Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 105

Jezu Zán Fígitín ɖé Bo Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Nùɖiɖi Jí

Jezu Zán Fígitín ɖé Bo Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Nùɖiɖi Jí

MATIE 21:19-27 MAKI 11:19-33 LUKI 20:1-8

  • FÍGITÍN E MLÚ ÐA É: NÙKPLƆNMƐ ÐÉ DÓ NÙÐIÐI JÍ

  • È KÀN ACƐ E JEZU ÐÓ É BYƆ Ɛ

Ee Jezu gosin Jeluzalɛmu ɖò Tɛnigbe hwelɛkɔ é ɔ, é lɛkɔ yì Betaníi ɖò Olivutínsó ɔ sín akpáxwé zǎnzǎnhweji tɔn. É cí ɖɔ é dɔ́ xɔ́ntɔn tɔn Lazáa, Mali kpo Mata kpo xwé gbè nɛ gbè.

Zǎnzǎn wɛ mǐ ɖè dìn ɖò azǎn 11gɔ́ ɔ Nisáan tɔn. Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ko lɛ́ sɔ́ ali, bo lɛkɔ wá Jeluzalɛmu, fí e é na yì tɛmpli ɔ mɛ ɖè azɔn gudo tɔn é. Azǎn gudo tɔn e é na bló ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn agbawungba tɔn mɛ, jɛ nukɔn nú Dindinwayixwe ɔ ɖuɖu, Flǐn kú tɔn tɔn ɖiɖó ayǐ, wuvɛ̌ lɛ mimɔ kpo kú tɔn kpo é nɛ.

Hwenu e ye ɖò ali jí sín Betaníi bo wá xwè Jeluzalɛmu bo ɖò Olivutínsó ɔ jí é ɔ, Piyɛ́ɛ ɖ’ayi atín e Jezu dónu sɔ e wá yì é wu. É ɖɔ: “Mɛ̌si, kpɔ́n atín e a dónu ɔ nɛ xú nɛ!”​—Maki 11:21.

Amɔ̌, etɛwu Jezu ka bló bɔ atín ɔ fyɔ? É ɖɔ hwɛjijɔ e wu wɛ é ɖò xósin e é na é mɛ, bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: enyi mi ɖó nùɖiɖi, bo ma nɔ xò nǔ kpɔ́n ǎ ɔ, nǔ e un jlɛ́ dó atín enɛ wu dìn, bɔ mi mɔ ɔ kɛɖɛ wɛ mi na jlɛ́ ǎ; loɔ, nú mi na bo ɖɔ nú só elɔ ɖɔ: ‘Hɔn hwiɖée sín fí, bo yì jɛ xù mɛ’ ɔ, nǔ na nyí mɔ̌. Nǔ ɖebǔ e mi na xoɖɛ kpodo nùɖiɖi kpo, bo byɔ Mawu ɔ, é na na bǐ mi.” (Matie 21:21, 22) Nǔ e é ɖɔ dó nùɖiɖi wu wá yì ɖɔ é sixu sɛ̀ tɛn nú só ɖé é vɔ́ ɖɔ wɛ é ɖè mɔ̌.​—Matie 17:20.

Enɛ wu ɔ, blǒ e Jezu bló bɔ atín ɔ fyɔ é ɔ, nùɖé kplɔ́n mɛ wɛ é ɖè ɖɔ nùɖiɖi ɖiɖó nú Mawu ɖò dandan. É ɖɔ: “Nǔ ɖebǔ e mi na byɔ Mawu ɖò ɖɛ mɛ ɔ, mi ɖeji [‘ɖi nǔ,’ NW] ɖɔ emi ko mɔ yí; mi ka na mɔ ɖ’eji nugbǒ.” (Maki 11:24) Nùkplɔnmɛ taji ɖé wɛ nyí enɛ nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ bǐ à cé? É lɛ́vɔ wá dó ganmɛ tawun nú mɛsɛ́dó lɛ, ɖó mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn e ye na kpannukɔn malin-malin mɛ lɛ é wu. É ɖò mɔ̌ có, kancica ɖevo lɛ́ ɖò fígitín e fyɔ é kpo nùɖiɖi alɔkpa e è ɖó na ɖó é kpo tɛntin.

