Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 108

Jezu Flí Mɔ E Ye Ðó N’i lɛ É Bǐ Xwè

Jezu Flí Mɔ E Ye Ðó N’i lɛ É Bǐ Xwè

MATIE 22:15-40 MAKI 12:13-34 LUKI 20:20-40

  • SƆ́ NǓ E NYÍ DADA HLƆMA TƆN TƆN É JÓ NÚ DADA HLƆMA TƆN

  • MƐ E NA FƆ́N SÍN KÚ LƐ É KA NA WLÍ ALƆ À?

  • SƐ́N E ÐÒ TAJI HÚ SƐ́N LƐ BǏ É

Xomɛ sìn Jezu sín kɛntɔ́ ɖěɖee nyí sinsɛngán lɛ é ɖesu. Dìn jɛn é dó lǒ dó ɖè nǔnyanyawiwa yetɔn lɛ gbà. Falizyɛn lɛ́ bla sé bo na ɖó mɔ n’i. Ye ɖè wě dó lee ye na sixu ɖó mɔ n’i ɖò xóɖiɖɔ mɛ, bo na mɔ tɛn dó jó è nú Dada Hlɔma tɔn é wu, enɛ wu ɔ, ye sú axɔ ahwanvu yetɔn ɖé lɛ bonu ye na ɖó mɔ n’i.​—Luki 6:7.

Ye ɖɔ: “Mɛ̌si, mi tuùn ɖɔ xó e a nɔ ɖɔ ɔ kpodo nǔ e a nɔ kplɔ́n mɛ ɔ kpan bǐ wɛ sɔgbe. A nɔ kpɔ́n mɛɖé sín nukúnta dó ɖɔ xó ǎ, bo ka nɔ xlɛ́ Mawu sín ali ɔ mɛ titewungbe. Ðò sɛ́n mǐtɔn mɛ ɔ, è hɛn ɔ, è na sú takwɛ Dada Hlɔma tɔn tɔn à, abǐ è na gbɔ súsú?” (Luki 20:21, 22) Jezu ka jó éɖée dó bonu ye víví nu dó blɛ́ ɛ ǎ, ɖó é tuùn ɖɔ yɛmɛnú wà wɛ ye ɖè bo lɛ́ ɖò ayi winniwinni zán wɛ. Enyi é ɖɔ, ‘Eǒ, é sɔgbe ɖɔ è ni sú takwɛ enɛ ǎ’ ɔ, è sixu dóhwɛ ɛ ɖɔ é dɔn Hlɔma tò ɔ fún lɛ̌n. Amɔ̌, enyi é ɖɔ, ‘Ɛɛn, è ni sú takwɛ enɛ’ ɔ, togun ɔ, ee acɛkpikpa Hlɔma tɔn glɔ ninɔ ko ɖó akpɔ̀ na lɛ é sixu mɔ nukúnnú jɛ xó tɔn mɛ ɖó agɔ, bo fɔ́n gǔ dó jǐ tɔn. Enɛ wu ɔ, xósin tɛ é ka na?

Jezu yí gbè nú ye ɖɔ: “Yɛmɛnuwatɔ́ emi! Etɛ sín mɔ ɖó nú mì wɛ mi ka ɖè? Mi xlɛ́ gankwɛ e è nɔ dó sú takwɛ ɔ na ɔ ɖokpo mì.” Bɔ ye sɔ́ gankwɛ ɖokpo xlɛ́ ɛ; bɔ é kanbyɔ ye ɖɔ: “Mɛ̌ ɖíe è ɖè ɖ’eji è? Mɛ̌ sín nyikɔ ɖíe ɖ’eji è?” Ye yí gbè n’i ɖɔ: “Dada Hlɔma tɔn tɔn wɛ.” Bɔ Jezu na xósin ɖé ye b’ɛ xlɛ́ ɖɔ alɔ tɔn sè kpɛ́n: “Mi bo sɔ́ nǔ e nyí Dada Hlɔma tɔn tɔn ɔ jó nú Dada Hlɔma tɔn, bo sɔ́ nǔ e nyí Mawu tɔn ɔ jó nú Mawu.”​—Matie 22:18-21.

 Xó e Jezu ɖɔ nɛ é kpaca mɛ lɛ. Xósin tɔn enɛ sè kpɛ́n sɔmɔ̌ bɔ ye sɔ́ sixu kɛnu ǎ, bo lɛkɔ. Amɔ̌, zǎn ko kú ǎ, enɛ wu ɔ, xó kpó ɖò te. Ee Falizyɛn lɛ hwe d’ewu gudo é ɔ, sinsɛngbɛ́ ɖevo sín sinsɛngán lɛ sɛkpɔ Jezu.

