Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 71

Falizyɛn lɛ Kàn Nǔ Byɔ Nya E Nyí Nukúntíntɔ́nnɔ Ð’ayǐ É

Falizyɛn lɛ Kàn Nǔ Byɔ Nya E Nyí Nukúntíntɔ́nnɔ Ð’ayǐ É

JAAN 9:19-41

  • FALIZYƐN LƐ KÀN NǓ BYƆ NYA E NYÍ NUKÚNTÍNTƆ́NNƆ Ð’AYǏ É

  • “NUKÚNTÍNTƆ́NNƆ” WƐ NÚ SINSƐNGÁN LƐ

Falizyɛn lɛ sixu yí gbè ɖɔ Jezu hun nukún nú nya e è jì nukúntíntɔ́nnɔ tɔn é ǎ, enɛ wu ɔ, ye ylɔ mɛjitɔ́ tɔn lɛ. Mɛjitɔ́ lɛ tuùn ɖɔ ninɔmɛ e mɛ è sixu ‘nya emi sín kplɔ́ngbasá ɔ’ é ɖé wɛ kpannukɔn emi. (Jaan 9:22) Enyi è klán ye ɖó vo mɔ̌ nú Jwifu ɖě lɛ ɔ, é na hɛn wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ wá nú xwédo ɔ ɖò gbɛ̌dido kpo akwɛ kpo linu.

Falizyɛn lɛ kàn nǔ elɔ byɔ ye: “Vǐ mitɔn jɛn ɖíe à? Nukúntíntɔ́nnɔ tɔn wɛ mi jì nugbǒ à? Nɛ̌ nǔ ka nyí gbɔn bɔ é ɖò nǔ mɔ wɛ dìn?” Mɛjitɔ́ lɛ yí gbè ɖɔ: “Vǐ mǐtɔn wɛ, bɔ mǐ jì nukúntíntɔ́nnɔ tɔn. Amɔ̌, lee nǔ nyí gbɔn, bɔ é wá ɖò nǔ mɔ wɛ dìn ɔ, mǐ mɔ dò na ǎ; mɛ̌ tó hun nukún n’i hǔn, mǐ tuùn ǎ.” Enyi vǐ yetɔn na bo tlɛ ko ɖɔ nǔ e jɛ é nú ye ɔ, ye nɔ acéjí dó lee ye na sìnkɔn gbɔn é wu bo ɖɔ: “Mi kàn xó byɔ ɛ, é ko ɖó xwè e na ɖɔ xó dó éɖée nu ɔ; éɖesunɔ na tinmɛ nú mi.”​—Jaan 9:19-21.

Enɛ wu ɔ, Falizyɛn lɛ lɛ́vɔ ylɔ nya ɔ bo ɖɔ ɖɔ emi ɖó kúnnuɖenú e ɖè Jezu gbà lɛ é bo na mɔ tɛn dó gbà hǔn dó n’ i. “Kpa susu nú Mawu,” wɛ ye byɔ nya ɔ. “Mǐdɛɛ lɛ ɔ, mǐ tuùn ɖɔ dawe enɛ ɔ, hwɛhutɔ́ wɛ.” Nya e nyí nukúntíntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ é flí hwɛdómɛ yetɔn xwè, bo ɖɔ: “É tó nyí hwɛhutɔ́ oo, é tó ma nyí hwɛhutɔ́ oo, un tuùn ǎ.” Amɔ̌, é ɖɔ: “Nǔ ɖokpo géé e un tuùn ɔ wɛ nyí ɖɔ: nukúntíntɔ́nnɔ wɛ un nyí ɖ’ayǐ; amɔ̌ dìn ɔ, un ɖò nǔ mɔ wɛ.”​—Jaan 9:24, 25.

Ðó Falizyɛn lɛ jló bo na jó xó ɔ dó sɔ́ nyì mɔ̌ ǎ wutu ɔ, ye lɛ́ kanbyɔ ɖɔ: “Nɛ̌ é ka bló gbɔn nú we? Nɛ̌ é ka hun nukún nú we gbɔn?” Nya ɔ kpankɔ́n bo ɖɔ: “Un ko ɖɔ lee nǔ lɛ nyí gbɔn ɔ nú mi, bɔ mi dó tókúsé mɛ; nɛ̌ ka gbɔn dìn bɔ mi jló nú ma lɛ́vɔ wlí ɖɔ nú mi? Mi lɔmɔ̌ jló na huzu ahwanvu tɔn lɛ wɛ à?” Falizyɛn lɛ jɛma bo ɖɔ: “Hwi wɛ nyí ahwanvu dawe enɛ tɔn, mǐdɛɛ lɛ ɔ, ahwanvu Mɔyizi tɔn wɛ mǐ nyí. Mǐdɛɛ lɛ tuùn ɖɔ Mɔyizi wɛ Mawu ɖɔ xó na; amɔ̌, mɛ enɛ ɔ, mǐ tuùn fí e éyɛ gosin ɔ ǎ.”​—Jaan 9:26-29.