Ði fígitín enɛ ɖɔhun ɔ, akɔta Izlayɛli tɔn ɖó ninɔmɛ nyanya ɖé. Togun akɔta enɛ tɔn lɛ nu alɛ̀ xá Mawu, bɔ ye sixu ko cí mɛ e nɔ nyì Sɛ́n tɔn lɛ é ɖɔhun ɖò nukúnta. É ɖò mɔ̌ có, kplékplé akɔta ɔ tɔn ɖexlɛ́ ɖɔ emi kún ɖó nùɖiɖi ó, emi kún ka lɛ́ ɖó sínsɛ́n ɖagbe ó. Ye tlɛ lɛ́ gbɛ́ Vǐ Mawu Tɔn ɖesu ɔ! Enɛ wu ɔ, gbɔn fígitín enɛ e ma na sínsɛ́n ǎ é hinhɛn fyɔ gblamɛ ɔ, Jezu ɖè nǔ e ɖò te kpɔ́n akɔta enɛ e ma ɖó nùɖiɖi kpo sínsɛ́n kpo ǎ é xlɛ́.

É na nɔ zaan é ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo byɔ Jeluzalɛmu. Lee é ko nyí aca tɔn gbɔn é ɔ, é yì tɛmpli ɔ mɛ bo jɛ nǔ kplɔ́n mɛ lɛ jí. Nǔ e Jezu wà xá akwɛɖyɔtɔ́ lɛ sɔ e wá yì é sixu ko kpó ɖò ayi mɛ nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo tomɛxo lɛ kpo, bɔ ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Acɛ tɛ wɛ a ka ɖó, bo nɔ ɖò nǔ enɛ lɛ wà wɛ? Mɛ̌ ka na acɛ enɛ ɔ we?”​—Maki 11:28.

Jezu yí gbè bo ɖɔ: “Un na kàn xó ɖokpo byɔ mi, nú mi na sìn tɔn mì ɔ, nyɛ lɔ na ɖɔ acɛ e un nɔ dó wà nǔ enɛ lɛ na ɔ nǔ mi. Mɛ̌ ka sɛ́ Jaan dó bɔ é wá [bló baptɛm] nú mɛ? Mawu wɛ à, abǐ gbɛtɔ́ lɛ? Mi ɖɔ nú má sè.” Dìn ɔ, gbeklanxamɛtɔ́ tɔn lɛ jí wɛ xó jɛ. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo tomɛxo lɛ kpo jɛ lee ye na na xósin gbɔn é ɖɔ jí ɖò yeɖée tɛntin bo nɔ ɖɔ: “Enyi mǐ yí gbè n’i ɖɔ Mawu wɛ ɔ, é na kanbyɔ mǐ ɖɔ: ‘Bɔ etɛwu mi ma ka ɖi nǔ nú Jaan ǎ?’” Ye ka ɖò xɛsi ɖi nú togun ɔ wɛ, bo nɔ ɖɔ: “Mǐ sixu gla dìn bo ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ wɛ sɛ́ ɛ dó ǎ, ɖó togun ɔ bǐ wɛ sɔ́ Jaan dó mɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn na.”​—Maki 11:29-32.

Gbeklanxamɛtɔ́ Jezu tɔn enɛ lɛ sixu mɔ xósin ɖagbe ɖé bo na ǎ. Enɛ wu ɔ, ye gbɔ bo ɖɔ: “Mǐ tuùn ǎ.” Jezu ka ɖɔ nú ye ɖɔ: “Hǔn nyɛ lɔ ɖò mɛ e na acɛ mì, bɔ un nɔ dó wà nǔ enɛ lɛ na ɔ na ɖɔ nú mi wɛ ǎ.”​—Maki 11:33.