Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 135

Jezu E Fɔ́n Sín Kú É Sɔ́ Éɖée Xlɛ́ Mɛ Gègě

Jezu E Fɔ́n Sín Kú É Sɔ́ Éɖée Xlɛ́ Mɛ Gègě

LUKI 24:13-49 JAAN 20:19-29

  • JEZU ÐÈ ÉÐÉE XLƐ́ ÐÒ EMAWUSI LI JÍ

  • É VƆ́ NǓ E ÐÒ MAWUXÓWEMA Ɔ MƐ LƐ É ÐƆ NYÌ WƐN NÚ AHWANVU TƆN LƐ

  • TƆMÁA JÓ NǓXOKPƆ́N DÓ

Ðò Aklunɔzángbe azǎn 16gɔ́ Nisáan tɔn ɔ, ahwanvu lɛ flú bǐ. Ye mɔ nukúnnú jɛ yɔdo jɛ vɔ̌ sín xó ɔ mɛ ǎ. (Matie 28:9, 10; Luki 24:11) Ðò nukɔn mɛ ɖò azǎn enɛ jí ɔ, Kleopasi kpo ahwanvu ɖevo kpo gosin Jeluzalɛmu bo xwè Emawusi. Fí enɛ ɖó kilomɛtlu 11 mɔ̌ dó Jeluzalɛmu.

Ee ye ɖò yiyi wɛ é ɔ, ye ɖò xó ɖɔ dó nǔ e jɛ é jí wɛ. Bɔ jonɔ ɖé wá xwedó ye wu. É kanbyɔ ɖɔ: “Xó tɛ ɖɔ dó ali wɛ mi ka ɖè mɔ̌?” Kleopasi yí gbè ɖɔ: “Hǔn hwiɖokponɔ jɛn wɛ nyí jonɔ ɖò Jeluzalɛmu bo dán nǔ e jɛ ɖò finɛ azǎnví elɔ lɛ mɛ é à?” Jonɔ ɔ kanbyɔ ɖɔ: “Etɛ ka jɛ?”—Luki 24:17-19.

Ye ɖɔ: “Nǔ e kpé Jezu Nazalɛti tɔn é wɛ.” “Mǐdɛɛ lɛ ko ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ é wɛ na hwlɛn Izlayɛli togun ɔ gán.”—Luki 24:19-21.

Kleopasi kpo wegɔ tɔn kpo jɛ nǔ e jɛ ɖò azǎn enɛ jí é tinmɛ jí. Ye ɖɔ ɖɔ nyɔnu ɖé lɛ yì yɔdo e mɛ è ɖi Jezu dó é kɔn bo mɔ ɖò vɔ̌, lobɔ nyɔnu enɛ lɛ mɔ kpo nukún kpo bɔ nùjiwǔ ɖé jɛ, nùjiwǔ ɔ wɛ nyí ɖɔ wɛnsagun ɖé lɛ tɔ́n dó ye jí bo ɖɔ ɖɔ Jezu ɖò gbɛ̀. Ye lɛ́ ɖɔ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ lɛ́ yì yɔdo ɔ kɔn bo “mɔ nǔ enɛ lɛ, lee nyɔnu lɛ ɖɔ gbɔn é.”—Luki 24:24.

Ahwanvu wè lɛ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e jɛ é sín tinmɛ wu cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé ǎ. Jonɔ ɔ ɖɔ xó nú ye kpo acɛ kpo bá dó jla linlin yetɔn masɔgbe e ɖò ya dó nú ayi yetɔn wɛ é ɖó, bo ɖɔ: “Gbɛtɔ́ nùnywɛhwedonanɔ lɛ mi! Hwetɛnu wɛ mi na wá ɖi nǔ nú nǔ e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ko ɖɔ ɔ bǐ dó? Klisu ɔ ma ko ɖó na jiya enɛ lɛ hwɛ̌, cobo na dó sixu byɔ susu tɔn mɛ à cé?” (Luki 24:25, 26) É jɛ akpáxwé Mawuxówema ɔ tɔn e kúnkplá Klisu ɔ é gègě tinmɛ nú ye jí.

