Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 93

È Na Ðè Susu Gbɛtɔ́ví ɔ Tɔn Xlɛ́

È Na Ðè Susu Gbɛtɔ́ví ɔ Tɔn Xlɛ́

LUKI 17:20-37

  • AXƆSUÐUTO Ɔ ÐÒ TƐNTIN YETƆN

  • NƐ̌ NǓ KA NA CÍ HWENU E È NA ÐÈ SUSU JEZU TƆN XLƐ́ É?

Jezu kpó ɖò Samalíi alǒ Galilée. Falizyɛn lɛ wá kàn nǔ byɔ ɛ dó Axɔsuɖuto ɔ sín wìwá wu, yedɛɛ lɛ́ ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ é na nyí kpo zingidi gɛnnyigɛnnyi kpo. Amɔ̌, Jezu ɖɔ: “Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn nyí nǔ e è na sixu mɔ dó nukún wu ɔ ǎ. È sixu ɖɔ: ‘Eɖíe ɖò fí é; abǐ enɛ ɖò dɔ̌n nɛ’ ǎ. Ðó mi ni nywɛ ɖɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ko ɖò mi mɛ.”​—Luki 17:20, 21.

Mɛɖé lɛ sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é wɛ nyí ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ɖò acɛkpa wɛ ɖò ayi Mawu sɛntɔ́ lɛ tɔn mɛ. Amɔ̌, nǔ sixu nyí mɔ̌ ǎ, ɖó Axɔsuɖuto ɔ ɖò Falizyɛn e ɖɔ xó na wɛ Jezu ɖè lɛ é sín ayi mɛ ǎ. É ɖò ye mɛ, ɖó Jezu, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín Axɔsu e è sɔ́ é ɖò tɛntin yetɔn finɛ.​—Matie 21:5.

É cí ɖɔ Jezu na mɔjɛmɛ ɖevo lɛ ahwanvu tɔn lɛ dó wìwá Axɔsuɖuto ɔ tɔn jí hwenu e Falizyɛn lɛ ko yì gudo é. É tó gb’akpá nú ye hwɛ̌ dó fí ɖiɖe tɔn, ɖò hwenu e é na ko ɖò axɔsuzinkpo jí é wu, bo ɖɔ: “Hweɖenu na wá sù, bɔ mi na ba na mɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ sín azǎn lɛ ɖě, bo ka na ba kpò.” (Luki 17:22) Jezu ɖò ɖiɖexlɛ́ wɛ ɖɔ sɔgudo wɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na kpacɛ ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ. Cobonu hwe enɛ nu ka na wá ɔ, ahwanvu ɖé lɛ sixu ba ɛ nukún myamya, amɔ̌, ye ɖó na kpó ɖò suúlu ɖó wɛ kaka jɛ hwenu e Mawu ko sɔ́ bɔ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá é.

Jezu lɛ́vɔ ɖɔ: “È na ɖɔ nú mi ɖɔ: ‘Eɖíe ɖò fí é, abǐ enɛ ɖò dɔ̌n nɛ!’ Mi ma ka xwedó ye ó. Ðó, lee jǐ nɔ kɛwun, bɔ jinukúnsin nɔ zawě sín akpá ɖě xwé, kaka yì akpá ɖevo xwé gbɔn ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ é na nyí gbɔn nú nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖò azǎn ce gbè.” (Luki 17:23, 24) Etɛ ka na cyɔn alɔ ahwanvu Jezu tɔn lɛ jí bɔ ye ma na xwedó mɛsiya nùvú lɛ ǎ? Jezu ɖɔ ɖɔ wìwá Mɛsiya nugbǒ ɔ tɔn na cí jinukúnsin kɛwun bɔ è mɔ gbɔn fí bǐ ɖɔhun. Nǔ e na ɖexlɛ́ ɖɔ é ɖò acɛkpa wɛ ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ é na ɖò gannaganna nú nǔkpɔ́ntɔ́ e ɖò acéjí lɛ é bǐ.

