Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 12

Jezu Bló Baptɛm

Jezu Bló Baptɛm

MATIE 3:13-17 MAKI 1:9-11 LUKI 3:21, 22 JAAN 1:32-34

  • JEZU BLÓ BAPTƐM BƆ È LƐ́ ÐÈ É ÐÓ VO

  • JEHOVAH ÐƆ ÐƆ JEZU NYÍ VǏ EMITƆN

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ jɛ wɛn jla jí b’ɛ bló sun ayizɛ́n mɔ̌ gudo é ɔ, Jezu e ɖò xwè 30 mɔ̌ ɖó wɛ dìn é wá gɔ̌n tɔn ɖò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ nu. Ðó aniwu? É nyí xɔ́ntɔn tɔn Jaan wɛ é wá ba kpɔ́n kpowun ǎ. É ka lɛ́ nyí lee azɔ̌ tɔn ɖò yiyi gbɔn wɛ é kpɔ́n gbé wɛ Jezu wá kpowun ǎ. É wá bonu Jaan na bló baptɛm n’i wɛ.

Jaan ka gbɛ́ bo ɖɔ: “Nyì wɛ ɖó na wá gɔ̌n towe, bɔ a na [bló baptɛm] nú mì, bɔ hwɛ ka wá gɔ̌n ce à?” (Matie 3:14) Jaan sín hwɛ ka jɔ, ɖó é tuùn ɖɔ Vǐ bunɔ ɖé wɛ Jezu nyí nú Mawu. Flín ɖɔ hwenu e Jaan sín nɔ Elizabɛti ɖò xò tɔn bɔ Mali ɖò Jezu sín xò bo wá ba ɛ kpɔ́n é ɔ, Jaan danwǔ kpodo awǎjijɛ kpo ɖò xò tɔn mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ Jaan na ko sè tan enɛ ɔ ɖò nɔ tɔn nu. Gɔ́ na ɔ, é na ko lɛ́ sè lee Gabliyɛli dó wɛn Mali ɖɔ é na jì Jezu gbɔn é kpo lee wɛnsagun ɖé lɛ tɔ́n dó lɛngbɔnyitɔ́ lɛ jí zǎn e mɛ è jì Jezu é gbɔn ɔ kpo.

Jaan tuùn ɖɔ mɛ ɖěɖee sín hwɛ vɛ́ nú ye bɔ ye lɛkɔ sín gudo lɛ é bló baptɛm na wɛ emi ɖè. Loɔ, Jezu ka hu hwɛ kpɔ́n ǎ. Enɛ wu ɔ, Jaan gbɛ́ có, Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ: “Vɛ̌ gbɔ, ni tó nyí mɔ̌ hwɛ̌; ɖó lee mǐ sixu wà nǔ jlɔjlɔ gbɔn é nɛ.”​—Matie 3:15.

Etɛwu é ka jɛxa ɖɔ Jezu ni bló baptɛm? É nyí ɖɔ é jló na ɖexlɛ́ ɖɔ hwɛ emitɔn lɛ vɛ́ nú emi bɔ emi lɛkɔ sín ye gudo wutu wɛ ǎ. Baptɛm tɔn ɖexlɛ́ ɖɔ é ɖò éɖée zé jó wɛ bo na wà jlǒ Tɔ́ tɔn tɔn. (Eblée lɛ 10:5-7) Atínkpatɔ́ wɛ Jezu nyí ɖ’ayǐ, amɔ̌ dìn ɔ, hwe ɔ nu sù n’i bɔ é na bɛ́ sinsɛnzɔ́ e Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ sɛ́ ɛ dó ɖɔ é ni bló ɖò ayikúngban jí é. Hwenu e Jaan ɖò baptɛm bló nú Jezu wɛ é ɔ, a ka lin ɖɔ é ɖó nukún ɖɔ nǔmajɛkpɔ́n ɖé na jɛ wɛ à?

