Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 74

Nùkplɔnmɛ Dó Jonɔyiyi kpo Ðɛ kpo Wu

Nùkplɔnmɛ Dó Jonɔyiyi kpo Ðɛ kpo Wu

LUKI 10:38–11:13

  • JEZU BA MATA KPO MALI KPO KPƆ́N

  • KANÐIÐO DÓ ÐƐXIXO WU NYÍ NǓ TAJI

Gletoxo Betaníi tɔn ɖó kilomɛtlu atɔn mɔ̌ dó Jeluzalɛmu bo ɖò zǎnzǎnhweji Olivutínsó ɔ tɔn sín dodomɛ. (Jaan 11:18) Jezu yì dɔ̌n bo byɔ nɔví nɔví wè sín xwégbe, ye wɛ nyí Mata kpo Mali kpo. Ye kpo nɔví sunnu yetɔn Lazáa kpo nyí Jezu sín xɔ́ntɔn bɔ ye yí i kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo.

Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ Mɛsiya ɔ ni ba jonɔ mɛ. Akpàkpà sɔ́ Mata bɔ é sɔnǔ nú wìwá Jezu tɔn ganji bo ɖò nùɖuɖu kpinkpɛn ɖa wɛ nukún myamya. Hwenu e Mata ɖò azɔ̌ wà wɛ é ɔ, nɔví nyɔnu tɔn Mali jinjɔn Jezu sín afɔ kpá bo ɖò tó ɖó è wɛ. Táan ɖé gudo ɔ, Mata ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklunɔ, lee nɔví ce jó azɔ̌ bǐ dó nyì kɔ jí nú nyɛɖokponɔ ɔ ɖɔ nùɖé nú we à cé? Ðɔ n’i nú é ni wá dó alɔ mì.”​—Luki 10:40.

Jezu gbɛ́ nǔ nú Mali ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é gb’akpá nú Mata dó tagba jijɛ zɛ xwé wu dó nǔ agbaza tɔn lɛ wu jí, bo ɖɔ: “[Mata], [Mata], ado nɔ hu we dín, bɔ a nɔ fɔ nǔ gègě dó dó tagba nú hwiɖée. Nǔ ɖokpo géé jɛn ka ɖò taji. Mali wɛ ka sɔ́ akpá ɖagbe ɔ, bɔ mɛɖé na yí sín así tɔn ǎ.” (Luki 10:41, 42) Xlɛ́xlɛ́ wɛ Jezu ɖè ɖɔ é kún byɔ ɖɔ è ni zán hwenu gègě bo ɖò nùɖuɖu nukúnmɛ gègě ɖa wɛ ó. Nùɖuɖu klewun ɖé ko kpé.

Linlin Mata tɔn sɔgbe. É jló na yí jonɔ. Amɔ̌, ayi e é sɔ́ ɖó nùɖuɖu ɖiɖa jí zɛ xwé wu é xlɛ́ ɖɔ nùkplɔnmɛ ɖagbe e gosin Mawu ví ɔ ɖesu gɔ́n é ɖò yiyi tɛ ɛ wɛ nɛ! Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ Mali ko sɔ́ akpá ɖagbe ɔ, bɔ é na ɖu lè tɔn kaka sɔyi; enɛ lɛ́ kplɔ́n nùɖé mǐ bǐ bɔ mǐ ɖó na nɔ flín.

Ðò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ, Jezu lɛ́ kplɔ́n nùɖé mɛ bɔ é lɔ nyí nùkplɔnmɛ taji ɖé. Ahwanvu ɖé ɖɔ: “Aklunɔ, kplɔ́n mǐ lee mǐ na nɔ xoɖɛ gbɔn é, lee Jaan kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ gbɔn é.” (Luki 11:1) Jezu ko wà mɔ̌ xwè ɖokpo adaɖé mɔ̌ ɖíe ɖò Mawuxó e é ɖɔ ɖò só jí é hwenu. (Matie 6:9-13) É ɖò mɔ̌ có, ahwanvu enɛ sixu nɔ ma ɖò finɛ hwenɛnu, enɛ wu ɔ, Jezu lɛ́ vɔ́ nǔ taji é ɖ’emɛ lɛ é ɖɔ. Enɛ gudo ɔ, é zán nùjlɛdonǔwu ɖé bo dó tɛɖɛ̌ nǔ e wu è ɖó na ɖókan dó ɖɛxixo wu é jí.