Saduseɛn lɛ nɔ gbɛ́ ɖɔ mɛkúkú lɛ kún na fɔ́n ó. Ye wá kàn nǔ byɔ ɛ dó fínfɔ́n sín kú kpo nɔví sunnu ɖěɖee da nyɔnu ɖé bo kú jó dó é kpo wu. Ye ɖɔ: “Mɛ̌si, Mɔyizi ɖɔ: ‘Enyi sunnu ɖé da asì, bo ma ka jì vǐ ǎ, bo kú ɔ, nɔví tɔn na sɔ́ asúkúsi ɔ da, bo na jì vǐ ɖò xò tɔn mɛ, bo na sixu ɖó donu nú nɔví tɔn e kú é.’ Nɔví nɔví tɛnwe ɖé lɛ ka ko nɔ mǐ mɛ, bɔ mɛ nukɔntɔn ɔ da asì, é ka jì vǐ ɖebǔ cobo kú ǎ; bɔ nɔví tɔn sɔ́ asúkúsi ɔ da. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ xá mɛ wegɔ ɔ; bo xá mɛ atɔngɔ ɔ kaka yì jɛ mɛ tɛnwegɔ ɔ jí. Ee ye bǐ kú gudo ɔ, nyɔnu ɔ lɔmɔ̌ wá kú. Hwenu e mɛkúkú lɛ na fɔ́n ɔ, mɛ̌ sín asì wɛ nyɔnu ɔ ka na nyí ɖò ye mɛ tɛnwe nɛ lɛ mɛ? Ðó é ɖíe ko nyí ye bǐ sín asì kpɔ́n è.”​—Matie 22:24-28.

Saduseɛn lɛ nɔ yí gbè nú sɛ́nwema Mɔyizi tɔn, enɛ wu ɔ, Jezu ɖè xó sín mɛ bo ɖɔ: “Hǔn mi mɔ ɖɔ ali bú wɛ emi ɖè dìn à cé? Ðó mi mɔ nukúnnú jɛ Mawuxó ɔ wu ǎ, mi ka lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ hlɔnhlɔn Mawu tɔn wu ǎ. Hwenu e mɛkúkú lɛ bǐ na wá fɔ́n sín kú ɔ, mɛɖé na da asì ǎ, mɛɖé ka na da asú ǎ. Mɛ bǐ na cí wɛnsagun Mawu tɔn e ɖò [jixwé] lɛ ɖɔhun. Mɛkúkú lɛ na fɔ́n sín xó ɔ, mi ma mɔ xà ɖò wema Mɔyizi tɔn e ɖɔ xó dó zungodwe ɔ wu ɔ mɛ à? É wɛ nyí ɖɔ: ‘Nyɛ wɛ nyí Mawu Ablaxamu tɔn, Mawu Izaki tɔn, Mawu Jakɔbu tɔn.’ Mawu nyí Mawu mɛkúkú lɛ tɔn ǎ; loɔ, mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ sín Mawu wɛ é nyí. Ali bú wɛ mi ɖè ɖaxó.” (Maki 12:24-27; Tíntɔ́n 3:1-6) Xósin enɛ kpaca mɛ lɛ tlala.

Jezu xwè Falizyɛn lɛ kpo Saduseɛn lɛ kpo sín nu dó xɔ, enɛ wu ɔ, sinsɛngbɛ́ gbeklanxamɛtɔ́ wè enɛ lɛ ɖó gbè kpɔ́, bo na lɛ́ ɖó mɔ n’i hú mɔ̌. Sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖé kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌si, sɛ́n tɛ wɛ ka ɖò taji ɖò sɛ́n lɛ bǐ mɛ?”​—Matie 22:36.

Jezu yí gbè ɖɔ: “Sɛ́n nukɔntɔn ɔ ɖíe: ‘Izlayɛli, ɖǒtó! Aklunɔ Mawu mǐtɔn ɖokponɔ géé wɛ nyí Aklunɔ, bɔ a na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo, kpodo hlɔnhlɔn towe bǐ kpan.’ Sɛ́n wegɔ ɔ ka ɖíe: ‘A na yí wǎn nú nɔzo towe hwiɖesunɔ ɖɔhun.’ Sɛ́n ɖé sɔ́ hugǎn enɛ lɛ ǎ.”​—Maki 12:29-31.

Ee sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɔ sè xó enɛ é ɔ, é yí gbè ɖɔ: “Mɛ̌si, é nyɔ́ ganji, xó nugbǒ wɛ a ɖɔ; Aklunɔ ɔ wɛ nyí Mawu ɖokpo géé e tíìn é, bɔ Mawu ɖě sɔ́ ɖè zɛ éyɛ wu ǎ. Hǔn, gbɛtɔ́ ɖó na yí wǎn nú Mawu kpodo ayixa tɔn bǐ kpo, kpodo linlin tɔn bǐ kpo, kpodo hlɔnhlɔn tɔn bǐ kpo, bo na yí wǎn nú nɔzo tɔn éɖesunɔ ɖɔhun; enɛ ɔ nyɔ́ hú vɔ̌ e è dó zo é, kpodo vɔsisa ɖě lɛ bǐ kpan.” Ee Jezu mɔ ɖɔ nùnywɛtɔ́ sín gbè wɛ nya enɛ yí é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “A sɔ́ lín dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn ǎ.”​—Maki 12:32-34.

Jezu ko ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ nú azǎn atɔn (Nisáan sín azǎn 9gɔ́ ɔ, 10gɔ́ ɔ kpo 11gɔ́ ɔ kpo). Mɛɖé lɛ ɖótó Jezu b’ɛ jɛji nú ye, ɖi sɛnkplɔnmɛtɔ́ enɛ. Amɔ̌, sinsɛngán e ma “sɔ́ glá bo kàn nùɖé byɔ ɛ ǎ” lɛ é ka wà mɔ̌ ǎ.