Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 115

Dindinwayixwe Jezu Tɔn Gudo Tɔn ɔ Sɛkpɔ

Dindinwayixwe Jezu Tɔn Gudo Tɔn ɔ Sɛkpɔ

MATIE 26:1-5, 14-19 MAKI 14:1, 2, 10-16 LUKI 22:1-13

  • È SÚ AXƆ JUDASI ISIKALIƆTI NÚ É NA JÓ JEZU

  • MƐSƐ́DÓ WÈ SƆNǓ NÚ DINDINWAYIXWE Ɔ

Jezu fó nǔ e kplɔ́n mɛsɛ́dó ɛnɛ lɛ wɛ é ɖè ɖò Olivutínsó ɔ jí é, bo na nǔ e ye kanbyɔ ɛ dó fí ɖiɖe tɔn kpo gbɛvivɔ ɔ kpo wu é sín xósin.

Alɔnu tɔn ján ɖò azǎn 11gɔ́ ɔ Nisáan tɔn jí tawun. Vlafo hwenu e ye lɛkɔ wá xwè Betaníi bo na yì dɔ́ dɔ̌n é wɛ Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: “Mi tuùn ɖɔ Dindinwayixwe sín xwè ɔ kpò azǎn atɔn, bɔ è na jó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ nú gbɛtɔ́ lɛ, bonu è na [xwè é nyì atín wu].”​—Matie 26:2.

É cí ɖɔ Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo nɔ kpɔ́ ayihɔngbe tɔn Azǎngagbe bo yì fí ɖé ǎ. Ðò Taatagbe ɔ, é ko gbɛ́ nǔ nú sinsɛngán lɛ bo lɛ́ ɖè ye gbà agbawungba. Ye ɖò biba na hu i wɛ. Enɛ wu ɔ, é lɔn bo ɖè éɖée xlɛ́ ɖò Nisáan sín azǎn 12gɔ́ ɔ gbè ǎ, ɖó é ba ɖɔ nǔ ɖě ni glɔ́n ali nú emi bonu emi na gbɔ Dindinwayixwe ɔ ɖu xá mɛsɛ́dó emitɔn lɛ hwenu e hwe na yì xɔ ɖò gbadanu e na jɛ finɛ bo na nyí azǎn 14gɔ́ ɔ Nisáan tɔn sín bìbɛ̌ é ǎ.

Amɔ̌, vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo tomɛxo lɛ kpo ɖò kàn ván wɛ jɛ nukɔn nú Dindinwayixwe ɔ. Ye kplé yeɖée ɖó vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Kayifu sín xwé. Aniwu? Xomɛ sìn ye ɖó Jezu ɖò ye ɖè gbà wɛ wutu. Dìn ɔ, ye kplé bo bla sé dó lee ye na wà gbɔn bo “na sixu wlí Jezu, bo na hu i” é wu. Nɛ̌ ye ka na wà mɔ̌ gbɔn? Hwetɛnu ye ka na wà mɔ̌? Ye ɖɔ: “Mǐ sixu wlí i xwè ɔ hwenu ǎ; é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, togun ɔ na fɔ́n gǔ.” (Matie 26:4, 5) Xɛsi ɖò ye jí, ɖó mɛ gègě yí wǎn nú Jezu.

Hwe enɛ nu ɔ, jonɔ ɖé wá ba sinsɛngán lɛ. Nǔ ɔ kpaca ye, ɖó mɛsɛ́dó Jezu ɖesunɔ tɔn lɛ ɖokpo wɛ wá gɔ̌n yetɔn; Judasi Isikaliɔti wɛ. Satáan sɔ́ d’ayi mɛ n’i ɖɔ é ni jó Gǎn tɔn! Judasi kanbyɔ ye ɖɔ: “Etɛ mi ka na na mì, bonu ma jó Jezu nú mi?” (Matie 26:15) Nǔ nɛ ɔ hun xomɛ nú ye bɔ ye “ɖɔ gbò xá Judasi ɖɔ emi  na na akwɛ ɛ.” (Luki 22:5) Nabi? Ye yí gbè n’i kpo xomɛhunhun kpo ɖɔ emi na na ɛ kpatagankwɛ 30. É jɛ ɖɔ è ni ɖó ayi wu ɖɔ akwɛ e è nɔ xɔ kannumɔ ɖé na é wɛ nyí gankwɛ 30. (Tíntɔ́n 21:32) Enɛ xlɛ́ ɖɔ sinsɛngán lɛ gbɛ́ wǎn nú Jezu, b’ɛ hwɛ́n nǔtí ɖò nukún yetɔn mɛ ǎ. Dìn ɔ, Judasi jɛ “hwenu e na nyɔ́, bɔ é na jó Jezu nú ye, bɔ mɛ lɛ ma na tuùn ǎ é ba jí.”​—Luki 22:6.