Enɛ gudo ɔ, Jezu sɔ́ nǔ jlɛ́ dó nǔ e ko jɛ hwexónu lɛ é wu, bo dó xlɛ́ lee wà nǔ gbɔn wɛ mɛ lɛ na ɖè ɖò táan sɔgudo tɔn enɛ mɛ é, bo ɖɔ: “Nǔ e jɛ ɖò Nɔwée hwenu ɔ ɖokpo ɔ jɛn na lɛ́ jɛ ɖò nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ sín azǎn lɛ gbè. . . . Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔ e jɛ ɖò Lɔti hwenu ɔ wɛ na lɛ́ jɛ: gbɛtɔ́ lɛ ɖò nǔ ɖu wɛ, bo ɖò ahan nu wɛ; ye ɖò nǔ xɔ wɛ, bo ɖò nǔ sà wɛ; ye ɖò nǔkún dó wɛ, bo ɖò xɔ gbá wɛ, bɔ gbè e gbè Lɔti wá tɔ́n sín Sodɔmu ɔ, Mawu zɔ́n, bɔ zo kpodo hwemi kpo ja sín jixwé jǐ ɖɔhun, bo vɔ ye bǐ. Hwenu e nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na ɖè susu ce xlɛ́ ɔ, lee é na nyí gbɔn ɔ nɛ.”​—Luki 17:26-30.

É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ ɖò Nɔwée kpo Lɔti kpo hwenu ɔ, è sú kún dó nú mɛ lɛ, ɖó ye ɖò nǔ kpaà e mɛ bǐ ko nɔ bló lɛ é, ɖi nǔ ɖuɖu, ahan nunu, nǔ xixɔ, nǔ sísá, nǔkún didó, kpo xɔgbigbá kpo bló wɛ wutu ǎ. Nɔwée kpo Lɔti kpo kpodo xwédo yetɔn lɛ kpan bló ɖé lɛ́ ɖò nǔ enɛ  lɛ mɛ. Amɔ̌, mɛ ɖě lɛ ɖò nǔ enɛ lɛ bló wɛ, bo ka ɖ’ayi jlǒ Mawu tɔn wu ǎ, lobo lɛ́vɔ dovɛ̌ nú hwenu e ye ɖò gbɛ̀ nɔ ɖè wɛ é. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖò akpá gbò nú ahwanvu tɔn lɛ wɛ ɖɔ ye ni sɔ́ ayi ɖó jlǒ Mawu tɔn jí, lobo tɛnkpɔn bo ɖò jlǒ enɛ wà wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo. Lee ye sixu wà gbɔn bo na kpó ɖò gbɛ̀ hwenu e Mawu na sú kún dó nú mɛ ɖò sɔgudo é xlɛ́ ye wɛ é ɖè gbɔn mɔ̌.

É na byɔ ɖɔ ahwanvu lɛ ni tɛnkpɔn bonu nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bo lɛlɛ̌ dó ye lɛ é ni ma fɛ́ ayi yetɔn ó. Jezu ɖɔ: “Azǎn enɛ gbè ɔ, mɛ e na ɖò xɔ ta bɔ nǔ tɔn lɛ ka na ɖò xɔmɛ ɔ, ni ma jɛte bo yì fɔ ó. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e na ɖò glemɛ ɔ ma lɛkɔ wá xwégbe ó. Mi flín Lɔti sín asì ɔ.” (Luki 17:31, 32) É huzu jɛgǒ dó te.

Jezu kpó ɖò ninɔmɛ e na ɖò ayǐ hwenu e Gbɛtɔ́ví ɔ na nyí Axɔsu bo kpacɛ é tinmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ wɛ, bo ɖɔ: “Zǎn enɛ mɛ ɔ, mɛ wè na ɖò zan ɖokpo ɔ jí, bɔ è na sɔ́ mɛ ɖokpo, bo na jó mɛ ɖokpo dó.” (Luki 17:34) Hǔn è na hwlɛn mɛɖé lɛ gán, amɔ̌, è na jó mɛ e kpò lɛ é dó, é wɛ nyí ɖɔ ye na hɛn gbɛ̀ yetɔn bú.

Ahwanvu lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ! Fitɛ nǔ enɛ lɛ ka na jɛ ɖè?” Jezu yí gbè nú ye bo ɖɔ: “Fí e nǔ kúkú ɖè ɔ, fí e aklasú [hɔ̌n, NW] lɛ nɔ kplé ɖè é nɛ.” (Luki 17:37) Nugbǒ ɔ, mɛɖé lɛ na cí aklasú lɛ ɖɔhun, xɛ ɖé lɛ wɛ bo nɔ mɔ nǔ jɛ zɔga. Ahwanvu enɛ lɛ na kplé ɖó kpɔ́ nú Klisu nugbǒ ɔ, ee nyí Gbɛtɔ́ví ɔ é. É jɛ hwenɛnu ɔ, Jezu na na nugbǒ e nɔ hwlɛn mɛ gán é ahwanvu e ɖó nùɖiɖi lɛ é.