Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 1

Wɛn Wè Wá Sín Mawu Gɔ́n

Wɛn Wè Wá Sín Mawu Gɔ́n

LUKI 1:5-33

  • WƐNSAGUN GABLIYƐLI ÐƆ Ð’AYǏ ÐƆ È NA JÌ JAAN BAPTƐMUBLONUMƐTƆ́ Ɔ

  • GABLIYƐLI ÐƆ NÚ MALI ÐƆ É NA JÌ JEZU

Mǐ sixu kpɔ́n Biblu ɔ blebu dó mɔ wɛn e gosin Mawu gɔ́n é ɖé na. Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ wɛ na mǐ bo na dó kplɔ́n nǔ mǐ. Amɔ̌, mi nú mǐ ni ba dò nú wɛn taji wè; è dó ye dìn é ɔ, é ko hú xwè 2 000. Wɛnsagun e nɔ nyí Gabliyɛli “bo nɔ nɔte ɖò Mawu nukɔn” é wɛ wá dó wɛn enɛ lɛ. (Luki 1:19) Ninɔmɛ tɛ lɛ mɛ wɛnsagun ɔ ka wá dó wɛn titewungbe enɛ lɛ ɖè?

Ðibla yì xwè 3 J.H.M. wɛ nǔ lɛ jɛ. Fitɛ Gabliyɛli ka dó wɛn nukɔntɔn ɔ ɖè? Judée só lɛ jí wɛ, bɔya ɖò malin-malin dó Jeluzalɛmu. Finɛ wɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ Jehovah tɔn e nɔ nyí Zakalíi é nɔ nɔ. É kpo asì tɔn Elizabɛti kpo sín xwè ko sɛyi, ye ka ɖó vǐ ɖě ǎ. Zakalíi jí wɛ vɔsanú xwixwlé Mawu jɛ dìn ɖò tɛmpli Mawu tɔn mɛ ɖò Jeluzalɛmu. Hwenu e Zakalíi ɖò tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, Gabliyɛli tɔ́n ajijimɛ ɖò vɔsakpe e jí è nɔ dó zalinkpɔ́n zo ɖè é kpá.

É ɖò gaàn ɖɔ nǔ enɛ dó xɛsi Zakalíi. Amɔ̌, wɛnsagun ɔ xò hwìhwɛ́ ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Zakalíi, ma ɖi xɛsi ó; ɖó Mawu yí gbè nú nǔ e a byɔ ɛ é. Asì towe Elizabɛti na jì vǐ sunnu ɖokpo nú we, bɔ a na sun nyǐ i ɖɔ Jaan.” Gabliyɛli lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ Jaan “na nyí gbɛtɔ́ nukúnɖeji ɖokpo ɖò Aklunɔ nukúnmɛ” bo na “bló togun Mawu tɔn ɖó ɖ’ayǐ nú Aklunɔ.”​—Luki 1:13-17.

Nǔ enɛ cí nǔ e è ma sixu ɖi nǔ na ǎ é ɖɔhun ɖò Zakalíi sín nukúnmɛ. Etɛwu? Ðó é kpo Elizabɛti kpo sín xwè sɔ́ hwe ǎ. Enɛ wu ɔ, Gabliyɛli ɖɔ n’i ɖɔ: “Ðěe a ma ɖi nǔ nú mì ǎ ɔ, ɖɛ̌ towe na kú, bɔ xóɖiɖɔ na gló we, kaka jɛ hwenu e nǔ lɛ bǐ na jɛ dó é.”​—Luki 1:20.

Hwenu e nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ é ɔ, lee Zakalíi ɖò lìnlín wɛ ɖò sinsɛnxɔ ɔ mɛ gbɔn é jɛ adohuhu ɖó nú mɛ e ɖò kɔxo lɛ é jí. É wá tɔ́n lo, amɔ̌, é sɔ́ sixu kɛnu bo ɖɔ xó ǎ. Alɔ kɛɖɛ jɛn Zakalíi sixu sɔ́ dó ɖɔ xó na. É ɖò gaàn ɖɔ é mɔ nǔdabaɖa ɖé hwenu e é ɖò tɛmpli ɔ mɛ é.

Ee Zakalíi fó sinsɛnzɔ́ tɔn ɖò tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, é yì xwé tɔn gbè. Azǎn ɖé jɛ ǎ, bɔ Elizabɛti mɔ xò! Hwenu e Elizabɛti ɖò te kpɔ́n vǐ tɔn sín jiji é ɔ, é sɔ́ nɔ tɔ́n sín xwégbe ǎ kaka nú sun atɔ́ɔ́n.

Enɛ gudo ɔ, Gabliyɛli lɛ́ wá azɔn wegɔ ɔ. Mɛ̌ gɔ̌n é ka wá? É wá ɖyɔvǐ e nɔ nyí Mali é gɔ́n; totaligbé Jeluzalɛmu tɔn wɛ é nɔ nɔ ɖò Galilée gbéjí ɖò Nazalɛti toxo mɛ. Etɛ wɛnsagun ɔ ka ɖɔ n’i? É ɖɔ: “Mawu jɔwu we.” Gabliyɛli kpò ɖò xó ɖɔ nú Mali wɛ bo ɖɔ: “Tuùn ɖɔ a na mɔ xò, bo na jì vǐ sunnu ɖokpo, bo na sun nyǐ i ɖɔ Jezu.” Gabliyɛli lɛ́ ɖɔ: “É na nyí mɛ nukúnɖeji ɖé, bɔ è na nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Mawu Ajalɔnlɔn ví. . . . É na ɖu axɔsu ɖò Izlayɛli-ví lɛ nu kaka sɔyi, bɔ axɔsuɖuɖu tɔn na vɔ gbeɖé ǎ.”​—Luki 1:30-33.

Wǔ e Jehovah jɔ Gabliyɛli b’ɛ wá dó wɛn wè enɛ lɛ é na ko sù nukún tɔn mɛ tawun. Hwenu e mǐ na ɖò nǔ gègě ɖevo lɛ kplɔ́n wɛ dó Jaan kpo Jezu kpo wu é ɔ, mǐ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu wɛn enɛ lɛ e gosin jixwé é ɖò taji tawun é mɛ.