Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 5

Fitɛ È Ka Jì Jezu Ðè? Hwetɛnu?

Fitɛ È Ka Jì Jezu Ðè? Hwetɛnu?

LUKI 2:1-20

  • È JÌ JEZU ÐÒ BƐTELEYƐMU

  • LƐNGBƆNYITƆ́ LƐ YÌ BA JEZU KPƆ́N

Dada Hlɔma Tɔn Sezáa Ogwisi ɖè gbeta tɔ́n ɖɔ mɛ lɛ bǐ ɖó na yì dó nyikɔ wema mɛ. Enɛ wu ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo ɖó na yì toxo e mɛ ye jɔ ɖè é, é wɛ nyí toxo Bɛteleyɛmu tɔn, ɖò tofɔligbé Jeluzalɛmu tɔn.

Mɛ gègě yì Bɛteleyɛmu bo na na nyikɔ. Fí ɖokpo e Jozɛfu kpo Mali kpo sixu nɔ é jɛn nyí kanlinxɔ ɖé mɛ fí e sɔkɛtɛkɛtɛ kpo kanlin ɖevo lɛ kpo nɔ nɔ é. Finɛ wɛ è jì Jezu ɖè. Mali bú avɔ dó è bo sɔ́ ɛ mlɔ́ nǔ e mɛ kanlin sín nùɖuɖu nɔ nɔ é.

Mawu wɛ bló bɔ Sezáa Ogwisi ɖè gbeta mɔhun tɔ́n. Etɛwu? Ðó enɛ zɔ́n bɔ è jì Jezu ɖò Bɛteleyɛmu ɖò tɔ́gbó tɔn Axɔsu Davidi sín tomɛ. Sín xwè mɔkpan ɖíe jɛ nukɔn nú jiji Jezu tɔn wɛ Biblu ko ɖɔ ɖɔ toxo enɛ mɛ wɛ è na jì Axɔsu e sín akpá è dó é ɖè.​—Micée 5:1.

Zǎn taji ɖé wɛ nyí zǎn enɛ. Lɛngbɔnyitɔ́ ɖé lɛ ɖò gbehan mɛ hwe ɔ nu bɔ weziza ɖé hɔ́n lɛlɛ̌ dó ye. Susu Jehovah tɔn wɛ! Wɛnsagun Mawu tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ nú lɛngbɔnyitɔ́ lɛ ɖɔ: “Mi ma ɖi xɛsi ó, Wɛnɖagbe ɖé dó mi gbé wɛ un ja, bɔ é na nyí awǎjijɛnú ɖaxó nú togun ɔ bǐ. È jì Mɛhwlɛngantɔ́ ɖokpo nú mi égbé ɖò axɔsu Davidi tomɛ; é wɛ nyí Klisu Aklunɔ. Nǔ e mi na dó tuùn i na ɔ ɖíe: mi na mɔ yɛyɛví ɖé, bɔ è bú avɔ dó è, bo sɔ́ ɛ mlɔ́ nǔ e mɛ kanlin lɛ sín nùɖuɖu nɔ nɔ é.” Ajijimɛ ɔ, wɛnsagun wɔbuwɔbu ɖevo lɛ tɔ́n bo ɖɔ: “Susu nú Mawu ɖò jixwé, fífá ni tíìn ɖò ayikúngban jí nú gbɛtɔ́ e sín nǔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ lɛ!”​—Luki 2:10-14.

Ee wɛnsagun lɛ gosin finɛ é ɔ, lɛngbɔnyitɔ́ lɛ ɖɔ nú yeɖée ɖɔ: “Mi nú mǐ na hun kaka yì Bɛteleyɛmu, bo na yì kpɔ́n nǔ e jɛ bɔ Aklunɔ dó wɛn tɔn sɛ́dó mǐ é.” (Luki 2:15) Ye fya yì fí e è jì Jezu ɖè bɔ wɛnsagun ɔ ɖɔ nú ye é pɛ́pɛ́pɛ́ bo mɔ ɛ. Hwenu e lɛngbɔnyitɔ́ lɛ ɖɔ nǔ ɖěɖee wɛnsagun ɔ ɖɔ nú ye lɛ é ɔ, é kpaca ye mɛ e sè lɛ é bǐ. Mali ka yí xó enɛ lɛ bǐ hɛn dó ayi mɛ, bo nɔ ɖò tamɛ lin d’ewu wɛ.

Ðò égbé ɔ, mɛ gègě wɛ ɖi nǔ ɖɔ azǎn 25gɔ́ Woosun tɔn gbè wɛ è jì Jezu. Amɔ̌, ɖò Bɛteleyɛmu sín xá ɔ mɛ ɔ, jǐ wɛ nɔ ja bɔ avivɔ nɔ gbɛ́ ɖò Woosun mɛ. Hweɖelɛnu ɔ, laglasi tlɛ nɔ lɛ́ ja. Ðò táan enɛ mɛ ɖò xwè ɔ mɛ ɔ, é na vɛwǔ ɖɔ lɛngbɔnyitɔ́ lɛ kpo kanlin yetɔn lɛ kpo ni ɖò gbehan mɛ. Gɔ́ na ɔ, é na vɛwǔ tawun ɖɔ Dada Hlɔma Tɔn ni ɖè gbeta tɔ́n nú togun enɛ e ma ko yí wǎn nú acɛkpikpa Hlɔma tɔn ǎ é, ɖɔ ye ni zɔn ali nú azǎn nabi ɖé ɖò hwenu e ayǐ mɛ nɔ fá ɖesu ɖò xwè ɔ mɛ é. Hwenu e yǒzo nɔ gbɛ́ é wɛ è jì Jezu, vlafo ɖò Kɔnyásun sín bǐbɛ̌mɛ.