Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 109

Jezu Ðè Gbeklanxamɛtɔ́ Tɔn lɛ Gbà

Jezu Ðè Gbeklanxamɛtɔ́ Tɔn lɛ Gbà

MATIE 22:41–23:24 MAKI 12:35-40 LUKI 20:41-47

  • MƐ̌ VÍ KLISU Ɔ KA NYÍ?

  • JEZU ÐÈ YƐMƐNUWIWA GBEKLANXAMƐTƆ́ TƆN LƐ TƆN GBÀ

Jezu sín gbeklanxamɛtɔ́ lɛ kpéwú bo kɔ́n wi tɔn ǎ, ye ka lɛ́ wlí i dó mɔ yetɔn lɛ mɛ bá mɔ tɛn dó jó è nú Hlɔmanu lɛ ǎ. (Luki 20:20) Dìn ɔ, Jezu kpó ɖò tɛmpli ɔ mɛ ɖò azǎn 11gɔ́ ɔ Nisáan tɔn gbè bo huzu ninɔmɛ ɔ, bo dó ɖè mɛ alɔkpa e é nyí tawun é xlɛ́. É ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ, bo kanbyɔ ye ɖɔ: “Ani mi ka lin dó Klisu ɔ wu? Mɛ̌ ví wɛ é nyí?” (Matie 22:42) È tuùn ganji ɖɔ Klisu, alǒ Mɛsiya ɔ ɖó na gosin kúnkan Davidi tɔn mɛ. Xósin yetɔn nɛ.​—Matie 9:27; 12:23; Jaan 7:42.

Jezu kanbyɔ ye ɖɔ: “Nú Davidi ví wɛ é nyí ɔ, nɛ̌ ka gbɔn bɔ [gbigbɔ] ɔ sɔ́ xó elɔ dó ayi mɛ nú Davidi, bɔ é ylɔ Klisu ɖɔ: ‘Aklunɔ,’ bo ɖɔ jí: ‘Aklunɔ ɖɔ nú Aklunɔ ce ɖɔ: Jinjɔn ɖisi ce xwé, kaka nú ma sɔ́ kɛntɔ́ towe lɛ dó bló afɔɖótɛn towe.’ Hǔn enyi Davidi ɖesu ka ylɔ Klisu ɖɔ: ‘Aklunɔ’ ɔ, nɛ̌ wɛ é ka sixu lɛ́ nyí vǐ tɔn gbɔn?”​—Matie 22:43-45.

Falizyɛn lɛ kpé xósin ɖé wu bo na ǎ, ɖó ye ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ mɛɖé na gosin kúnkan Davidi tɔn mɛ, bo na sixu ɖè ye sín acɛkpikpa Hlɔma tɔn glɔ. Amɔ̌, Jezu ɖè xó sín nǔ e Davidi ɖɔ ɖò Ðɛhan 110:1, 2 mɛ é mɛ bo ɖexlɛ́ ɖɔ Mɛsiya ɔ ɖó na hugǎn gbɛtɔ́ acɛkpatɔ́ ɖé. É nyí Aklunɔ Davidi tɔn, bɔ hwenu e é na jinjɔn ɖisixwé nú Mawu gudo é ɔ, é na kpa acɛ. Jezu sín xósin xwè gbeklanxamɛtɔ́ tɔn lɛ sín nu dó xɔ.

Ahwanvu lɛ kpo mɛ gègě ɖevo lɛ kpo kpó ɖò tó ɖó è wɛ. Jezu ɖɔ nú ye dìn ɖɔ ye ni cɔ́ yeɖée dó sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo wu. Mɛ enɛ lɛ “sɔ́ yeɖée ɖó Mɔyizi sín tɛnmɛ” bo nɔ kplɔ́n Mawu Sɛ́n ɔ mɛ lɛ. Jezu kplɔ́n tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ: “Mi bo nɔ setónú nú ye, bo nɔ bló nǔ e ye ɖɔ nú mi lɛ bǐ; mi ma ka nɔ wà nǔ ye ɖɔhun ó; ɖó nǔ e kplɔ́n mi wɛ ye ɖè lɛ ɔ, yeɖesu nɔ bló gbɔn jí ǎ.”​—Matie 23:2, 3.

Enɛ gudo ɔ, Jezu na kpɔ́ndéwú yɛmɛnuwiwa yetɔn tɔn bo ɖɔ: “Ye nɔ bla tíla gbajagbaja dó wǔ.” Jwifu ɖé lɛ nɔ sɔ́ tíla kpɛví kpɛví enɛ lɛ dó nukɔn gɛ̀ngɛ́n jí, alǒ dó awa wu bɔ Sɛ́n ɔ sín akpáxwé ɖé lɛ nɔ ɖ’emɛ. Falizyɛn lɛ nɔ dó sìn nǔ yedɛɛ lɛ tɔn lɛ jí bo na dó xlɛ́ ɖɔ emi nɔ ɖókan dó Sɛ́n ɔ wu. Gɔ́ na ɔ, ye nɔ “xò kɛyɛ dó awu yetɔn lɛ tó gblɛlɛ.” Izlayɛli-ví lɛ ɖó na nɔ xò kɛyɛ dó awu yetɔn lɛ tó, amɔ̌, Falizyɛn lɛ nɔ bló bɔ kɛyɛ yedɛɛ lɛ tɔn lɛ nɔ ɖiga. (Kɛ́nsísɔ́ 15:38-40) “A mɔ mì à sín nǔ wɛ ye nɔ bló.”​—Matie 23:5.

