Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 127

Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn Ðɔhwɛ Dó È, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Pilatu Gɔ́n

Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn Ðɔhwɛ Dó È, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Pilatu Gɔ́n

MATIE 27:1-11 MAKI 15:1 LUKI 22:66–23:3 JAAN 18:28-35

  • È ÐƆHWƐ ZǍNZǍN ÐÒ HWƐÐƆXƆSA ÐAXÓ JWIFU LƐ TƆN

  • JUDASI ISIKALIƆTI TƐNKPƆN BO NA DÓ KÀN KƆ NÚ ÉÐÉE

  • È SƐ́ JEZU DÓ PILATU GƆ́N NÚ É NA ÐÓ HWƐ N’I

Ayǐ ko ɖibla hɔ́n hwenu e Piyɛ́ɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún tuùn Jezu ó azɔn atɔngɔ ɔ é. Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ lɛ ko fó hwɛ majɛtó yetɔn bo ko gbado. Axɔsuzángbe zǎnzǎn ɔ, ye lɛ́vɔ sɛ̀ ta kplé, vlafo bo na bló bonu hwɛ masɔgbe xá sɛ́n e ye ɖɔ zǎn ɔ mɛ é ni dó cí nǔ e sɔgbe é ɖɔhun. È kplá Jezu wá nukɔn yetɔn.

Hwɛɖɔxɔsa ɔ lɛ́vɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Enyi hwi wɛ nyí Klisu ɔ hǔn, ɖɔ nú mǐ.” Jezu yí gbè nú ye ɖɔ: “Un ɖɔ nú mi ɔ, mi na ɖi ǎ; un ka kàn nǔ byɔ mi ɔ, mi na yí gbè nú mì ǎ.” É ɖò mɔ̌ có, Jezu gbó adɔ bo ɖɔ mɛ e é nyí bɔ è ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖò Daniyɛli 7:13 mɛ é nú ye. É ɖɔ: “Amɔ̌, sín dìn ɔ, nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na jinjɔn Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sín ɖisixwé.”​—Luki 22:67-69; Matie 26:63.

Ye lɛ́vɔ kanbyɔ syɛnsyɛn ɖɔ: “Hǔn Mawu ví wɛ nú we nɛ hǔn?” Jezu yí gbè nú ye ɖɔ: “É jɛn nɛ mi ɖɔ nɛ.” Xó enɛ vlɛ́ nǔ e wu ye na ɖó dó bo dóhwɛ Jezu ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu, bo hu i é. Ye kanbyɔ ɖɔ: “Kúnnuɖetɔ́ tɛ ba wɛ mǐ ka sɔ́ kpó ɖè?” (Luki 22:70, 71; Maki 14:64) Enɛ wu ɔ, ye bla Jezu bo kplá ɛ yì Tokpɔngán Hlɔma Tɔn Pɔnsu Pilatu gɔ́n.

Judasi Isikaliɔti sixu ko mɔ bɔ è kplá Jezu xwè Pilatu gɔ́n. Hwenu e Judasi mɔ ɖɔ è ɖó hwɛ nú Jezu é ɔ, é vɛ́ n’i kpɛɖé b’ɛ mɔ ɖɔ nukúnɖiɖo ɖé kún sɔ́ ɖè ó. Amɔ̌, é lɛkɔ wá Mawu gɔ́n bo ɖè hwɛvɛ́númɛ nugbǒ nugbǒ xlɛ́ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é lɛkɔ bo yì sɔ́ gankwɛ 30 lɛ sɔ́ jó. Judasi ɖɔ nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ɖɔ: “Un hu hwɛ; nya e un jó nú mi ɔ, xomɛvɔnɔ wɛ.” Loɔ, ye na ɛ xósin nǔblawumakúnúmɛ tɔn elɔ bo ɖɔ: “Etɛ wɛ kàn mǐ ɖ’emɛ? Hwi wɛ enɛ kàn.”​—Matie 27:4.

Judasi bɛ́ gankwɛ 30 lɛ nyì dó tɛmpli ɔ mɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é dosin nǔ nyanya e é wà é jí, gbɔn tintɛnkpɔn bo na hu éɖée gblamɛ. Hwenu e Judasi tɛnkpɔn bo na dó kàn kɔ nú éɖée é ɔ, é cí ɖɔ atínla e wu é sìn kàn ɔ dó é fɛ́n. É sɔ́ éɖée hu dó awinnya e ɖò dò é jí, bo tlú jɛ finɛ.​—Mɛsɛ́dó 1:17, 18.

