Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 34

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwè

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwè

MAKI 3:13-19 LUKI 6:12-16

  • MƐSƐ́DÓ 12 LƐ

É ko ɖibla ɖó xwè ɖokpo adaɖé dìn, bɔ Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ dó Jezu gesí ɖɔ é wɛ nyí Lɛngbɔví Mawu tɔn ɔ. Hwenu e Jezu bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn é ɔ, sunnu ayijlɔjlɔnɔ gègě wɛ huzu ahwanvu tɔn, ɖi Andle, Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ, Jaan, vlafo Jaki (Jaan sín nɔví ɔ), Filipu, kpo Baatelemíi (ee è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Natanayɛli é) kpo. Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, mɛ gègě ɖevo lɛ jɛ Klisu xwedó jí.​—Jaan 1:45-47.

Dìn ɔ, Jezu ɖò gbesisɔmɛ bo na cyan mɛsɛ́dó tɔn lɛ. Mɛ enɛ lɛ na wá nyí mɛ e na sɛkpɔ ɛ hugǎn lɛ é, bɔ é na kplɔ́n azɔ̌ bunɔ ɖé ye. Amɔ̌, cobonu Jezu na cyan ye ɔ, é yì só ɖé jí, vlafo ɖò Galilée Xù ɔ kpá ɖò malin-malin dó Kafaanawumu. É xoɖɛ zǎnmɛ kaka bɔ ayǐ hɔ́n, bo na ko byɔ nùnywɛ kpodo nyɔna Mawu tɔn kpo. Ayihɔngbe tɔn ɔ, é ylɔ ahwanvu tɔn lɛ bo cyan ye mɛ 12, bɔ ye na nyí mɛsɛ́dó tɔn lɛ.

Jezu cyan mɛ ayizɛ́n e mǐ xà ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é, gɔ́ nú Matie e é ylɔ ɖò denuzɔ́watɔ́ lɛ xɔsa é. Mɛ atɔ́ɔ́n e kpò lɛ é wɛ nyí Judáa (ee è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Tadée bo nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ “Jaki ví” é), Sinmɔ́ɔ Kanáanu ɔ, Tɔmáa, Jaki Alufée ví ɔ, kpo Judasi Isikaliɔti kpo.​—Matie 10:2-4; Luki 6:16.

Kaka jɛ dìn ɔ, ye mɛ 12 enɛ lɛ ko nɔ zɔn kpo Jezu kpo, bɔ é tuùn ye ganji. Ye mɛ ɖé lɛ nyí hɛnnumɔ tɔn lɛ. Jaki kpo Jaan kpo sixu ko nyí nafi alǒ nagán Jezu tɔn sín vǐ lɛ. Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Alufée nyí Jozɛfu e kpé nukún dó Jezu wu é sín nɔví; enyi mɔ̌ hǔn, mɛsɛ́dó Jaki Alufée ví ɔ na ɖò ataví alǒ atagán Jezu tɔn sín vǐ nyí wɛ nɛ.

É ɖò wɛn ɖɔ nyikɔ mɛsɛ́dó lɛ tɔn flínflín kún nɔ vɛwǔ ɖebǔ nú Jezu ó. Hwɛ ka lo? A sixu flín ye à? Nǔ e sixu d’alɔ we é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ a ni flín ɖɔ mɛ wè nɔ nyí Sinmɔ́ɔ, mɛ wè ɖevo nɔ nyí Jaki. Mɛ ɖokpo nɔ nyí Judáa, bɔ mɛ ɖevo nɔ nyí Judasi. Sinmɔ́ɔ (Piyɛ́ɛ) ɖó nɔví ɖokpo b’ɛ nɔ nyí Andle, bɔ Jaki (Zebeɖée ví ɔ) ɖó nɔví ɖokpo b’ɛ nɔ nyí Jaan. Wlɛnwín ɖokpo nɛ, bɔ a na zán dó flín mɛsɛ́dó tantɔn sín nyikɔ. Mɛ ɛnɛ e kpò lɛ é ɖokpo nyí tokwɛyitɔ́ (Matie), mɛ ɖokpo wá xò nǔ kpɔ́n (Tɔmáa), mɛ ɖokpo ɖò atín ɖé sá bɔ è ylɔ ɛ (Natanayɛli), bɔ mɛ ɖokpo nyí Natanayɛli sín xɔ́ntɔn (Filipu).

Mɛsɛ́dó lɛ 11 wɛ gosin Galilée gbéjí Jezu ɖɔhun. Kana wɛ Natanayɛli gosin. Filipu, Piyɛ́ɛ, kpo Andle kpo nyí Bɛtisayidanu. É wá yá é ɔ, Piyɛ́ɛ kpo Andle kpo sɛ̀ tɛn yì Kafaanawumu, fí e Matie na ko nɔ nɔ é. Jaki kpo Jaan kpo ɖesu nɔ nɔ Kafaanawumu alǒ akpá tɔn, bo nɔ wà hwehuhuzɔ́ ɖò malin-malin dó finɛ. É cí ɖɔ Judasi Isikaliɔti e wá sà Jezu é kɛɖɛ wɛ gosin Judée ɖɔhun.