Ye mɛ atɔn lɛ wá wá Emawusi kpá. Ahwanvu wè lɛ jló na sè xó hú mɔ̌, enɛ wu ɔ, ye byɔ jonɔ ɔ ɖɔ: “Nɔ mǐ gɔ̌n, zǎn ko ɖò na kú wɛ, ɖó hwe ko jɛ dò.” É yí gbè bo nɔte bɔ ye ɖu nǔ. Hwenu e jonɔ ɔ xoɖɛ, bo kán wɔxúxú, lobo na ye gudo é ɔ, ye wá tuùn i, amɔ̌, é bú sín tɛntin yetɔn ɖò enɛ gudo. (Luki 24:29-31) Dìn ɔ, ye kudeji ɖɔ Jezu ɖò gbɛ̀!

Ahwanvu wè lɛ ɖɔ xó dó nǔ e ye mɔ é jí kpo xomɛhunhun kpo bo ɖɔ: “Hwenu e é ɖò xó ɖɔ nú mǐ wɛ ɖò alixo, bo ɖò Mawuxó tinmɛ nú mǐ wɛ ɔ, akpàkpà ɖé ma sɔ́ mǐ sín xomɛ à?” (Luki 24:32) Ye yawu lɛkɔ wá Jeluzalɛmu bo mɔ mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖò finɛ. Cobonu Kleopasi kpo wegɔ tɔn kpo na ɖɔ xó ɖé ɔ, ye sè bɔ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: “Aklunɔ fɔ́n sín kú nugbǒ, bo sɔ́ éɖée xlɛ́ Sinmɔ́ɔ.” (Luki 24:34) Enɛ gudo ɔ, ye mɛ wè lɛ ɖɔ lee Jezu sɔ́ éɖée xlɛ́ ye gbɔn é. Nugbǒ ɔ, ye lɔ mɔ ɛ kpo nukún yetɔn kpo.

Dìn ɔ, é kpaca ye bǐ ɖó Jezu wá tɔ́n ɖò xɔ e mɛ ye ɖè é! É sixu vɛ́ ɖi nú ye, ɖó hɔn ɔ ɖò súsú jí ɖó ye ɖò xɛsi ɖi nú Jwifu lɛ wɛ wutu. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖò te ɖò tɛntin yetɔn. É ɖɔ kpo gbè fífá kpo ɖɔ: “Fífá ni nɔ kpɔ́ xá mi.” Amɔ̌, ado hu ye. Lee é ko nyí gbɔn ɖokpo ɖ’ayǐ é ɔ, ye “vɛdo ɖɔ nǔ mɔ wɛ emi ɖè sín.”—Luki 24:36, 37; Matie 14:25-27.

Bo na dó xlɛ́ ye ɖɔ é kún nyí nǔ mɔ wɛ ye ɖè alǒ é kún nyì nùɖé mɛ dó nukún kpɔ́n wɛ ye ɖè kpowun ó, lé emi ɖó agbaza gbɛtɔ́ tɔn ɔ, Jezu xlɛ́ alɔ tɔn lɛ kpo afɔ tɔn lɛ kpo ye, bo ɖɔ: “Ani ka ɖò ayi gbado nú mi wɛ mɔ̌? Etɛ sín nǔxokpɔ́n wɛ mi ka ɖè? Mi kpɔ́n alɔ ce lɛ, bo kpɔ́n afɔ ce lɛ; nyiɖesunɔ wɛ. Mi ɖó alɔ wǔ ce bo kpɔ́n; [gbigbɔ] ɖé nɔ ɖó agbaza ǎ, é ka nɔ ɖó xú lee nyɛ ɖó gbɔn bɔ mi mɔ é ǎ.” (Luki 24:36-39) Xomɛ hun ye b’ɛ vɛ́ jlɛ́ bɔ nǔ lɛ́ kpaca ye, é ɖò mɔ̌ có, ye ka kpó ɖò nǔ kpɛɖé xò kpɔ́n wɛ.