Nisáan sín azǎn 13gɔ́ ɔ bɛ́ ɖò Azǎngagbe hwenu e hwe yì xɔ é; azɔn ayizɛ́n gɔ́ ɔ ɖíe Jezu ja Betaníi dɔ́ gbé è, azɔn gudo tɔn ɔ jɛn ka lɛ́ nɛ. Ayihɔngbe tɔn ɔ, è ɖó na sɔnǔ gudogudo tɔn e kpò lɛ é ɖ’ayǐ nú Dindinwayixwe ɔ. È ɖó na mɔ lɛngbɔ̌ ɖokpo bo na mɔ tɛn dó hu, bo hi bǐ hwenu e Nisáan sín azǎn 14gɔ́ ɔ na bɛ́ gudo é. Fitɛ ye ka na mɔ nùɖuɖu ɔ ɖè? Mɛ̌ ka na ɖa? Jezu na tinmɛ enɛ lɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, Judasi sixu ɖɔ enɛ lɛ nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ǎ.

É cí ɖɔ Nyɔnuzángbe zǎnzǎn tɛɛn wɛ Jezu sɛ́ Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo dó sín Betaníi ɖɔhun, bo ɖɔ: “Mi yì bló tɛnmɛ ɖó, bo ɖa nùɖuɖu e mǐ na dó ɖu Dindinwayixwe ɔ na é.” Ye ɖɔ: “Fitɛ a jló ɖɔ mǐ ni yì sɔ́ xwè ɔ sín nǔ ɖè?” Jezu tinmɛ ɖɔ: “Eɖíe: mi ɖò toxo ɔ mɛ na byɔ wɛ ɔ, mi na mɔ nya ɖé, bɔ é na hɛn sìn dó tɔyizɛ́n mɛ wá xweyigbe; mi xwedó è kaka yì xwé e gbè é na byɔ é, bo ɖɔ nú xwétɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Mɛ̌si ɖɔ mǐ ni wá kàn xɔ e mɛ emi kpodo ahwanvu emitɔn lɛ kpo na ɖu Dindinwayixwe ɔ ɖè é byɔ we.’ Enɛ ɔ, xwétɔ́ ɔ na xlɛ́ xɔ ɖaxó ɖé mi ɖò síngbó jí, bɔ nǔ bǐ ko sɔgbe ɖ’emɛ; finɛ wɛ mi na sɔ́ xwè ɔ sín nǔ ɖ’ayǐ ɖè.”​—Luki 22:8-12.

É ɖò wɛn ɖɔ ahwanvu Jezu tɔn ɖé wɛ nyí mɛ e ɖó xwé ɔ é. É sixu ko mɔ sɛ́dó nukɔn ɖɔ Jezu na byɔ xwé emitɔn bo na zán nú nǔwiwa enɛ. Hwenu e mɛsɛ́dó wè lɛ wá Jeluzalɛmu é ɔ, ye mɔ nǔ lɛ bǐ lee Jezu ko ɖɔ gbɔn nú ye é pɛ́pɛ́pɛ́. Enɛ wu ɔ, ye mɔ ɖɔ lɛngbɔví ɔ ko sɔgbe, bɔ nǔ ɖevo e kpò bɔ è na sɔ́ ɖ’ayǐ bɔ é na kpé ye mɛ 13 (Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn 12 lɛ kpo) lɛ bǐ lɛ é lɔ ko sɔgbe.