Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 38

Jaan Jló Na Sè Xó Sín Jezu Gɔ́n

Jaan Jló Na Sè Xó Sín Jezu Gɔ́n

MATIE 11:2-15 LUKI 7:18-30

  • JAAN BAPTƐMUBLONUMƐTƆ́ Ɔ KÀN AZƆ̌ JEZU TƆN BYƆ

  • JEZU KPA JAAN

É ko bló xwè ɖokpo mɔ̌ dìn bɔ Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ɖò ganxó. É ɖò mɔ̌ có, é sè nùjiwǔ e Jezu bló lɛ é. Hwenu e ahwanvu Jaan tɔn lɛ ɖɔ n’i ɖɔ Jezu fɔ́n asúkúsi Nayinunu ɔ sín vǐ é ɔ, kpɔ́n lee é na ko cí n’i é! Amɔ̌, Jaan jló ɖɔ Jezu ɖesu ni na tinmɛ nǔ enɛ lɛ bǐ tɔn emi. Enɛ wu ɔ, é sɛ́ ahwanvu tɔn wè dó. Nú ye na yì wà etɛ? Ye na kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Hwi wɛ nyí mɛ e ɖó na wà, bɔ mǐ ɖò te kpɔ́n é à, abǐ mɛ ɖevo wɛ mǐ na nɔte kpɔ́n?”​—Luki 7:19.

Nùkanbyɔ enɛ na kpaca mɛ wɛ à? Kanɖodonǔwutɔ́ wɛ nú Jaan, lobɔ hwenu e é ɖò baptɛm bló nú Jezu wɛ ɖò xwè wè mɔ̌ ɖíe é ɔ, é mɔ bɔ gbigbɔ Mawu tɔn jɛte dó Jezu jí bo sè Mawu sín gbè, ɖɔ Jezu wɛ nyí mɛ ɔ. Mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖebǔ bo na lin ɖɔ nùɖiɖi Jaan tɔn vɔ́da ǎ. Nú mɔ̌ wɛ é ko nyí ɔ, Jezu na kpa susu n’i lee é bló gbɔn ɖò ninɔmɛ elɔ mɛ é ǎ. Amɔ̌, enyi Jaan ma ka ɖò nǔxokpɔ́n wɛ ǎ ɔ, aniwu é ka kàn nǔ enɛ byɔ Jezu lo?

É sixu ko nyí ɖɔ dobanunǔ wɛ Jaan ɖè tlɔlɔ sín Jezu gɔ́n, ɖɔ é wɛ nyí Mɛsiya ɔ à jí. Enɛ ɔ na dó wusyɛn lanmɛ nú Jaan hwenu e é ɖò wuvɛ̌ gankpa mɛ tɔn lɛ nu é. É cí ɖɔ nùkanbyɔ Jaan tɔn lɛ́vɔ ɖó tinmɛ ɖevo. É tuùn nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e xlɛ́ ɖɔ Mɛɖeɖóvo Mawu Tɔn ɔ na nyí axɔsu kpo mɛhwlɛngantɔ́ ɖé kpo lɛ é. Amɔ̌, sun mɔkpan ɖò baptɛm Jezu tɔn gudo ɔ, Jaan kpò ɖò ganmɛ. Enɛ wu ɔ, Jaan ɖò kinkanbyɔ wɛ ɖɔ mɛ ɖevo na wá, bo na nyí mɛ e jɛ Jezu tɛnmɛ é, bo na bló nǔ e è ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Mɛsiya ɔ na bló lɛ é fó wɛ à jí.

Jezu ɖɔ nú ahwanvu Jaan tɔn lɛ kpowun ɖɔ, ‘Ɛɛn nyì wɛ nyí Mɛ e ɖó na wá é’ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é gbɔ azɔn tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ nú mɛ gègě, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu ɖò gudo nú emi. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu lɛ ɖɔ: “Mi yì ɖɔ nǔ e sè wɛ mi ɖè lɛ kpodo nǔ e mɔ wɛ mi ɖè lɛ kpo nú Jaan. Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖò nukúnnú mɔ wɛ; sékunɔ lɛ ɖò zɔnlin ɖi wɛ; gudunɔ lɛ sín wutu ɖò te jɛ wɛ; tokunɔ lɛ ɖò nǔ sè wɛ; è ɖò mɛkúkú lɛ fɔ́n wá gbɛ̀ wɛ, bo ɖò Wɛnɖagbe ɔ jla wamamɔnɔ lɛ wɛ.”​—Matie 11:4, 5.

Jaan sixu ko ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ Jezu na wà nǔ hú ee wà wɛ é ɖè dìn lɛ é, bɔ vlafo é na lɛ́ ɖè é sín ganxó wutu wɛ é kàn nǔ ɔ byɔ. Amɔ̌, Jezu ɖò ɖiɖɔ nú Jaan wɛ ɖɔ é ni ma ɖó nukún nǔ ɖevo zɛ nùjiwǔ e bló wɛ emi ɖè dìn lɛ é wu ó.

Ahwanvu Jaan tɔn lɛ ɖido gudo é ɔ, Jezu na jiɖe ahwan ɔ ɖɔ Jaan hugǎn gbeyiɖɔ ɖé. É wɛ nyí “wɛnsagun” Jehovah tɔn e xó è ɖɔ ɖ’ayǐ ɖò Malacíi 3:1 mɛ é. É wɛ lɛ́vɔ nyí gbeyiɖɔ Elíi e xó Malacíi 3:22, 23 ɖɔ ɖ’ayǐ é. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: ɖò mɛ e è jì sín nyɔnu xomɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, ɖokpo yetɔn hugǎn Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] ɔ ǎ. É ka ɖò mɔ̌ có, mɛ e hwe hú mɛ bǐ, ɖò axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ ɔ, hugǎn Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] ɔ.”​—Matie 11:11.

Ðɔ e Jezu ɖɔ ɖɔ mɛ e hwe bǐ ɖò Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ é hugǎn Jaan é ɔ, xixlɛ́ wɛ é ɖè ɖɔ Jaan kún na nɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ ó. Jaan bló ali ɔ ɖó nú Jezu, amɔ̌, é sɔ́ ɖò gbɛ̀ hwenu e Klisu hun jixwé li ɔ é ǎ. (Eblée lɛ 10:19, 20) É ɖò mɔ̌ có, gbeyiɖɔ Mawu tɔn gbejinɔtɔ́ ɖé wɛ n’i, bɔ é na nyí toví ayikúngban jí tɔn Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn.