Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 112

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Acéjíninɔ Wu: Ðyɔvǐ Lɛ

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Acéjíninɔ Wu: Ðyɔvǐ Lɛ

MATIE 25:1-13

  • JEZU DÓ LǑ DÓ ÐYƆVǏ WǑ WU

Jezu kpó ɖò xósin na ahwanvu tɔn lɛ wɛ dó wuntun e na xlɛ́ fí ɖiɖe tɔn kpo hwenu e gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é kpo wu é. Enɛ ɖò ayi tɔn mɛ bɔ é dó lǒ ɖevo dìn dó gb’akpá e nùnywɛ kpé é ɖé nú ye. Mɛ ɖěɖee na ɖò gbɛ̀ ɖò fí ɖiɖe tɔn hwenu é wɛ na mɔ nǔ e ɖò lǒ enɛ mɛ é sín jijɛ.

É bɛ́ lǒ ɔ gbɔn lě: “Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn ɔ, è na sɔ́ jlɛ́ dó hwenuxó ɖyɔvǐ wǒ ɖé lɛ tɔn wu. Ðyɔvǐ wǒ lɛ fɔ zogbɛ́n yetɔn bo ɖido asisúnɔ ɔ kpé gbé. Ðyɔvǐ wǒ enɛ lɛ ɔ, mɛ atɔ́ɔ́n ɖò ye mɛ, bo jɔ xlo, bɔ mɛ atɔ́ɔ́n ɖě lɛ ka nyí ayiɖotenanɔ.”​—Matie 25:1, 2.

É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ mɛ e na ɖu Axɔsuɖuto jixwé tɔn ɔ sín gǔ lɛ é vlɔ na nyí xlonɔ, bɔ vlɔ e kpò é na nyí ayiɖotenanɔ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, xlɛ́xlɛ́ wɛ é ɖè ɖɔ nú nǔ e kàn Axɔsuɖuto ɔ é ɔ, ahwanvu emitɔn tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na ɖɔ emi na nɔ acéjí abǐ emi na tin bɔ nùɖé na fɛ́ ayi emitɔn. É ɖò mɔ̌ có, Jezu xò nǔ kpɔ́n ɖebǔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖokpo ɖokpo ka na nɔ gbeji bo na mɔ nyɔna Tɔ́ emitɔn tɔn lɛ à jí ǎ.

Ðò lǒ ɔ mɛ ɔ, ɖyɔvǐ wǒ lɛ bǐ wɛ yì asisúnɔ ɔ kpé gbé, bo jló na gɔ́ n’i bɔ ye na ɖi alɔwliwli ɔ sín zɔnlin sikɔɔ sikɔɔ. Enyi é wá ɔ, ɖyɔvǐ lɛ na tá zogbɛ́n yetɔn lɛ bɔ ali ɔ jí na zawě, lobɔ ye na wlí yɛ̌yi nú asisúnɔ ɔ hwenu e é na kplá asì tɔn yì xɔ e è ko sɔnǔ tɔn ɖ’ayǐ n’i é mɛ é. Amɔ̌, nɛ̌ nǔ lɛ ka wá jɛ gbɔn?

Jezu tinmɛ ɖɔ: “Ye mɛ xlonɔ lɛ ɔ, ye fɔ zogbɛ́n yetɔn lɛ, ye ka hɛn ami dó akpá ǎ. Loɔ,  ayiɖotenanɔ lɛ hɛn zogbɛ́n yetɔn lɛ, bo lɛ́ hɛn ami dó goví mɛ. Ee asisúnɔ ɔ ɖò lìnlín wɛ ɔ, ye jɛ kɔmlɔgɔ́ sá jí, kaka bo dɔ́ amlɔ.” (Matie 25:3-5) Asisúnɔ ɔ sɔ́ wá dó hwenu e ye ɖó nukún dó é ǎ. É cí ɖɔ é wá ɖò lìnlín wɛ tawun ɖɔhun, bɔ ɖyɔvǐ lɛ jɛ amlɔ dɔ́ jí. Mɛsɛ́dó lɛ sixu flín nǔ e Jezu ɖɔ dó nya nukúnɖeji e yì tò línlín mɛ bɔ è “sɔ́ ɛ axɔsu, bɔ é lɛkɔ wá xwé ɔ” wu é.​—Luki 19:11-15.

Ðò lǒ e Jezu dó dó ɖyɔvǐ wǒ lɛ wu é mɛ ɔ, é xlɛ́ nǔ e jɛ hwenu e asisúnɔ ɔ wá wá é, bo ɖɔ: “Ðee zǎn wá xwete ɔ, mɛɖé jɛ xó sú jí, bo nɔ ɖɔ: ‘Asisúnɔ ɔ ɖíe jǎwe é, mi tɔ́n bo yì kpé é!’” (Matie 25:6) Nɛ̌ ɖyɔvǐ lɛ ka sɔnǔ bo lɛ́ ɖò acéjí gbɔn?