Zǎnzǎn tɛɛn wɛ è kpò ɖè hwenu e è kplá Jezu wá Pɔnsu Pilatu sín hɔnmɛ é. Amɔ̌, Jwifu e kplá ɛ  wá finɛ lɛ é gbɛ́ ɖɔ emi kún na byɔ hɔn ɔ mɛ ó. Ye mɔ ɖɔ kancica mɔhun ɖiɖó kpo Kosi lɛ kpo na hɛn emi blí. Enɛ sixu zɔ́n bɔ ye sɔ́ na ɖu azǎn 15gɔ́ ɔ Nisáan tɔn sín nùɖuɖu ɔ ǎ; azǎn enɛ wɛ nyí azǎn nukɔntɔn Wɔxúxú E Mɛ È Ma Dó Tɔ́n Ǎ É Sín Xwè tɔn, bɔ è nɔ mɔ ɖɔ táan Dindinwayixwe tɔn ɔ sín alabǔ wɛ é nyí.

Pilatu gbɔ bo zɛ hwɛ bo kanbyɔ ye ɖɔ: “Hwɛ tɛ dó nya elɔ wɛ mi ka ɖè?” Ye yí gbè n’i ɖɔ: “É ma ko nyí nǔnyanyawatɔ́ ǎ ɔ, mǐ na kplá ɛ wá nú we ǎ.” Pilatu sixu ko lin ɖɔ tintɛnkpɔn wɛ ye ɖè bo na dó cɔcɔ nú emi, enɛ wu ɔ, é ɖɔ: “Miɖesunɔ mi bo kplá ɛ, bo ɖɔhwɛ xá ɛ lee sɛ́n mitɔn jló gbɔn é.” Jwifu lɛ ɖè mɛhuhu sín linlin yetɔn xlɛ́, bo ɖɔ: “Mǐ ɖó acɛ e hu mɛ é ǎ.”​—Jaan 18:29-31.

Nugbǒ ɔ, enyi ye hu Jezu ɖò Dindinwayixwe ɔ hwenu ɔ, é sixu dɔn hunnyahunnya wá tò ɔ mɛ. É ɖò mɔ̌ có, enyi ye sixu bló bonu Hlɔmanu lɛ mɔ hwɛ ɖé nú Jezu ɖò toxóɖiɖɔ lixo bo hu i, lee yedɛɛ lɛ ɖó acɛ tɔn gbɔn é ɔ, é sixu zɔ́n bɔ togun ɔ sɔ́ na dóhwɛ Jwifu enɛ lɛ ǎ.

Sinsɛngán lɛ ɖɔ nú Pilatu ɖɔ emi ko ɖó hwɛ nú Jezu ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu ǎ. Dìn ɔ, ye kpa hwɛ agɔ ɖevo lɛ bo dó è, bo ɖɔ: “Mǐ mɔ nya elɔ bɔ [1] é nɔ ɖò tò ɔ dɔn bú wɛ. [2] É nɔ gbɛ́ ɖɔ è ni ma sú takwɛ Dada Hlɔma tɔn tɔn ó, [3] lobo nɔ ɖɔ emi wɛ nyí Klisu axɔsu.”​—Luki 23:2.

Ðó Pilatu wɛ nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ Hlɔma tɔn wutu ɔ, hwɛ tɔn jɔ bɔ ɖɔ e Jezu ɖɔ emi nyí axɔsu é na ɖu ayi mɛ n’i. Enɛ wu ɔ, Pilatu lɛkɔ yì hɔn ɔ mɛ, bo ylɔ Jezu, lobo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Jwifu lɛ sín axɔsu ɔ à?” Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, ‘A gbà sɛ́n axɔsuɖuto ɔ tɔn bo sɔ́ hwiɖée axɔsu bo dó klán gbè xá Dada Hlɔma Tɔn ɔ wɛ à?’ Vlafo bo na dó mɔ dò nú xó tɔn e Pilatu ko sè ɖ’ayǐ lɛ é ɔ, Jezu ɖɔ: “Xó enɛ e a kanbyɔ mì ɔ, hwiɖesunɔ sín xomɛ wɛ é tɔ́n sín à, abǐ mɛ ɖevo wɛ ɖɔ xó ce nú we?”​—Jaan 18:33, 34.

Pilatu yí gbè ɖɔ emi kún tuùn xó enɛ lɛ dó Jezu wu ó, amɔ̌, ɖɔ emi ka jló na tuùn ye, bo ɖɔ: “Nyɛ ɔ, Jwifu wɛ un nyí à?” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Tò towe mɛ nu lɛ kpodo vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo wɛ kplá we wá nú mì. Etɛ a ka wà?”​—Jaan 18:35.

Jezu tɛnkpɔn bo na hɔn nú xota taji ɔ, ee nyí axɔsuɖuɖu é ǎ. É na xósin ɖò alixo ɖé mɛ b’ɛ kpaca Tokpɔngán Pilatu tawun.