Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 2

Bǐbɛ̌mɛ Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Tɔn

‘Mi Kpɔ́n! Lɛngbɔví Mawu Tɔn E Súnsún Hwɛ Lɛ É Ðíe.’​—Jaan 1:29

Bǐbɛ̌mɛ Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Tɔn

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 12

Jezu Bló Baptɛm

Jezu ɖíe ma hu hwɛ kpɔ́n gbeɖé ǎ é, bɔ aniwu é ka bló baptɛm lo?

WEMATA 13

Lee Jezu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn É Ni Kplɔ́n Nǔ We

Mɛtɛnkpɔn e Jezu mɔ lɛ é ɖè nǔ taji wè xlɛ́ dó Awovi wu.

WEMATA 14

Jezu Jɛ Ahwanvu Tɔn lɛ Cyan Jí

Etɛ ka d’alɔ ahwanvu Jezu tɔn ayizɛ́n nukɔntɔn lɛ bɔ ye kudeji ɖɔ emi ko mɔ Mɛsiya ɔ?

WEMATA 15

Jezu Bló Nùjiwǔ Tɔn Nukɔntɔn Ɔ

Jezu xlɛ́ nɔ tɔn ɖɔ Tɔ́ emitɔn jixwé tɔn ɔ wɛ ɖò nǔ e emi na wà é ɖɔ nú emi wɛ dìn, lé é kún nyí éyɛ wɛ ó.

WEMATA 16

Jezu Xlɛ́ Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Sinsɛn Nugbǒ Ɔ

Sɛ́n Mawu Tɔn na gbè mɛ lɛ ɖɔ ye ni xɔ kanlin lɛ ɖò Jeluzalɛmu bo na dó savɔ̌ na, bɔ nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu sìn xomɛ dó nǔsatɔ́ lɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ?

WEMATA 17

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nikodɛmu Ðò Zǎnmɛ

Etɛ ka nyí tinmɛ ‘vɔ̌ jɔ’ tɔn?

WEMATA 18

Jezu Ðò Susu Xɔ Wɛ Bɔ Susu Jaan Tɔn Ðò Ðiɖekpo Wɛ

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ sín ahwanvu lɛ hwanwǔ, éyɛ ka bló mɔ̌ ǎ.

WEMATA 19

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nyɔnu Samalíinu Ðé

Jezu ɖɔ xó ɖé n’i, b’ɛ cí ɖɔ é kún ko ɖɔ nú mɛɖé kpɔ́n ó ɖɔhun.