 Bo na dó d’alɔ ye bonu ye na tuùn mɛ e é nyí tawun é ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Mi ɖó nùɖuɖu ɖé ɖò fí à?” É yí hweví hihi sínsɛ́n ɖokpo bo ɖu. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: “Hwenu e un ɖò kpɔ́ xá mi [jɛ nukɔn nú kú ce] ɔ, un ko ɖɔ xó elɔ lɛ nú mi ɖɔ jí: nǔ e è ko wlan dó wǔ ce ɖò Mɔyizi sín sɛ́n ɔ mɛ, bo wlan dó wǔ ce ɖò gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ sín wema mɛ, bo lɛ́ wlan dó wǔ ce ɖò Ðɛhanwema lɛ mɛ ɔ bǐ ɖó na jɛ.”—Luki 24:41-44.

Jezu d’alɔ Kleopasi kpo wegɔ tɔn kpo bɔ ye mɔ nukúnnú jɛ Mawuxówema ɔ mɛ, bɔ dìn ɔ, é lɛ́ wà mɔ̌ nú mɛ ɖěɖee kplé ɖò finɛ lɛ é bǐ, é ɖɔ: “È ko wlan ɖ’ayǐ ɖɔ: Klisu ɔ ɖó na jiya, kaka bo kú, bɔ Mawu ka na lɛ́ fɔ́n ɛ sín kú azǎn tɔn atɔngɔ ɔ gbè, bɔ, ɖò nyikɔ tɔn mɛ ɔ, è na jla Wɛnɖagbe ɔ akɔta lɛ bǐ, bɛ́sín Jeluzalɛmu, bo na ɖɔ nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖɔ ye ni lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bonu Mawu na sɔ́ hwɛ yetɔn lɛ kɛ ye. Mi nyí kúnnuɖetɔ́ nǔ enɛ lɛ tɔn.”—Luki 24:46-48.

Ðó hwɛjijɔ ɖé wutu ɔ, Tɔmáa ɖò finɛ ǎ. Ayihɔngbe tɔn ɔ, mɛ ɖě lɛ ɖɔ n’i kpo awǎjijɛ kpo ɖɔ: “Mǐ mɔ Aklunɔ!” Tɔmáa yí gbè ɖɔ: “Enyi un ma mɔ hunjɛ́nkpá e ɖò alɔ tɔn mɛ lɛ, bo sɔ́ alɔví ce d’emɛ, bo mɔ hwǎnkpá e ɖò adaja tɔn mɛ ɔ, bo zé alɔ ce dó adaja tɔn mɛ ǎ ɔ, un na ɖi ǎ.”—Jaan 20:25.

Azǎn tɔn tantɔngɔ ɔ gbè ɔ, ahwanvu lɛ ko lɛ́ kplé bo sú hɔn dó ta, bɔ dìn ɔ, Tɔmáa ɖò ye mɛ. Jezu sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó bo wá tɔ́n ɖò tɛntin yetɔn, bo dó gbè ye ɖɔ: “Fífá ni nɔ kpɔ́ xá mi.” Jezu kpannukɔn Tɔmáa bo ɖɔ: “Dlɛ̌n alɔ towe ɖó fí, bo kpɔ́n alɔ ce lɛ. Dlɛ̌n alɔ towe, bo sɔ́ dó adaja ce mɛ; gɔn nǔ xò kpɔ́n, bo ɖi nǔ.” Tɔmáa súxó bo ɖɔ: “Aklunɔ ce, Mawu ce!” (Jaan 20:26-28) Nugbǒ ɔ, é sɔ́ xò nǔ ɖebǔ kpɔ́n dìn ɖɔ Jezu ɖò gbɛ̀, bo nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ e nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ Jehovah Mawu tɔn é ǎ.

Jezu ɖɔ: “É ma nyí ee a mɔ mì ɔ wutu wɛ a ɖi nǔ nú mì à? Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ma mɔ ǎ, bo ka ɖi nǔ lɛ.”​—Jaan 20:29.