Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 73

Samalíinu ɖé Xlɛ́ Ðɔ Emi Nyí Nɔzo Ðagbe

Samalíinu ɖé Xlɛ́ Ðɔ Emi Nyí Nɔzo Ðagbe

LUKI 10:25-37

  • LEE È NA MƆ GBƐ̀ MAVƆMAVƆ GBƆN É

  • SAMALÍINU NƆZO ÐAGBE ÐÉ

Hwenu e Jezu kpó ɖò Jeluzalɛmu sín xá mɛ é ɔ, Jwifu alɔkpa vovo sɛkpɔ ɛ. Mɛɖé lɛ jló ɖɔ é ni kplɔ́n nǔ emi, mɛ ɖevo lɛ ka ba na tɛ́n ɛ kpɔ́n. Mɛ e tuùn Sɛ́n ɔ ganji é ɖokpo ɖò ye mɛ bo kàn nǔ elɔ byɔ ɛ: “Mɛ̌si, etɛ un ɖó na wà, bɔ Mawu na na mì gbɛ̀ mavɔmavɔ?”​—Luki 10:25.

Jezu ɖ’ayi wu ɖɔ é kún nyí nukúnnú ba na mɔ jɛ nǔ mɛ wɛ é ɖè ó. É sixu ko ɖò biba na ɖó mɔ nú Jezu wɛ, bonu é na na xósin e na sìn xomɛ nú Jwifu lɛ é. Jezu tuùn ɖɔ nya enɛ ko ɖó xósin ɖagbe ɔ. Enɛ wu ɔ, é zán nùnywɛ dó yí gbè n’i bonu é na ɖè nǔ e lin wɛ é ɖè é xlɛ́.

Jezu kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛ è ka wlan dó sɛ́nwema ɔ mɛ? Nǔ e a xà ɔ, nɛ̌ wɛ a mɔ nukúnnú jɛ mɛ gbɔn?” Nya enɛ ko kplɔ́n Mawu Sɛ́n ɔ, enɛ wu ɔ, é sɔ́ xósin tɔn jinjɔn jí. É ɖè xó sín Sɛ́nflínmɛ 6:5 kpo Levíi ví lɛ 19:18 kpo mɛ bo ɖɔ: “A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo hlɔnhlɔn towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo, lobo yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesunɔ ɖɔhun.” (Luki 10:26, 27) Xósin ɔ nɛ à?

Jezu ɖɔ nú nya ɔ ɖɔ: “A yí gbè ɖó ganji. Blǒ gbɔn mɔ̌, enɛ ɔ, a na nɔ gbɛ̀.” Enɛ ka zɔ́n bɔ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ fó à? É nyí xósin ɖagbe ɔ wɛ nya ɔ ba na mɔ kpowun ǎ; é jló na ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí nǔjlɔjlɔwatɔ́, bo jló ɖɔ Jezu ni yí gbè ɖɔ linlin emitɔn sɔgbe bo na gbɔn mɔ̌ mɛ dó ba hwɛjijɔ nú lee é nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é. Enɛ wu ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka nyí nɔzo ce?” (Luki 10:28, 29) Nùkanbyɔ enɛ e cí nùkanbyɔ xlólo ɖé ɖɔhun é ka gɔ́ngɔ́n tawun. Gbɔn nɛ̌ é?

Jwifu lɛ ɖi nǔ ɖɔ xokwín “nɔzo” ɔ, mɛ e nɔ setónú nú Jwifu lɛ sín hwɛndo lɛ é kɛɖɛ wɛ é sɔgbe xá, b’ɛ sixu ko cí ɖɔ Levíi ví lɛ 19:18 yí gbè na ɖɔhun. Nugbǒ ɔ, Jwifu ɖé sixu ɖɔ ɖɔ é kún tlɛ sɔgbe xá sɛ́n bonu è na dó gbɛ̌ xá mɛ e ma nyí Jwifu ǎ é ó. (Mɛsɛ́dó 10:28) Enɛ wu ɔ, enyi nya enɛ kpo vlafo Jezu ɖesunɔ sín ahwanvu ɖé lɛ kpo ɖò nǔ wà xá Jwifugbɛ́ yetɔn lɛ wɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɔ, ye nɔ mɔ yeɖée dó mɔ nǔjlɔjlɔwatɔ́. Amɔ̌, ye sixu gɔn xomɛ nyɔ́ dó mɛ e ma nyí Jwifu ǎ é ɖé wu, ɖó é nyí “nɔzo” ɖé dóó ǎ wutu.

