Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 139

Jezu Vɔ́ Palaɖisi ɔ Bló Bo Fó Azɔ̌ Tɔn

Jezu Vɔ́ Palaɖisi ɔ Bló Bo Fó Azɔ̌ Tɔn

1 KƆLƐNTINU LƐ 15:24-28

  • NǓ E ÐÒ TE KPƆ́N LƐNGBƆ̌ LƐ KPO GBƆ̌ LƐ KPO É

  • MƐ GÈGĚ NA ÐU VIVǏ PALAÐISI TƆN ÐÒ AYIKÚNGBAN JÍ

  • JEZU XLƐ́ ÐƆ EMI NYÍ ALI Ɔ, NUGBǑ Ɔ, GBƐ̀ Ɔ

Ðò baptɛm Jezu tɔn gudo tlolo ɔ, kɛntɔ́ ɖé kudeji bo na zín i dɛ́ cobɔ é tlɛ na bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn. Nugbǒ ɔ, Awovi tɛnkpɔn azɔn mɔkpan bo na tɛ́n Jezu kpɔ́n. Nukɔnmɛ ɔ, Jezu ɖɔ dó mɛ nyanya enɛ wu ɖɔ: “Axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn ko jǎwe; é ɖó acɛ ɖebǔ ɖò jǐ ce ǎ.”—Jaan 14:30.

Mɛsɛ́dó Jaan mɔ nǔ e ɖò te kpɔ́n ‘Dlagɔ́ɔn ɖaxó ɔ e nyí dan xóxó bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ awovi abǐ Satáan é’ sɛ́dó nukɔn ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ. È na nya gbɛtɔ́ lɛ sín kɛntɔ́ adakaxotɔ́ enɛ sín jixwé bɔ é na wá ayikúngban jí “kpodo xomɛsin ɖaxó ɖé kpo, ɖó é tuùn ɖɔ hwenu kpɛɖé jɛn wɛ kpò nú emi.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9, 12) Klisanwun lɛ sín hwɛ jɔ bɔ ye ɖi ɖɔ “hwenu kpɛɖé” e kpò nú Satáan é mɛ nɔ gbɛ̀ ɖè wɛ emi ɖè, lobɔ zaanɖé dìn ɔ, è na zé ‘Dlagɔ́ɔn ɖaxó ɔ e nyí dan xóxó ɔ’ é dó domaɖó-azan mɛ bo na yí acɛ sín así tɔn xɔ xwè 1 000, hwenu e Jezu na ɖò gǎn ɖu wɛ ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ é.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 20:1, 2.

Ðò hwe enɛ nu ɔ, etɛ ka na jɛ ɖò ayikúngban e nyí xwé mǐtɔn é jí? Mɛ̌ mɛ̌ e ka na nɔ gbɛ̀ ɖ’eji? Ninɔmɛ tɛ mɛ ye ka na nɔ? Jezu ɖesunɔ na xósin ɔ. Ðò lǒ e é dó dó lɛngbɔ̌ lɛ kpo gbɔ̌ lɛ kpo wu é mɛ ɔ, é xlɛ́ sɔgudo e ɖò te kpɔ́n gbɛtɔ́ hwɛjijɔnɔ e cí lɛngbɔ̌ ɖɔhun, bo wà nǔ ɖó kpɔ́ xá nɔví Klisu tɔn lɛ, bo lɛ́ wà ɖagbe nú ye lɛ é. É lɛ́ xlɛ́ nǔ e ɖò te kpɔ́n mɛ ɖěɖee ma wà mɔ̌ ǎ, bo cí gbɔ̌ ɖɔhun lɛ é céɖécéɖé. Jezu ɖɔ: “È na sú mɛ [alǒ gbɔ̌] enɛ lɛ sín kún dó kaka sɔyi, amɔ̌, hwɛjijɔnɔ [alǒ lɛngbɔ̌] lɛ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.”​—Matie 25:46, NW.

Enɛ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ xógbe e Jezu dó nú danuwatɔ́ e è xwè nyì atín wu ɖò akpá tɔn é mɛ. É nyí akpá ɖokpo ɔ e Jezu dó nú mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔ ye na nɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ é wɛ é dó nú nya enɛ ǎ. É  nyɔ́ wà ɔ, Jezu d’akpá nú nǔnyanyawatɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo é ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú we égbé, a na nɔ kpɔ́ xá mì ɖò Palaɖisi mɛ.” (Luki 23:43, NW) Mɔ̌ mɛ ɔ, nya enɛ ɖó nukúnɖiɖo bo na ɖu gbɛ̀ vivǐ ɖò Palaɖisi, alǒ jikpá ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ mɛ ɖěɖee cí lɛngbɔ̌ ɖɔhun ɖò égbé bo “na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi” lɛ é lɔ na nɔ Palaɖisi enɛ mɛ.

