Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 11

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ Bló Ali ɔ Ðó

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ Bló Ali ɔ Ðó

MATIE 3:1-12 MAKI 1:1-8 LUKI 3:1-18 JAAN 1:6-8, 15-28

  • JAAN WÁ BO ÐÒ WƐN JLA WƐ BO LƐ́ ÐÒ BAPTƐM BLÓ NÚ MƐ LƐ WƐ

  • MƐ GÈGĚ BLÓ BAPTƐM, AMƆ̌, É NYÍ MƐ BǏ Ǎ

Xwè 17 ko wá yì sín hwenu e Jezu ɖò xwè 12 ɖó wɛ bo nɔ ɖò xò kanbyɔ nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ wɛ ɖò tɛmpli mɛ é. Xwè 29 H.M. sín bǐbɛ̌mɛ wɛ mǐ ɖè dìn. Jaan e nyí hɛnnumɔ Jezu tɔn é ɖò wɛnɖagbe jla wɛ ɖò tò e ɖò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ sín zǎnzǎnhweji lɛ é bǐ mɛ, bɔ mɛ gègě ