Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 7

Nǔmɔtɔ́ ɖé lɛ Yì Ba Jezu Kpɔ́n

Nǔmɔtɔ́ ɖé lɛ Yì Ba Jezu Kpɔ́n

MATIE 2:1-12

  • NǓMƆTƆ́ ÐÉ LƐ XWEDÓ “SUNVÍ” ÐÉ BO YÌ JELUZALƐMU LOBO WÁ DÍN YÌ JEZU GƆ́N

Dawe ɖé lɛ wá sín Zǎnzǎnhweji. Nǔmɔtɔ́ wɛ ye nyí: Ye nɔ gbéjé sun sín wuntun lɛ kpɔ́n, bo nɔ ɖɔ ɖɔ emi kpéwú bo nɔ tinmɛ nǔ e nɔ jɛ ɖò mɛ lɛ sín gbɛzán mɛ é. (Ezayíi 47:13) Hwenu e ye ɖò tò yetɔn mɛ ɖò Zǎnzǎnhweji é ɔ, ye mɔ “sunví” ɖé bo xwedó kaka nú kilomɛtlu kanweko mɔkpan hɛn yì Jeluzalɛmu, é nyí Bɛteleyɛmu ǎ.

Ee nǔmɔtɔ́ lɛ jɛ finɛ é ɔ, ye kanbyɔ ɖɔ: “Fitɛ Jwifu lɛ xɔsu e è jì ɔ ɖè? Ðó mǐ mɔ sunví e ɖè jiji tɔn xlɛ́ ɔ ɖò zǎnzǎnhweji fí e mǐ gosin ɔ, bo wá xwé kanbyɔ gbé.”​—Matie 2:1, 2.

Axɔsu Jeluzalɛmu tɔn Elodu sè xó enɛ ɔ, bɔ é sìn xomɛ n’i ɖesu. Enɛ wu ɔ, é ylɔ vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpodo nukɔntɔ́ Jwifu lɛ tɔn kpo bo kàn fí e è ɖó na jì Klisu ɔ ɖè é byɔ ye. Ye yí gbè n’i sɔgbe kpo nǔ e Mawuxó ɔ ɖɔ é kpo bo ɖɔ: “Bɛteleyɛmu . . . wɛ.” (Matie 2:5; Micée 5:1) Ee Elodu sè mɔ̌ é ɔ, é ylɔ nǔmɔtɔ́ lɛ yì kpá bo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi yì ba dò nú vǐ ɔ céɖécéɖé, mi ka mɔ ɛ hǔn, mi wá ɖɔ nú mì, nú nyɛ lɔmɔ̌ na yì kàn xwé byɔ.” (Matie 2:8) Amɔ̌, vǐ ɔ hu gbé wɛ Elodu ja bo ɖò fí e é ɖè é ba na tuùn wɛ!

Ee nǔmɔtɔ́ lɛ jɛ ali é ɔ, “sunví” e ye mɔ hwenu e ye ɖò Zǎnzǎnhweji é wá jɛ nukɔn yetɔn. É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí sunví yayǎ wɛ ó, amɔ̌, mɛɖé jɛn na ko sɛ́ ɛ dó bonu é ni xlɛ́ ali ye. Nǔmɔtɔ́ lɛ xwedó è kaka bɔ é yì nɔte ɖó xwé e gbè Jozɛfu kpo Mali kpo kpodo vǐ yetɔn kpo ɖè dìn é sín tanu.

Hwenu e nǔmɔtɔ́ lɛ byɔ xwé ɔ gbè é ɔ, ye mɔ Mali kpo vǐ kpɛví ɖé kpo: Jezu wɛ. Enɛ ɔ, ye ɖèkɔ́ n’i, lobo sɔ́ siká, zalinkpɔ́n kpo célu xɔ akwɛ e nɔ nyí mǐla é kpo dó kàn agban n’i. Enɛ gudo ɔ, ee ye jló na lɛkɔ yì Elodu gɔ́n é ɔ, Mawu wá xò dlɔ̌ ye bo gb’akpá nú ye ɖɔ ye ni ma wà mɔ̌ ó. Enɛ wu ɔ, ye wlí ali ɖevo bo yì tò yetɔn mɛ.

Mɛ̌ ka sɛ́ “sunví” e xlɛ́ ali nǔmɔtɔ́ lɛ é dó ye bɔ a lin? Flín ɖɔ é kún kplá ye tlɔlɔ hɛn yì Jezu gɔ́n ɖò Bɛteleyɛmu ó. É nyɔ́ wà ɔ, Jeluzalɛmu wɛ é kplá ye hɛn yì ɖò Axɔsu Elodu e ba na hu Jezu é gɔ́n. Enyi Mawu ma ko d’afɔ ninɔmɛ ɔ mɛ, bo gb’akpá nú nǔmɔtɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ma ɖɔ fí e Jezu ɖè é nú Elodu ó wɛ ǎ ɔ, Jezu na ko nyí matíìntɔ́ ɖò Elodu sín alɔ mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ Mawu sín kɛntɔ́ Satáan wɛ jló ɖɔ è ni hu Jezu, enɛ wu wɛ é zán wlɛnwín enɛ bonu linlin tɔn na dó jɛnu.