Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 121

“Mi Kpan Akɔ́n, Ðó Un ko Ðu Ðò Gbɛ̀ ɔ Jí”

“Mi Kpan Akɔ́n, Ðó Un ko Ðu Ðò Gbɛ̀ ɔ Jí”

JAAN 16:1-33

  • ZAANÐÉ DÌN Ɔ, MƐSƐ́DÓ LƐ NA BA JEZU KPÒ

  • ALUWƐ MƐSƐ́DÓ LƐ TƆN NA HUZU AWǍJIJƐ

Jezu kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo ko jló na gosin síngbó e jí ye ɖu Dindinwayixwe ɔ ɖè é. Ee Jezu gb’akpá nú ye dó nǔ gègě wu gudo é ɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Un ɖɔ xó enɛ lɛ bǐ nú mi dìn, bonu nùɖiɖi mitɔn ni ma jɛ ayǐ ó.” Etɛwu akpágbánúmɛ enɛ ka jɛ gan? É ɖɔ nú ye ɖɔ: “È na wá ɖè mi sín kplɔ́ngbasá lɛ. Gan ɔ ko ɖò na xò wɛ lɔ, bɔ mɛɖebǔ hu mi ɔ, mɛ ɔ na vɛdo ɖɔ Mawu sín azɔ̌ wà wɛ emi ɖè nɛ sín.”​—Jaan 16:1, 2.

Xó enɛ lɛ sixu ko gbà hǔn dó nú mɛsɛ́dó lɛ. Jezu ko ɖɔ nú ye wá yì ɖɔ gbɛ̀ ɔ na gbɛ́ wǎn nú ye, amɔ̌, é ɖɔ nú ye tlɔlɔ ɖɔ è na hu ye ǎ. Etɛwu? “Un ɖɔ xó enɛ lɛ nú mi sín dò ǎ, ɖó un ɖò kpɔ́ xá mi,” wɛ é ɖɔ. (Jaan 16:4) Dìn ɔ, é ɖò akpá gbà nú ye wɛ cobo na yì. Enɛ sixu d’alɔ ye bɔ ye sɔ́ na j’ayǐ ɖò nukɔnmɛ ǎ.

Jezu kpó ɖò xó ɖɔ wɛ bo ɖɔ: “Un xwè mɛ e sɛ́ mì dó ɔ gɔ́n, bɔ mɛɖebǔ ka ɖò mi mɛ, bo kanbyɔ mì ɖɔ fitɛ a xwè à jí ǎ.” Ye ko kàn nǔ byɔ ɛ wá yì gbadanu enɛ, dó fí e é xwè é wu. (Jaan 13:36; 14:5; 16:5) Amɔ̌ dìn ɔ, ɖó yadonumɛ xó e é ɖɔ é gbà hǔn dó nú ye wutu ɔ, wǔ kú ye. Enɛ wu ɔ, ye sɔ́ kàn nǔ ɖebǔ byɔ ɛ dó susu e ɖò te kpɔ́n ɛ é alǒ lè ɖěɖee nǔ enɛ na hɛn wá nú Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ é jí ǎ. Jezu ɖ’ayi wu bo ɖɔ: “Ee un ɖɔ mɔ̌ nú mi ɔ, wǔ jɛn kú mi.”​—Jaan 16:6.

Enɛ gudo ɔ, Jezu tinmɛ ɖɔ: “Yiyi ce na ɖó lè nú mi hú; ɖó enyi un ma yì ǎ ɔ, gbɔdónúmɛtɔ́ [‘alɔdomɛtɔ́,’ NW] ɔ na wá mi gɔ́n ǎ. Un ka yì ɔ, un na sɛ́ ɛ dó mi.” (Jaan 16:7) Kú Jezu tɔn kpo jixwé yiyi tɔn kpo kɛɖɛ jɛn sixu zɔ́n bɔ ahwanvu tɔn lɛ mɔ gbigbɔ mímɛ́ yí, b’ɛ na sɛ́dó togun tɔn ɖò fí ɖebǔ ɖò ayikúngban jí, ɖi alɔdomɛtɔ́ ɖé.

Gbigbɔ mímɛ́ ɔ “na ɖexlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ linlin e ye ɖó dó hwɛhuhu wu, bo ɖó dó jlǒ Mawu tɔn kpodo hwɛɖiɖɔ kpan wu ɔ kún sɔgbe ó.” (Jaan 16:8) Nugbǒ ɔ, è na ɖè nǔ e gbɛ̀ ɔ ma ɖi nú Vǐ Mawu Tɔn ɔ ǎ é gbà. Jixwé yiyi Jezu tɔn na na kúnnuɖenú ɖejid’ewu ɖɔ nǔjlɔjlɔwatɔ́ wɛ n’i, bo na lɛ́ ɖè nǔ e wu é jɛxa ɖɔ è ni ɖó hwɛ nú Satáan, “axɔsu gbɛmɛ fí tɔn ɔ” é xlɛ́.​—Jaan 16:11.