Nɛ̌ Jezu ka sixu jla linlin enɛ ɖó bo ma ka na jɛ dò nú nya enɛ kpo Jwifu ɖevo lɛ kpo ǎ gbɔn? É wà mɔ̌ gbɔn tan ɖé kpikpi gblamɛ: “Nya ɖé gosin Jeluzalɛmu wá xwè Jeliko, bo jɛ ajotɔ́ lɛ sín alɔ mɛ, bɔ ye zɔn jǐ tɔn, bo ɖè nǔ e é dó lɛ bǐ, bo fin nǔ tɔn lɛ bǐ, lobo xò è, bo jó è dó nyì beɖebeɖe bo yì.” Jezu kpó ɖò nukɔn yì wɛ bo ɖɔ: “Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé ka wá ɖò dìndín gbɔn finɛ wɛ vlafo, bo mɔ ɛ, lobo gbɔn akpá ɖevo xwé n’i bo yì. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Levíi ví ɖé wá jɛ fí e é ɖè é, bo mɔ ɛ, lobo gbɔn zɔ n’i bo yì. Samalíinu ɖé ka wá xwè tomɛ, bo jɛ fí e é ɖè é, bo mɔ ɛ, bɔ nǔ tɔn blawu n’i.”​—Luki 10:30-33.

Nya e kpi tan enɛ na wɛ Jezu ɖè é tuùn ɖɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ gègě kpo Levíi ví e nɔ d’alɔ ye ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é kpo gègě nɔ nɔ Jeliko. Nú ye lɛkɔ sín tɛmpli ɔ mɛ ɔ, ye ɖó na zɔn ali nú kilomɛtlu 23 mɔ̌. Nǔ nyanya sixu nɔ jɛ ɖò ali enɛ jí, ɖó ajotɔ́ lɛ nɔ tɔwu ɖ’eji. Enyi vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé alǒ Levíi ví ɖé mɔ Jwifugbɛ́ yetɔn ɖé ɖò wuvɛ̌ mɛ ɔ, ye ɖó na d’alɔ ɛ ǎ wɛ à? Ðò tan elɔ mɛ ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ ye kún wà mɔ̌ ó. Samalíinu e Jwifu lɛ gbɛ́ wǎn na é ɖokpo wɛ wà mɔ̌.​—Jaan 8:48.

Nɛ̌ Samalíinu ɔ ka d’alɔ Jwifu e gblewu é gbɔn? Jezu yì nukɔn ɖò xó tɔn mɛ bo ɖɔ: “É sɛya ɛ, bo ɖó ami kpodo vɛɛn kpo akpà lɛ mɛ n’i, lobo bla; enɛ ɔ gudo ɔ, é sɔ́ ɛ ɖó sɔ́ éɖesunɔ tɔn jí, lobo kplá ɛ yì xwé e gbè alitanu lɛ nɔ yì nɔ é, bo kpé nukún wǔ tɔn. Ayihɔngbe tɔn ɔ, é ɖè gankwɛ wè tɔ́n, bo sɔ́ nú xwenɔ ɔ, bo ɖɔ: ‘Kpé nukún nya elɔ wu; enyi a zán akwɛ ɖě dó wutu tɔn hú mɔ̌ ɔ, un lɛkɔ ɔ, un na sú we.’”​—Luki 10:34, 35.

 Ee Jezu Mɛ̌sigán ɔ kpi tan ɔ fó gudo é ɔ, é kàn nǔ elɔ e byɔ ɖɔ è ni lin nǔ kpɔ́n é byɔ nya ɔ: “Ðò mɛ atɔn enɛ lɛ mɛ ɔ, mɛ̌ ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí nya e jɛ ajotɔ́ lɛ sín alɔ mɛ é sín nɔzo, bɔ ayi towe mɔ?” Vlafo xósin nina bo ɖɔ “Samalíinu” ɔ wɛ na ko vɛwǔ nú nya ɔ, enɛ wu ɔ, é ɖɔ: “Mɛ e kú nǔblawu n’i é wɛ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖè nùkplɔnmɛ e ɖò tan enɛ mɛ é tɔ́n nyì wɛn bo ɖɔ: “Hwi lɔ ɔ, yì bló gbɔn mɔ̌.”​—Luki 10:36, 37.

Wlɛnwín nùkplɔnmɛ tɔn ɖagbe ɖé nɛ. Enyi Jezu ɖɔ kpowun ɖɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é lɔ nyí nɔzo tɔn ɔ, nya ɔ kpo Jwifu ɖevo lɛ kpo ka na yí gbè nú xó tɔn à? É na vɛwǔ. É ɖò mɔ̌ có, gbɔn tan klewun ɖé kpikpi, kpo tinmɛ vovo e na d’alɔ tóɖóétɔ́ lɛ bɔ ye na wlí xó ɔ é nina kpo gblamɛ ɔ, xósin nùkanbyɔ “Mɛ̌ ka nyí nɔzo ce?” ɔ tɔn wá zawě bǐ. Mɛ e nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí nɔzo ɖagbe é wɛ nyí mɛ e nɔ ɖè wanyiyi kpo xomɛnyínyɔ́ kpo xlɛ́ lee Biblu ɖegbe tɔn nú mǐ gbɔn é é.