Enɛ sɔgbe kpo nǔ e mɛsɛ́dó Jaan ɖɔ dó ninɔmɛ e na ɖò ayikúngban jí hwenɛnu é kpo. É ɖɔ: “Nɔtɛn Mawu tɔn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin! É na nɔ xá ye, bɔ ye na nyí togun tɔn. Mawu ɖesunɔ na nɔ kpɔ́ xá ye, bo na nyí Mawu yetɔn. È na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

Cobonu danuwatɔ́ enɛ na ɖu gbɛ̀ víví ɖò Palaɖisi mɛ ɔ, è ɖó na fɔ́n ɛ sín kú hwɛ̌. É ka nyí éɖokponɔ wɛ è na fɔ́n sín kú ǎ. Jezu ɖè enɛ xlɛ́ nyì wɛn, bo ɖɔ: “Hwenu e mɛkúkú lɛ na sè gbè tɔn, bo na fɔ́n ɔ ko sɛya; mi ma nú é kpaca mi ó. Ye na tɔ́n sín yɔdo yetɔn lɛ mɛ; mɛ e wà nǔ ɖagbe lɛ ɔ, Mawu na fɔ́n ye sín kú, bo na na ye gbɛ̀ mavɔmavɔ. Loɔ, mɛ e wà nǔ nyanya lɛ na fɔ́n sín kú, bonu Mawu na ɖó hwɛ nú ye.”—Jaan 5:28, 29.

Amɔ̌, nɛ̌ mɛsɛ́dó gbejinɔtɔ́ lɛ kpo mɛ ɖěɖee na nɔ kpɔ́ xá Jezu ɖò jixwé lɛ é kpo tɔn ka na nyí gbɔn? Biblu ɖɔ: “Ye na nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ nú Mawu kpo Klisu kpo, bo na ɖu axɔsu xá Klisu nú xwè afatɔ́n (1 000).” (Nǔɖexlɛ́mɛ 20:6) Mɛ enɛ lɛ e na ɖu gǎn xá Jezu é nyí sunnu kpo nyɔnu kpo e nɔ ayikúngban jí kpɔ́n lɛ é. Enɛ wu ɔ, é ɖò gaàn ɖɔ ye na nyí axɔsu jixwé tɔn ɖěɖee na sè wuvɛ̌ xá mɛ ɖěɖee jí ye na kpacɛ dó ɖò ayikúngban jí lɛ é bo na lɛ́ mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 5:10.

Jezu na zán vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn tɔn dó gbɛtɔ́ e ɖò ayikúngban jí lɛ é tamɛ, bo na ɖè ye sín hwɛhuhu sín gǔ e ye ɖu é mɛ. É kpo mɛ e na ɖu gǎn xá ɛ lɛ é kpo na bló bɔ gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ na huzu mɛ maɖóblɔ̌. Nugbǒ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na ɖu vivǐ gbɛ̀ e sín akpá Mawu dó nú ye ɖò bǐbɛ̌mɛ, hwenu e é ɖɔ nú Adamu kpo Ɛvu kpo ɖɔ ye ni gbà kún bo kpé ayikúngban ɔ jí é tɔn. Kú e hwɛhuhu Adamu tɔn dɔn wá é lɔ tlɛ sɔ́ na tíìn ǎ!

Mɔ̌ mɛ ɔ, Jezu na fó nǔ e Jehovah zɔ́n ɛ lɛ é bǐ. Ðò Axɔsuɖuɖu Xwè Afatɔ́n Tɔn Jezu tɔn gudo ɔ, é na sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ kpodo kplékplé gbɛtɔ́ e ma sɔ́ ɖó blɔ̌ ɖě ǎ é tɔn kpo d’alɔ mɛ nú Tɔ́ tɔn. Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ dó mɛɖesɔhwe Jezu tɔn enɛ e jiwǔ é wu bo ɖɔ: “Hwenu e Mawu na hwíhwɛ́ nǔ bǐ dó Klisu glɔ ɔ, éɖesu Vǐ ɔ na hwíhwɛ́ éɖée dó Mawu e hwíhwɛ́ nǔ bǐ dó glɔ tɔn ɔ glɔ; enɛ ɔ, Mawu na nyí nǔ bǐ nú mɛ bǐ.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 15:28.

É ɖò wɛn ɖɔ Jezu w’azɔ̌ taji ɖé bonu linlin Mawu tɔn susunɔ ɔ na dó jɛ jlɔ́. Ee linlin enɛ lɛ na kpó ɖò kàn vlɔn wɛ kaka sɔyi é ɔ, Jezu na wà nǔ sɔgbe xá tinmɛ e é na dó éɖée wu é bǐ mlɛ́mlɛ́, é wɛ nyí: “Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nugbǒ ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ.”​—Jaan 14:6.