Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 16

Jezu Xlɛ́ Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Sinsɛn Nugbǒ Ɔ

Jezu Xlɛ́ Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Sinsɛn Nugbǒ Ɔ

JAAN 2:12-22

  • JEZU NYA NǓSATƆ́ LƐ SÍN TƐMPLI Ɔ MƐ

Alɔwliwli Kana tɔn ɔ gudo ɔ, Jezu tunta Kafaanawumu. Jezu sín nɔ kpo nɔví tɔn lɛ kpan lɔ xwedó è. Ye wɛ nyí Jaki, Jozɛfu, Sinmɔ́ɔ kpo Judi kpo.

Amɔ̌, aniwu Jezu ka yì Kafaanawumu? Toxo enɛ nyɔ́ jlɛ́ hú Nazalɛti alǒ Kana, b’ɛ lɛ́ ɖò wɛn ɖɔ é d’agba. Gɔ́ nú enɛ ɔ, ahwanvu Jezu tɔn yɔyɔ̌ lɛ gègě nɔ nɔ Kafaanawumu alǒ xá tɔn mɛ. Enɛ wu ɔ Jezu sixu kplɔ́n nùɖé lɛ ye ɖò jɔtɛn yetɔn.

Hwenu e Jezu ɖò Kafaanawumu é ɔ, é lɛ́ bló nùjiwǔ lɛ. Enɛ wu ɔ, mɛ gègě ɖò toxo ɔ kpo xá e lɛlɛ̌ d’é lɛ é kpo mɛ bo sè nǔ ɖěɖee wà wɛ é ɖè ɖò finɛ é. Amɔ̌, Jezu kpo xɔ́ntɔn tɔn Jwifu kanɖodonǔwutɔ́ lɛ kpo ɖó na yì Jeluzalɛmu malin-malin mɛ bo na yì ɖu Dindinwayixwe ɖò xwè 30 H.M.

Hwenu e ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖò tɛmpli mɛ ɖò Jeluzalɛmu é ɔ, Jezu wà nùɖé, b’ɛ gbɔn vo nú nǔ e ye mɔ bɔ é ko wà ɖ’ayǐ lɛ é b’ɛ kpaca ye tawun.

Sɛ́n e Mawu na Izlayɛli-ví lɛ é byɔ ye ɖɔ ye ni nɔ sɔ́ kanlin dó savɔ̌ ɖò tɛmpli ɔ mɛ; jonɔ e na wá lɛ é na ɖó hudo nùɖuɖu tɔn nú táan e ye na nɔ finɛ na é. Enɛ wu ɔ, Sɛ́n ɔ na gbè mɛ e na gosin fí línlín bo na wá Jeluzalɛmu lɛ é ɖɔ ye ni hɛn akwɛ bo na dó xɔ “nyibu, gbɔ̌, abǐ lɛngbɔ̌” kpo nǔ ɖevo e sín hudo ye na ɖó hwenu e ye na ɖò finɛ é kpo é. (Sɛ́nflínmɛ 14:24-26) É sín enɛ wu bɔ nǔsatɔ́ e ɖò Jeluzalɛmu lɛ é nɔ sà kanlin alǒ xɛ lɛ ɖò gblogblotɛn tɛmpli ɔ tɔn. Mɛɖé lɛ ɖò ye mɛ bo nɔ j’ajo dó mɛ lɛ, ɖó ye nɔ dó axi nú nǔ lɛ tawun.

Xomɛ sìn Jezu kaka bɔ é fúnfún akwɛɖyɔtɔ́ lɛ sín akwɛ, bo flí tavo yetɔn lɛ xwè bo nya mɛ lɛ tɔ́n. Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ: “Mi bɛ́ nǔ mitɔn lɛ, bo tɔ́n sín xɔ ɔ mɛ. Mi ma zé tɔ́ ce sín xwé dó huzu ajɔ̌xwé na ó.”​—Jaan 2:16.

Hwenu e ahwanvu Jezu tɔn lɛ mɔ mɔ̌ ɔ, ye flín xó e è ɖɔ ɖ’ayǐ dó Vǐ Mawu Tɔn wu é, é wɛ nyí: “Wanyiyi e un ɖó nú xwé towe ɔ, wanyiyi ma ɖó jlɛ̌ ɖé wɛ, bo nɔ sɔ́ akpàkpà mì.” Bɔ Jwifu lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛ a ka na jlɛ́ nú mǐ, bo na dó ɖexlɛ́ mǐ ɖɔ Mawu na acɛ we ɖɔ a ni wà nǔ gbɔn mɔ̌?” Jezu yí gbè nú ye ɖɔ: “Mi gbà sinsɛnxɔ elɔ; un na sɔ́ azǎn atɔn ɖó te bo na lɛ́ vɔ́ gbá.”—Jaan 2:17-19; Ðɛhan 69:10.

Jwifu lɛ vɛdo ɖɔ tɛmpli Jeluzalɛmu tɔn ɔ ɖesu xó ɖɔ wɛ é ɖè sín, enɛ wu ɔ, ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Xwè kanɖé ayizɛ́n (46) wɛ è sɔ́ ɖó te, bo dó gbá sinsɛnxɔ elɔ na; bɔ hwɛ ka ɖɔ dìn ɖɔ emi na zé azǎn atɔn ɖó te bo dó vɔ́ gbá na à?” (Jaan 2:20) Amɔ̌, agbaza Jezu ɖesunɔ tɔn dó gesí wɛ tɛmpli ɔ ɖè. Xwè atɔn gudo ɔ, ahwanvu tɔn lɛ flín xó enɛ lɛ hwenu e é fɔ́n sín kú é.