Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 31

Jinukún Biba Ðò Gbɔjɛzángbe

Jinukún Biba Ðò Gbɔjɛzángbe

MATIE 12:1-8 MAKI 2:23-28 LUKI 6:1-5

  • AHWANVU LƐ BA JINUKÚN ÐÒ GBƆJƐZÁNGBE

  • JEZU WƐ “KPA ACƐ NÚ GBƆJƐZÁN Ɔ”

Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wlí ali dìn gbɔn totaligbé bo xweyigbe Galilée. Táan e mɛ jinukún ko nɔ nyɔ́ ɖò gle lɛ mɛ ɖò xwè ɔ mɛ é wɛ. Ee xovɛ sìn ahwanvu lɛ é ɔ, ye ba jinukún ɔ bo ɖu. Amɔ̌, Gbɔjɛzángbe wɛ, bɔ Falizyɛn lɛ mɔ nǔ e bló wɛ ye ɖè lɛ é.

Flín ɖɔ é ko lín ǎ bɔ Jwifu e ɖò Jeluzalɛmu é ɖé lɛ ba bo na hu Jezu, lobo dóhwɛ ɛ ɖɔ é gbà Gbɔjɛzán sín sɛ́n. Dìn ɔ, Falizyɛn lɛ lɛ́vɔ jɛ gǒ tɔn mɛ ɖó nǔwiwa ahwanvu lɛ tɔn wutu, bo ɖɔ: “Kpɔ́n ahwanvu towe lɛ ɖò nǔ e Mɔyizisɛ́n ɔ gbɛ́ ɖɔ è ma wà gbɔjɛzángbe ó é wà wɛ.”​—Matie 12:2.

Falizyɛn lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ enyi è ba jinukún bo nyínyɛ́ ɖò alɔ mɛ bo ɖu hǔn, nǔkún wɛ è ya bo só nɛ. (Tíntɔ́n 34:21) Mɔjɛmɛ syɛnsyɛn e ye nɔ na nú nǔ e azɔ̌ nyí é nɔ zɔ́n bɔ Gbɔjɛzán ɔ nɔ huzu agban ɖò kɔ jí nú mɛ, é sɔ́ nɔ nyí awǎjijɛ sín azǎn e na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖò gbigbɔ lixo, lee é ɖó na nyí gbɔn é ǎ. Jezu zán kpɔ́ndéwú ɖé lɛ dó ɖè linlin agɔ e ye ɖó é gbà, bo ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah Mawu kún jló gbeɖé ɖɔ Gbɔjɛzán sɛ́n Emitɔn ni nyí gbɔn mɔ̌ ó.

Kpɔ́ndéwú e Jezu na é ɖokpo wɛ nyí Davidi kpo mɛ tɔn lɛ kpo tɔn. Ee xovɛ sìn ye é ɔ, ye nɔte ɖò goxɔ Mawu tɔn ɔ mɛ bo ɖu wɔxúxú e è xwlé Mawu lɛ é. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ wɛ ka ɖó na ɖu wɔxúxú enɛ lɛ e è ɖè sín Jehovah nukɔn bo fɔ zozo tɔn ɖevo lɛ dó ɖyɔ na é. É ɖò mɔ̌ có, ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, è dóhwɛ Davidi kpo mɛ tɔn lɛ kpo nú ɖu e ye ɖu é ǎ.​—Levíi ví lɛ 24:5-9; 1 Samuwɛli 21:2-7.

Kpɔ́ndéwú wegɔ e Jezu na é ɖíe: “Mi ma xà ɖò sɛ́nwema ɔ mɛ ɖɔ gbɔjɛzángbe ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ e jí azɔ̌ ɖè ɖò sinsɛnxɔ mɛ lɛ nɔ gbà gbɔjɛzán  sɛ́n ɔ, cobɔ é nɔ gɔn hwɛ nyí nú ye à cé?” Nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é wɛ nyí ɖɔ, é na bo tlɛ nyí ɖò Gbɔjɛzángbe ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ hu kanlin lɛ dó savɔ̌, bo nɔ lɛ́ wà azɔ̌ ɖevo lɛ ɖò tɛmpli mɛ. Jezu ɖɔ: “Ma ɖɔ nú mi, nǔ hugǎn sinsɛnxɔ wɛ ɖò fí.” (Matie 12:5, 6; Kɛ́nsísɔ́ 28:9) Ðó Jezu nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó wutu ɔ, é hɛn ɔ, é na wà azɔ̌ e è zɔ́n ɛ é, ma ɖi xɛsi nú Gbɔjɛzán sɛ́n gbigbá.

Jezu lɛ́vɔ zán Mawuxówema ɔ dó tinmɛ nǔ e ɖɔ gbé é ja é, é ɖɔ: “Nǔ e ɖɔ wɛ è ɖè bo ɖɔ: ‘Nùblawukúnúmɛ ba wɛ un ɖè; vɔsisa ba wɛ un ɖè ǎ’ ɔ, enyi ɖɔ mi ko mɔ nukúnnú jɛ xógbe enɛ wu wɛ ɔ, mi sɔ́ na ɖò hwɛ dó xomɛvɔnɔ lɛ wɛ ǎ.” É sú ta na bo ɖɔ: “Ðó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ wɛ kpa acɛ nú gbɔjɛzán ɔ.” Axɔsuɖuto Jezu tɔn e ja, bo na kpa acɛ kpo fífá kpo nú xwè afatɔ́n é dó gesí wɛ é ɖè.​—Matie 12:7, 8; Ozée 6:6.

Satáan ko sɔ́ gbɛtɔ́ lɛ ɖó kannumɔgbenu syɛnsyɛn sín hwenu línlín lɛ ɖíe, bɔ ye ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ, ɖó adaka kpo ahwan kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ mɛ wutu. Nǔ lɛ na gbɔn vo tawun ɖò Gbɔjɛzán ɖaxó Klisu tɔn sín acɛkpikpa glɔ, bɔ é na na mǐ vivo e sín hudo mǐ ɖó, bɔ akpàkpà tɔn lɛ́ ɖò mǐ sɔ́ wɛ é.