É kpaca nùbyɔɖutɔ́ ɔ b’ɛ ɖɔ: “É kpaca mì bɔ mi tuùn fí e é gosin ɔ ǎ, có é ka hun nukún nú nyɛ.” Enɛ gudo ɔ, nya ɔ zǎn xójlɛdoxówu e sɔgbe é ɖé bo dó xlɛ́ mɛ e Mawu nɔ ɖótó bɔ nǔ tɔn nɔ lɛ́ nyɔ́ nukún tɔn mɛ é, bo ɖɔ: “Mǐ tuùn ganji ɖɔ Mawu kún nɔ ɖótó hwɛhutɔ́ lɛ ó; mɛ e ka nɔ sí Mawu bo nɔ bló nǔ e Mawu jló lɛ ɔ, mɛ enɛ ɔ wɛ Mawu nɔ ɖótó. È sè gbeɖé kpɔ́n ɖɔ mɛɖé hun nukún nú mɛ e ko tɔ́n nukún sín nɔ tɔn xomɛ ɔ ǎ.” É sín enɛ wu b’ɛ wá gbeta ɔ kɔn bo ɖɔ: “Enyi nya enɛ ma ka gosin Mawu gɔ́n ǎ ɔ, é na sixu wà nùɖé ǎ.”​—Jaan 9:30-33.

Ðó Falizyɛn lɛ sixu kpéwú bo gbɛ́ xó tɔn ɖò ali ɖebǔ nu ǎ wutu ɔ, ye zun i bo ɖɔ: “Hwiɖesunɔ bǐ ɔ, hwɛ mɛ wɛ è jì we dó, bɔ a ka wá ja nǔ kplɔ́n mǐdɛɛ lɛ gbé.” Bɔ ye ɖè é sín agun yetɔn mɛ.​—Jaan 9:34.

Ee Jezu sè nǔ e jɛ é ɔ, é ba nya ɔ mɔ bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “A ɖi nǔ nú Gbɛtɔ́ví ɔ à?” Nya e azɔn gbɔ na é yí gbè ɖɔ: “Mɛɖaxo, mɛ̌ ka nyí mɛ ɔ, ɖɔ nú mì bonu ma ɖi nǔ n’i.” Jezu ɖɔ n’i tlɔlɔ ɖɔ: “Mɛ ɔ ɖíe mɔ wɛ a ko ɖè é; é wɛ nyí nyɛ mɛ e ɖò xó ɖɔ nú we wɛ dìn é.”​—Jaan 9:35-37.

Bɔ nya ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Un ɖi nǔ nú we, Aklunɔ.” Bo na dó ɖè nùɖiɖi kpo sísí kpo xlɛ́ ɔ, nya ɔ jɛkpo bo ɖèkɔ́ nú Jezu, bɔ éyɛ ɖɔ xó elɔ e gɔ́ngɔ́n é bo ɖɔ: “Un wá gbɛ̀ ɔ mɛ bo na ɖè nùwanyido gbɛtɔ́ lɛ tɔn nyì wěxo, bonu mɛ e ma mɔ nǔ ǎ lɛ na mɔ nǔ, bonu mɛ e ka ɖò nǔ mɔ wɛ lɛ na huzu nukúntíntɔ́nnɔ.”​—Jaan 9:38, 39.

Falizyɛn e ɖò finɛ lɛ é tuùn ɖɔ emi kún tɔ́n nukún ó. Amɔ̌, alixlɛ́mɛtɔ́ enyíì ɖò gbigbɔ lixo e ye nyí é ka ló? Ye jɛhun dó enɛ jí bo kanbyɔ ɖɔ: “Mǐ lɔmɔ̌ nyí nukúntíntɔ́nnɔ wɛ à?” Jezu ɖɔ: “Enyi nukúntíntɔ́nnɔ wɛ mi ko nyí ɔ, hwɛ mitɔn sɔ́ na kpó ɖò kɔ nú mi ǎ. Loɔ, ee mi nɔ ɖɔ emi nɔ mɔ nukúnnú ɔ, hwɛ mitɔn lɛ kpó ɖò kɔ nú mi.” (Jaan 9:40, 41) Enyi ye ma ko nyí nùkplɔnmɛtɔ́ ɖò Izlayɛli wɛ ǎ, bo gbɛ́ ɖɔ Jezu kún nyí Mɛsiya ɔ ó ɔ, è na gbɛ́ tuùn. Amɔ̌, ɖó ye tuùn Sɛ́n ɔ wutu ɔ, gbɛ̌ e ye gbɛ́ Jezu é nyí hwɛ syɛnsyɛn ɖé bɔ ye hu.