“Enyi mɛɖé ɖò mi mɛ, bo ɖó xɔ́ntɔn ɖokpo, bo yì mɔ ɛ zǎn xwete, bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Xɔ́ntɔn, nya wɔxúxú atɔn nú mì, ɖó xɔ́ntɔn ce ɖokpo [gosin] tomɛ, bo wá gbɔn gɔ̌n ce; un ka ɖó nùɖé na na ɛ ǎ,’ bonu mɛ ɖě ɔ nɔ xɔ mɛ, bo yí gbè n’i ɖɔ: ‘Ma dó tagba nú mì ó. Un ko dó gan hɔn ce mɛ, bɔ nyɛ kpodo vǐ ce lɛ kpo ko yì xɔ; un sɔ́ sixu site bo sɔ́ nùɖé nú we ǎ.’ Ma ɖɔ nú mi: enyi é ma kpɔ́n dó xɔ́ntɔn e ye nyí ɔ wu ǎ ɔ, é na kpɔ́n dó tagba e dó n’i wɛ é ɖè é wu, bo na site wá na ɛ nǔ e hudo è lɛ é bǐ.”​—Luki 11:5-8.

É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ Jehovah kún na jló na sè nǔ e byɔ ɛ wɛ mǐ ɖè é xɔ́ntɔn enɛ ɖɔhun ó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, xlɛ́xlɛ́ wɛ é ɖè ɖɔ enyi xɔ́ntɔn e ma jló na sè nǔ e byɔ ɛ wɛ è ɖè magbokɔ é ǎ é gbɔ bo wá sè ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ na sè ɖɛ e mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ nɔ xò sɛ́dó è kpo ayi jlɔjlɔ kpo lɛ é. Jezu kpó ɖò nukɔn yì wɛ bo ɖɔ: “Ma ka ɖɔ nú mi: mi byɔ nǔ Mawu, é na na mi; mi ba, mi na mɔ; mi xúxú hɔn, è na hun nú mi. Ðó, mɛɖebǔ ɖò nǔ byɔ wɛ ɔ, è na na ɛ; mɛɖé ba ɔ, é na mɔ; mɛɖé xúxú hɔn ɔ, è na hun n’i.”​—Luki 11:9, 10.

Enɛ gudo ɔ, Jezu tɛɖɛ̌ xó tɔn jí gbɔn nǔ jlɛ́jlɛ́ dó vǐtɔ́ ɖé wu gblamɛ. É ɖɔ: “Vǐtɔ́ tɛ ka ɖò mi mɛ, bonu vǐ tɔn byɔ ɛ hweví ɔ, é na zé dan dó alɔ mɛ n’i? Abǐ, é na byɔ ɛ azin, bɔ é na sɔ́ hɔnkléklě dó alɔ mɛ n’i? Midɛɛ lɛ ɔ, lee mi nyí mɛ nyanya sɔ é nɛ, có mi nyɔ́ nǔ ɖagbe na vǐ mǐtɔn lɛ. Bɔ nɛ̌ Mawu Tɔ́ e ɖò [jixwé] ɔ ma ka na na [gbigbɔ mímɛ́] tɔn mɛ e byɔ ɛ lɛ é ǎ gbɔn?” (Luki 11:11-13) Tɔ́ mǐtɔn ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖótó mǐ bo na lɛ́ na nǔ e hudo mǐ lɛ é mǐ. Nǔ enɛ na mɛ jiɖe tawun.