì nukúntíntɔ́nnɔ tɔn bɔ Jezu hun nukún na wá yì é xó ɖɔ wɛ ye ɖè.