Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 46

É Ð’alɔ Awu Jezu Tɔn Wu Bɔ Azɔn Tɔn Gbɔ

É Ð’alɔ Awu Jezu Tɔn Wu Bɔ Azɔn Tɔn Gbɔ

MATIE 9:18-22 MAKI 5:21-34 LUKI 8:40-48

  • NAWE ÐÉ Ð’ALƆ AWU JEZU TƆN WU BƆ AZƆN TƆN GBƆ

Kɔlilɛ Jezu tɔn sín Tota Wǒ lɛ gbéjí gbakpé Jwifu e ɖò Galilée Xù ɔ tó ɖò totaligbé lɛ é tɛntin. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ gègě sè ɖɔ ɖò jɔhɔn ɖaxó e nyì wá yì é hwenu ɔ, Jezu hwíhwɛ́ jɔhɔn ɔ kpo xù ɔ kpo, bɔ ye mɛ ɖé lɛ sixu ko tuùn ɖɔ é gbɔ azɔn nú nya wè e jí yɛ nyanya lɛ ɖè é. Enɛ wu ɔ, “mɛ gègě ɖé lɛ nyì ahwan” wá xù ɔ tó, bɔya ɖò Kafaanawumu sín xá ɔ mɛ, bo wá Jezu kpé gbé. (Maki 5:21) Ee é jɛ agě ɔ jí é ɔ, akpàkpà ɖò ye sɔ́ wɛ bɔ ye ɖò nukún ɖó è wɛ.

Jayilɔsi e nyí gǎn ɖokpo ɖò kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn é ɖò adohuhu jí bo na mɔ Jezu. É jɛkpo ɖò Jezu nukɔn bo savo n’i ɖě ɖò ɖě jí bo ɖɔ: “Vǐ ce ɖyɔvivu ɔ ɖò kúdónú; wǎ yì ɖó alɔ jǐ tɔn, bonu azɔn tɔn na gbɔ, nú é na gán.” (Maki 5:23) Nɛ̌ Jezu ka na wà nǔ gbɔn nú vo e Jayilɔsi sà n’i syɛnsyɛn ɖɔ é ni wá d’alɔ nyɔnuví emitɔn ɖokpo ɔ, ee ɖò xwè 12 ɖó wɛ bo ka vɛ́ n’i tawun é?​—Luki 8:42.

Jezu ɖò ali jí xwè Jayilɔsi xwé é ɔ, é kpé ninɔmɛ e byɔ lanmɛ nú mɛ tawun é ɖevo. Akpàkpà ɖò mɛ e xwedó Jezu lɛ é gègě sɔ́ wɛ, bɔ ye nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ emi ka na kpéwú bo mɔ ɛ b’ɛ na bló nùjiwǔ ɖevo à jí. É ɖò mɔ̌ có, nawe ɖé ɖò ahwan ɔ mɛ bɔ azɔn syɛnsyɛn e jɛ wɛ éyɛ ɖè é wɛ mya nukún n’i.

Nawe Jwifu enɛ ko ɖò hun ɖi wɛ sín xwè 12 ɖíe ɖokpoo. É ba alɔdo azɔngbletɔ́ mɔkpan tɔn, bo ko zán akwɛ tɔn bǐ dó amasin e ye wlan n’i lɛ é mɛ. Amɔ̌, é mɔ nu tɔn ǎ. Azɔn tɔn fɔ́n tɛgbɛ ɔ, “jijɛji wɛ jɛn nɔ ɖè.”​—Maki 5:26.

A na ko mɔ ɖɔ azɔn tɔn enɛ hu i ɖ’akpo bǐ bo lɛ́ nyí winnyanú tawun. Mɛɖé nɔ ɖò ninɔmɛ mɔhun mɛ bo nɔ ɖɔ tɔ́n mɔ̌ ǎ. Gɔ́ nú enɛ ɔ, ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ ɔ, hunɖiɖi nɔ zɔ́n bɔ nyɔnu ɖé nɔ huzu mɛ blíblí. Mɛɖebǔ e na y’agba wǔ tɔn alǒ avɔ e mɛ é ɖi hun dó lɛ é wu é ɖó na lɛwu bo nyí mɛ blíblí kaka jɛ gbadanu.​—Levíi ví lɛ 15:25-27.

Nawe enɛ “sè Jezu sín xó,” bɔ dìn ɔ, é jɛ gbě tɔn mɛ. Ðó mɛ blíblí e é nyí é wutu ɔ, é gbɔn yɛwu yɛwu lee é sixu nyɔ́ bló gbɔn é gbɔn ahwan ɔ tɛntin, bo nɔ ɖɔ nú éɖée ɖɔ: “Un vɛ́ ko sixu ɖó alɔ awu tɔn wu kpowun ɔ, azɔn ce na gbɔ.” Ee é ɖ’alɔ awu Jezu tɔn sín tó lě é ɔ, é mɔ ɖɔ hun e ɖi wɛ emi ɖè é nɔte! “É mɔ ɖò agbaza mɛ ɖɔ azɔn emitɔn gbɔ.”​—Maki 5:27-29.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖó alɔ wǔ ce?” Nawe ɔ sè xó enɛ é ɔ, nɛ̌ nǔ cí n’i bɔ a ka lin? Piyɛ́ɛ gbɛ́ nǔ nú Jezu bo ɖɔ: “A mɔ mɛ lɛ lɛlɛ̌ dó we, bo ɖò fyɔnfyɔn we wɛ gbɔn fí bǐ.” Aniwu Jezu ka kanbyɔ lo ɖɔ “Mɛ̌ ka ɖó alɔ wǔ ce?” É tinmɛ ɖɔ: “Mɛɖé ɖó alɔ wǔ ce dandan; ɖó un tuùn ɖɔ hlɔnhlɔn ɖé tɔ́n sín wǔ ce.”​—Luki 8:45, 46.

Ee nawe ɔ mɔ ɖɔ nǔ e emi wà é gbà é ɔ, xɛsi ɖi i bɔ é jɛkpo ɖò Jezu nukɔn, bo jɛ sísɔ́sísɔ́ jí. Ðò mɛ lɛ bǐ nukɔn ɔ, é ɖɔ xó nugbǒ dó azɔn tɔn wu bo lɛ́ ɖɔ ɖɔ gbɔ wɛ é gbɔ nú emi kɛɖɛ. Jezu dǒ wusyɛn lanmɛ n’i kpo xomɛnyínyɔ́ kpo bo ɖɔ: “Vǐ ce, nùɖiɖi towe zɔ́n, bɔ azɔn towe gbɔ. Yì dó fífá mɛ; azɔn towe ni gbɔ nú we bǐ.”​—Maki 5:34.

É ɖò wɛn ɖɔ Mɛ e Mawu sɔ́ b’ɛ na kpacɛ dó ayikúngban ɔ jí é nyí xomɛnyɔtɔ́ kpo wuvɛ̌sexámɛtɔ́ kpo, bɔ gbɛtɔ́ lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i lobɔ é lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo na d’alɔ ye!