Tɛn ɖaxó mɛ biba na nɔ yetɔn tlɛ sixu ko wà nǔ dó ahwanvu Jezu tɔn lɛ wu, enɛ wu ɔ, é gb’akpá nú ye ɖɔ: “Mi ma lɔn nú mɛɖé ylɔ mi ɖɔ: ‘Mɛ̌si’ ó, ɖó nɔví nɔví wɛ mi bǐ nyí ɖò nùɖiɖi mɛ, bo ɖó Mɛ̌si ɖokpo géé. Mi ma ylɔ mɛɖebǔ ɖò ayikúngban jí fí ɖɔ: ‘Tɔ́’ ó, ɖó Mawu e ɖò jixwé ɔ ɖokponɔ géé wɛ nyí Tɔ́ mitɔn. Mi ma ka lɔn nú mɛɖé ylɔ mi ɖɔ: ‘Gǎn’ ó, ɖó Klisu ɖokponɔ géé wɛ nyí gǎn mitɔn.” Enɛ wu ɔ, nɛ̌ ahwanvu lɛ ka ɖó na nɔ kpɔ́n yeɖée lɛ gbɔn? Nɛ̌ ye ka ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn? Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mɛ e nyí gǎn mitɔn ɔ ɖó na nyí mɛsɛntɔ́ mitɔn. Mɛ e nɔ sɔ́ éɖée sù ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ hwe; mɛ e ka nɔ sɔ́ éɖée hwe ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ sù.”​—Matie 23:8-12.

Enɛ gudo ɔ, Jezu sá heelu sɛnkplɔnmɛtɔ́ yɛmɛnuwatɔ́ lɛ kpo Falizyɛn yɛmɛnuwatɔ́ lɛ kpo azɔn nabi ɖé: “Heelu mi sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpodo Falizyɛn lɛ kpo, yɛmɛnuwatɔ́ emi! Ðó mi nɔ sú axɔsuɖuto [jixwé] tɔn sín ali dó mɛ lɛ, miɖesu ka nɔ byɔ ɛ mɛ ǎ; mi ka nɔ na tɛn mɛ e jló na byɔ ɛ mɛ lɛ ǎ.”​—Matie 23:13.

Jezu dóhwɛ Falizyɛn lɛ ɖó ye nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e nyí nǔ taji ɖò Jehovah nukúnmɛ lɛ é jí ǎ, lee vogbingbɔn masɔgbe e ye ɖexlɛ́ lɛ é xlɛ́ gbɔn é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye nɔ ɖɔ: “Mɛ e xwlé sinsɛnxɔ Mawu tɔn dó dó akpá na ɔ, nǔ enɛ ɔ kún nyí nùɖé ó; amɔ̌, mɛ e ka xwlé siká e ɖò xɔ ɔ mɛ lɛ dó dó akpá na ɔ, mɛ enɛ ɔ ɖó na ɖè akpá ɔ dandan.” Enɛ wu ɔ, ye nɔ xlɛ́ lee ye tɔ́n nukún ɖò walɔ lixo gbɔn é, ɖó ye nɔ xlɛ́ ɖɔ sikánú e ɖò tɛmpli ɔ mɛ é  xɔ akwɛ hú lee fí e è nɔ sɛ́n Jehovah ɖè é xɔ akwɛ ɖò gbigbɔ lixo sɔ é. Ye “nɔ jó nǔ e ɖò taji ɖò Mawusɛ́n mɛ lɛ dó. Ye wɛ nyí: hwɛjijɔ, nùblawukúnúmɛ, gbejininɔ.”​—Matie 23:16, 23; Luki 11:42.

Jezu ylɔ Falizyɛn enɛ lɛ ɖɔ “alixlɛ́mɛtɔ́ nukúntíntɔ́nnɔ.” Bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ ye “nɔ xwí nǔvínúví, bo ka nɔ mì lakunmi.” (Matie 23:24) Ye nɔ xwi nǔvínúví sín vɛɛn yetɔn lɛ mɛ, ɖó nǔvínúví enɛ nyí nǔblibli ɖò sinsɛn linu. Lee ye nɔ jó nǔ taji e ɖò Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é dó gbɔn é cí lakunmi mimi ɖɔhun, kanlin blíblí wɛ é lɔ ka nyí ɖò sinsɛn linu bo lɛ́ syɛn hú ɖě ɔ.​—Levíi ví lɛ 11:4, 21-24.