É nyɔ́, Jaan wá ɖɔ ɖɔ: “Mɛ e sɛ́ mì dó, bonu ma wá sɔ́ sìn dó [bló baptɛm] nú mɛ ɔ, ko ɖɔ nú mì ɖ’ayǐ ɖɔ: ‘Mɛ e jí a na mɔ [gbigbɔ] Mawu tɔn na jɛte dó, bo na cí jǐ tɔn ɔ, mɛ enɛ wɛ na sɔ́ [gbigbɔ mímɛ́] dó [bló baptɛm] nú mɛ.’” (Jaan 1:33) Enɛ wu ɔ, Jaan ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn na jɛte dó mɛ e bló baptɛm na wɛ é ɖè lɛ é ɖě jí. Sɔgbe kpo enɛ kpo ɔ, ee Jezu tɔ́n sín sìn ɔ mɛ bɔ “[gbigbɔ] Mawu tɔn cí ahwannɛ́ ɖɔhun, bo wá jɛte dó jǐ tɔn” é ɔ, é sɔ́ sixu kpaca Jaan ǎ.​—Matie 3:16.

Amɔ̌, nǔ enɛ kɛɖɛ wɛ jɛ ɖò baptɛm Jezu tɔn hwenu ǎ. Tan ɔ ɖɔ ɖɔ ‘è hun jinukúnsin’ n’i. Etɛ  ka nyí tinmɛ enɛ tɔn? Tinmɛ tɔn na ɖibla nyí ɖɔ, ɖò baptɛm Jezu tɔn sín hwenu ɔ, é flín gbɛ̀ e é ko zán ɖò jixwé cobo wá huzu gbɛtɔ́ é. Enɛ wu ɔ, Jezu flín dìn ɖɔ nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé wɛ emi nyí ɖ’ayǐ, bo lɛ́ flín nugbǒ ɖěɖee Mawu ko kplɔ́n ɛ ɖò jixwé cobɔ é wá ayikúngban jí é.

Gɔ́ na ɔ, gbè ɖé ɖi sín jixwé ɖò baptɛm Jezu tɔn hwenu bo ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn tlala.” (Matie 3:17) Mɛ̌ sín gbè ka nyí enɛ? É sixu nyí Jezu ɖesunɔ sín gbè ǎ, ɖó é ɖò finɛ kpo Jaan kpo. Mawu sín gbè wɛ. É ɖò wɛn ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn wɛ Jezu nyí. Éyɛ wɛ nyí Mawu nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ǎ.

É jɛ ɖɔ è ni ɖ’ayi wu ɖɔ hwenu e Jezu nyí gbɛtɔ́ é ɔ, é nyí Mawu ví, lee gbɛtɔ́ nukɔntɔn ɔ Adamu lɔ nyí é ɖɔhun. Ee Luki tinmɛ baptɛm Jezu tɔn gudo é ɔ, é wlan ɖɔ: “Xwè gban (30) mɔ̌ wɛ Jezu ɖó, hwenu e é jɛ azɔ̌ tɔn jí é. Mɛ lɛ nɔ lin ɖɔ Jozɛfu ví wɛ é nyí, Jozɛfu ka nyí Heli ví, . . . Davidi ví, . . . Ablaxamu ví, . . . Nɔwée ví, . . . Adamu ví, bɔ Adamu nyí Mawu ví.”​—Luki 3:23-38.

Ði lee Adamu e nyí gbɛtɔ́ ɖé ɔ nyí “Mawu ví” gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ é nyí gbɔn nú Jezu lɔmɔ̌. Hwenu e Jezu bló baptɛm é ɔ, é mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn wɛ emi nyí bo na wá huzu nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé ɖò jixwé. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖó acɛ bo na kplɔ́n nugbǒ Mawu tɔn lɛ mɛ, lobo na lɛ́ xlɛ́ gbɛ̀ li ɔ mɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, é bɛ́ azɔ̌ e na wá zɔ́n bɔ é na sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ dó gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ tamɛ é.