Jezu lɛ́ ɖɔ: “É kpò nǔ gègě, bɔ un ɖó na ɖɔ nú mi; loɔ, mi sixu mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ ǎ.” Hwenu e é na kɔn gbigbɔ mímɛ́ ɔ dó ye jí é ɔ, é na xlɛ́ ali ye bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ “nugbǒ ɔ bǐ” mɛ, bɔ ye na kpéwú bo na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbǒ enɛ.​—Jaan 16:12, 13.

Mɛsɛ́dó lɛ bú vo ɖò xó ɖevo elɔ e Jezu ɖɔ gɔ́ na é mɛ: “Zaanɖé dìn ɔ, mi na ba mì kpò; é ka nɔ zaanɖé ɔ, mi na mɔ mì.” Ye jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é kanbyɔ yeɖée jí. Jezu ɖ’ayi wu ɖɔ ye jló na kàn nǔ byɔ emi dó xó enɛ wu, enɛ wu ɔ, é tinmɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mi na nɔ ɖò avǐ ya wɛ, bo na nɔ ɖò alě na wɛ, bɔ mɛ e nyí gbɛmɛ fí tɔn lɛ ka na nɔ ɖò awǎ jɛ wɛ. Mi na nɔ aluwɛ mɛ, loɔ, aluwɛ mitɔn na wá huzu awǎjijɛ nú mi.” (Jaan 16:16, 20) Hwenu e è hu Jezu ɖò hwelɛkɔ e jɛ finɛ é ɔ, sinsɛngán lɛ j’awǎ, amɔ̌ ahwanvu lɛ nɔ aluwɛ mɛ. Enɛ gudo ɔ, aluwɛ yetɔn huzu awǎjijɛ hwenu e Jezu fɔ́n sín kú é! Awǎjijɛ yetɔn lɛ́vɔ jɛji hwenu e é kɔn gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn dó ye jí é.

Jezu sɔ́ ninɔmɛ mɛsɛ́dó lɛ tɔn sɔ́ jlɛ́ dó nyɔnu e ɖò ajidonu é ɖé tɔn wu bo ɖɔ: “Nyɔnu ja vǐ jì gbé ɔ, wǔ nɔ kú i, ɖó wuvɛ̌ mimɔ tɔn sín gan wɛ xò; é ka jì vǐ ɔ gudo ɔ, é sɔ́ nɔ flín wuvɛ̌ e é mɔ lɛ ǎ, xomɛ nɔ hun i ɖó vǐ e wá gbɛmɛ ɔ wu.” Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ bo ɖɔ: “Mi lɔmɔ̌ ɖò aluwɛ mɛ dìn; loɔ, un na lɛ́ wá mɔ mi, bɔ mi na mɔ awǎjijɛ, bɔ mɛɖebǔ sɔ́ na sixu ɖè awǎjijɛ enɛ sín ayi mitɔn mɛ ǎ.”​—Jaan 16:21, 22.

 Kaka jɛ hwe enɛ nu ɔ, mɛsɛ́dó lɛ ko byɔ nǔ ɖě kpɔ́n ɖò Jezu nyikɔ mɛ ǎ. Dìn ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Azǎn enɛ gbè ɔ, mi na nɔ ylɔ nyikɔ ce dó byɔ nǔ Tɔ́ ɔ.” Aniwu ye ka ɖó na bló mɔ̌? É nyí Tɔ́ ɔ ɖò nǔxokpɔ́n wɛ dó xósin nina ye wu wutu wɛ ǎ. Nugbǒ ɔ, Jezu ɖɔ: “Éɖesunɔ yí wǎn nú mi, ɖó mi yí wǎn nú mì, bo ka ɖi nǔ ɖɔ Mawu wɛ sɛ́ mì dó.”​—Jaan 16:26, 27.

Wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ xó e Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ é sixu ko zɔ́n bɔ ye ɖɔ kpo akɔnkpinkpan kpo ɖɔ: “Mǐ ɖi nǔ ɖɔ a gosin Mawu gɔ́n nugbǒ.” È na tɛ́n kudeji yetɔn enɛ kpɔ́n malin-malin mɛ. Nugbǒ ɔ, Jezu tinmɛ nǔ e na jɛ zaanɖé é bo ɖɔ: “Hwenu ɖò na sù wɛ; hwe ɔ nu jɛn ka ko ɖíe, bɔ è na gbà mi dó, bɔ mɛ ɖokpo ɖokpo na yì xwé tɔn gbè, bo na jó nyɛɖokponɔ dó.” É ɖò mɔ̌ có, é na ganjɛwu ye ɖɔ: “Un ɖɔ nǔ enɛ lɛ nú mi, bonu mi na ɖó vivo ɖò nyɛ mɛ. Mi na mɔ wuvɛ̌ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ; loɔ, mi kpan akɔ́n, ɖó un ko ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí.” (Jaan 16:30-33) Eǒ, jijo ye dó wɛ Jezu ɖè ǎ. É kudeji ɖɔ Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo sixu tɛnkpɔn bo na fɛ́ afɔ nú ye có, ye lɔ hɛn ɔ, ye na ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí emiɖɔhun, gbɔn jlǒ Mawu tɔn wiwa kpo gbejininɔ kpo gblamɛ.