Jezu lɛ́ yì nukɔn bo ɖɔ: “Hwenɛnu ɔ, ɖyɔvǐ lɛ bǐ fɔ́n, bo bló zogbɛ́n yetɔn lɛ ɖó. Xlonɔ atɔ́ɔ́n lɛ ka mɔ ɖɔ ami vɔ sín zogbɛ́n emitɔn mɛ, bo ɖɔ nú ayiɖotenanɔ lɛ ɖɔ: ‘Mi na ami mitɔn kpɛɖé mǐ, ɖó zogbɛ́n mǐtɔn lɛ ɖò cící wɛ.’ Ayiɖotenanɔ lɛ ka yí gbè nú ye ɖɔ: ‘Ami e mǐ hɛn ɔ na sixu kpé mǐ, bo na kpé mi lɔmɔ̌ ǎ. Mi gbɔ bo yì amisatɔ́ lɛ gɔ́n, bo yì jɛ nǔ mitɔn.’”​—Matie 25:7-9.

Enɛ wu ɔ, ɖyɔvǐ xlonɔ atɔ́ɔ́n lɛ ɖò acéjí ǎ, ye ka lɛ́vɔ sɔnǔ ɖ’ayǐ nú wìwá asisúnɔ ɔ tɔn ǎ. Ami wá hwedo zogbɛ́n yetɔn lɛ mɛ, bɔ ye ɖó na tɛnkpɔn bo mɔ kpɛɖé d’emɛ. Jezu ɖɔ: “Ami ɔ jɛ gbé wɛ ye yì, bɔ asisúnɔ ɔ wá, bɔ ayiɖotenanɔ atɔ́ɔ́n e ko ɖò gbesisɔmɛ lɛ xwedó è byɔ agɔ̌ɖuɖu sín xɔ ɔ mɛ, bɔ ye sú hɔn ɔ, bo dó gan mɛ. Enɛ ɔ gudo wɛ ɖyɔvǐ xlonɔ atɔ́ɔ́n lɛ lɛkɔ wá, bo nɔ ɖɔ: ‘Aklunɔ, aklunɔ, hun hɔn nú mǐ!’ Loɔ, asisúnɔ ɔ gbɛ́, bo ɖɔ: ‘Ma ɖɔ nugbǒ nú mi, un tuùn mi ǎ.’” (Matie 25:10-12) Kpɔ́n nǔblanɔwu e mɛ nǔmasɔɖ’ayǐ kpo acéjímanɔ kpo tɔ́n kɔ dó é!

Mɛsɛ́dó lɛ sixu ko mɔ ɖɔ Jezu ɖesunɔ wɛ nyí asisúnɔ e xó ɖɔ wɛ é ɖè é. É ko sɔ́ éɖée jlɛ́ dó asisúnɔ ɖé wu ɖ’ayǐ. (Luki 5:34, 35) Bɔ ɖyɔvǐ nùnywɛtɔ́ lɛ ka ló? Hwenu e Jezu ɖò xó ɖɔ dó “lɛngbɔhwan kpɛví” e è na na Axɔsuɖuto ɔ é wu wɛ é ɔ, é zán xógbe elɔ: “Mi sìn gǒjiblanú, bonu zogbɛ́n mitɔn ni ɖò títá.” (Luki 12:32, 35) Enɛ wu ɔ, ɖò lǒ elɔ e Jezu dó dó ɖyɔvǐ lɛ wu é mɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ sixu wlí ɖɔ ahwanvu gbejinɔtɔ́ emiɖɔhun lɛ xó ɖɔ wɛ é ɖè. Enɛ wu ɔ, nǔ tɛ kplɔ́n mɛ wɛ Jezu ka ɖè ɖò lǒ elɔ mɛ?

Jezu gbá nǔ ɖebǔ na ǎ. É sú ta nú lǒ ɔ, bo ɖɔ: “Hǔn mi bo nɔ acéjí, ɖó mi tuùn azǎn ɔ ǎ, mi ka tuùn gan ɔ mɛ ǎ.”​—Matie 25:13.

É ɖò wɛn ɖɔ akpà gbà nú ahwanvu gbejinɔtɔ́ lɛ wɛ Jezu ɖè ɖɔ ye ɖó na “nɔ acéjí” nú nǔ e kàn fí ɖiɖe tɔn é. Ye ɖó na sɔnǔ bo na lɛ́ nɔ acéjí ɖyɔvǐ ayiɖotenanɔ atɔ́ɔ́n lɛ ɖɔhun ɖò hwenu e é na lɛkɔ wá é, bonu ayi yetɔn na ɖò nukúnɖiɖo xɔ akwɛ yetɔn jí, lobɔ ajɔ e sixu wá nyí yetɔn é na dín ye wu ǎ.