Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 21

Jezu Ðò Kplɔ́ngbasá Nazalɛti Tɔn

Jezu Ðò Kplɔ́ngbasá Nazalɛti Tɔn

LUKI 4:16-31

  • JEZU XÀ NÙÐÉ ÐÒ WEMA MLÁMLÁ EZAYÍI TƆN MƐ

  • NAZALƐTINU LƐ TƐNKPƆN BO NA HU JEZU

É ɖò wɛn ɖɔ akpàkpà na ko ɖò Nazalɛtinu lɛ sɔ́ wɛ. Cobonu Jezu na gosin finɛ bo yì bló baptɛm ɖò Jaan gɔ́n xwè ɖokpo kpɛɖé ɖ’eji ɖíe ɔ, atínkpatɔ́ wɛ é nyí. Amɔ̌, è tuùn dìn ɖɔ mɛɖé wɛ é nyí bo nɔ bló nùjiwǔ lɛ. Akpàkpà ɖò tò ɔ mɛ nu lɛ sɔ́ wɛ bonu é ni bló nùjiwǔ enɛ lɛ ɖò nukún yetɔn mɛ.

Akpàkpà e ɖò ye sɔ́ wɛ é lɛ́ jɛji hwenu e Jezu yì kplɔ́ngbasá xá ɔ mɛ tɔn, lee é ko nɔ bló gbɔn é é. Ðɛxixo kpo wema e Mɔyizi wlan lɛ é xixa kpo ɖò nǔ ɖěɖee è nɔ bló ɖò finɛ lɛ é mɛ, lee é nɔ nyí gbɔn “ɖò kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn, ɖò gbɔjɛzángbe lɛ bǐ” é. (Mɛsɛ́dó 15:21) È nɔ lɛ́ xà akpáxwé ɖé lɛ ɖò wema nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn lɛ mɛ. Hwenu e Jezu site bo na xà nǔ é ɔ, é na ko tuùn nukúnmɛ gègě, ɖó é ko wá kplɔ́ngbasá enɛ ɖ’ayǐ nú xwè mɔkpan. È sɔ́ wema mlámlá gbeyiɖɔ Ezayíi tɔn n’i. É mɔ fí e è ɖɔ xó dó Mɛ e gbigbɔ Jehovah tɔn ɖè ɖó vo é wu ɖè é. Akpáxwé enɛ wɛ è nɔ mɔ égbé dìn ɖò Ezayíi 61:1, 2 mɛ.

Jezu xà ɖɔ Mɛ enɛ e sín xó è ɖɔ ɖ’ayǐ é na jla kannumɔ lɛ ɖɔ è jó ye, nukúntíntɔ́nnɔ lɛ ɖɔ nukún yetɔn hun, bo lɛ́ jla xwè e mɛ Jehovah na jɔwu mɛ dó é sín wìwá. É zé wema mlámlá ɔ nú nukúnkpénuwutɔ́ kplɔ́ngbasá ɔ tɔn bo jinjɔn ayǐ. Mɛ bǐ sín nukún ɖò jǐ tɔn tlítlí. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ xó, vlafo nú táan klewun ɖé, bɔ xó titewungbe elɔ tɔ́n ɖò xóɖiɖɔ tɔn mɛ: “Xó e un xà nú mi dìn ɖò Mawuxówema ɔ mɛ ɔ jɛ égbé, hwenu e mi ɖò sise dó wɛ é.”​—Luki 4:21.

“Wǔjɔmɛ xó e nɔ tɔ́n sín nu tɔn mɛ é” nɔ kpaca mɛ lɛ, bɔ ye nɔ ɖɔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: “Jozɛfu ví ɔ jɛn ka nɛ hǔn.” Amɔ̌, ɖó Jezu tuùn ɖɔ ye jló na mɔ nùjiwǔ e ye ko sè ɖɔ é bló ɖò fí ɖevo lɛ é wutu ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ jí: “Un nywɛ dandan ɖɔ mi na dó lǒ elɔ nú mì ɖɔ: ‘Azɔngbɔnúmɛtɔ́, gbɔ azɔn nú hwiɖée. Nǔ tobutobu e a jlɛ́ ɖò Kafaanawumu bɔ mǐ sè ɔ, jlɛ̌ ɖě ɖò tò towe mɛ fí.’” (Luki 4:22, 23) Jezu sín nɔzo xóxó lɛ na ko lin ɖɔ xwégbe wɛ é ɖó na bɛ́ azɔngbɔnúmɛ sín, bɔ mɛ éɖesunɔ tɔn lɛ na tó ɖu lè tɔn hwɛ̌. Enɛ wu ɔ, ye sixu ko lin ɖɔ Jezu dovɛ̌ nú emi.

Ee Jezu mɔ nǔ jɛ linlin yetɔn wu é ɔ, é kpi hwenuxó Izlayɛli tɔn sín tan klewun ɖé nú ye. É ɖɔ ɖɔ asúkúsi mɔkpan wɛ ɖò Izlayɛli ɖò Elíi sín hwenu, amɔ̌, è sɛ́ Elíi dó ye ɖě gɔ́n ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, asúkúsi e ma nyí Izlayɛli-ví ǎ, bo nɔ nɔ Salɛputa ɖò malin-malin dó Sidɔ́ɔn é ɖé gɔ́n wɛ è sɛ́ Elíi dó, bɔ é bló nùjiwǔ e hwlɛn gbɛ̀ gán é ɖé ɖò finɛ. (1 Axɔsu lɛ 17:8-16) É lɛ́vɔ ɖɔ ɖɔ ɖò Elizée sín hwenu ɔ, gudunɔ gègě wɛ ɖò Izlayɛli, amɔ̌, Naamani Silíinu ɔ kɛɖɛ wɛ gbeyiɖɔ ɔ gbɔ azɔn na.​—2 Axɔsu lɛ 5:1, 8-14.

Tò Jezu tɔn mɛ nu lɛ sixu ko mɔ ɖɔ nùjlɛdonǔwu enɛ ɖè emi kpò, bo kɔ́n sɛ̀ sín ce jɛn na bí kpo nùmaɖi emitɔn kpo jí. Nɛ̌ ye ka wà nǔ gbɛn? Xomɛ sìn ye mɛ e ɖò kplɔ́ngbasá ɔ lɛ é tawun, ye site, bo dɔn Jezu yì toxo ɔ gudo. Ye kplá ɛ hɛn yì só e jí è gbá Nazalɛti ɖó é ta aga ɖéé, bo tɛnkpɔn bo na sísɛ́ ɛ nyì dodomɛ. Amɔ̌, Jezu sún gló ye, bo bú sín tɛntin yetɔn wuyɛyɛ̌-afɔyɛ́yɛ́. Dìn ɔ, Jezu tunta Kafaanawumu ɖò totaligbé-gbadahweji Galilée Xù ɔ tɔn sín agě jí.