Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 44

Jezu Hwíhwɛ́ Jɔhɔn Ðaxó ɖé Ðò Xù Jí

Jezu Hwíhwɛ́ Jɔhɔn Ðaxó ɖé Ðò Xù Jí

MATIE 8:18, 23-27 MAKI 4:35-41 LUKI 8:22-25

  • JEZU HWÍHWƐ́ JƆHƆN ÐAXÓ ÐÉ ÐÒ GALILÉE XÙ Ɔ JÍ

Jezu wà azɔ̌ tawun kéze ɔ mɛ, bɔ nǔ cikɔ n’i. Ee gbadanu sù é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nú mǐ na yì agě ɖě ɔ jí,” é wɛ nyí ee ɖò awa ɖě ɔ xwé nú Kafaanawumu gbéjí é.​—Maki 4:35.

Ðò agě e ɖò zǎnzǎnhweji nú Galilée Xù ɔ é jí ɔ, è nɔ mɔ Jelazáanu lɛ sín ayikúngban. Xá enɛ mɛ wɛ è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Tota Wǒ lɛ Gbéjí. Tota Wǒ lɛ Gbéjí ɔ nyí hɔnkàn ɖé nú aca Glɛkinu lɛ tɔn; Jwifu gègě ka nɔ lɛ́ nɔ xá enɛ lɛ mɛ.

Mɛ lɛ gɔn ayi ɖó Kafaanawumu e Jezu gosin é wu ǎ. É hwe bǐ ɔ tɔjihun ɖevo lɛ jɛ xù ɔ jí xá ɛ. (Maki 4:36) Nugbǒ ɔ, xù ɔ xixo zlɛ lín vo ɖé ǎ. Galilée Xù ɔ cí tɔgwede fífá e d’agba é ɖé ɖɔhun, ga tɔn na yì kilomɛtlu 21 mɔ̌, bɔ gblo tɔn na yì kilomɛtlu 12 mɔ̌. Amɔ̌, é yì dò tawun.

Jezu nyí mɛ maɖóblɔ̌ có, nǔ cikɔ n’i ɖó sinsɛnzɔ́ e wà wɛ é ɖè kpo kanɖodonǔwu kpo é wu. Enɛ wu ɔ, ee ye sún tɔjihun ɔ é ɔ, é mlɔ́ tɔjihun ɔ gudo, bo sɔ́ ta ɖó kɔɖónú ɖé jí, lobo wlí amlɔ.

Mɛsɛ́dó lɛ gègě wɛ kpé nǔ wu bo na kun tɔjihun ɔ, amɔ̌, gayɛnu tɔn ɔ na fá ɖebǔ ǎ. Só lɛ lɛlɛ̌ dó Galilée Xù ɔ, bɔ hwɛhwɛ ɔ, nukún tɔn mɛ nɔ hun myɔ. Hweɖelɛnu ɔ, jɔhɔn fífá nɔ mlí sín só lɛ jí bo nɔ wá kpé xù ɔ nukúnmɛ e ɖò zozo jí é, b’ɛ nɔ sín enɛ wu bɔ ajijimɛ ɔ, jɔhɔn ɖaxó nɔ bɛ́ ɖò xù ɔ jí kpo adǎn kpo. Nǔ e jɛ dìn é nɛ. Zaan ɔ, aslɔkɛ́ lɛ nɔ wá xò dó tɔjihun ɔ wu. “Hǔn ɔ jɛ gigɔ jí, bɔ nǔ nyanya ɖò na jɛ wɛ.” (Luki 8:23) Jezu ka kpó ɖò amlɔ mɛ!

Ye mɛ e ɖò tɔjihun ɔ kun wɛ lɛ é w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na jlɔ́ ali nú tɔjihun ɔ, lee ye ko nɔ bló gbɔn wá yì ɖò jɔhɔn ɖaxó lɛ nu é. Amɔ̌, gayɛnu tɔn gbɔn vo. Ðó ye ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ emi taa kú wutu ɔ, ye fɔ́n Jezu bo ɖɔ: “Aklunɔ, hwlɛn mǐ gán; mǐ ɖò tɔ̀ na kú wɛ.” (Matie 8:25) Ahwanvu lɛ ɖò xɛsi ɖi wɛ dìn ɖɔ emi ɖò na syɔ wɛ!

Hwenu e Jezu fɔ́n é ɔ, é ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: “Etɛ sín xɛsi ɖi wɛ mi ka ɖè? Nùɖiɖihwedonanɔ emi!” (Matie 8:26) Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖegbe dó jɔhɔn ɔ kpo xù ɔ kpo ɖɔ ye ni hwíhwɛ́. (Maki 4:39) Jɔhɔn ɖaxó ɔ xwɛ bɔ xù ɔ cí tóó. (Maki kpo Luki kpo ɖɔ nùjiwǔ nukúnɖeji enɛ xó, bo tó tɛɖɛ̌ jí hwɛ̌ ɖɔ Jezu bló nùjiwǔ bo hwíhwɛ́ jɔhɔn ɖaxó ɔ, bɔ enɛ gudo ɔ, ye wá ɖɔ nùɖiɖi e hwedo ahwanvu lɛ é xó.)

Kpɔ́n lee nǔ enɛ e jɛ é na ko cí nú ahwanvu lɛ é! Xù e ɖò adǎn jí bɔ jɔhɔn ɖaxó ɖò nyinyi wɛ é wɛ hwíhwɛ́ bǐ bɔ ye mɔ kɛɖɛ. Xɛsi e ma ɖi ye kpɔ́n ǎ é ɖé jɛ ye jí. Ye nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ: “Mɛ nahun wɛ ka nyí nya elɔ, bɔ jɔhɔn kpodo xù kpo nɔ sè gbè n’i?” Lobɔ ye wá jɛ xù ɔ sín agě ɖě ɔ jí wuyɛyɛ̌-afɔyɛ́yɛ́. (Maki 4:41–5:1) Bɔya tɔjihun ɖevo e xwedó ye lɛ é kpéwú bo lɛkɔ yì xù ɔ sín agě jí e ɖò gbadahweji é.

Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn ɖó acɛ dó jɔhɔn kpo xù kpo jí é na ganjɛwu mǐ tawun à cé? Hwenu e é na sɔ́ ayi tɔn ɖó ayikúngban mǐtɔn jí bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò axɔsuɖuɖu tɔn hwenu é ɔ, mɛ lɛ bǐ wɛ na nɔ ayijayǐ mɛ, ɖó adlà ɖě sɔ́ na j’ayǐ ǎ!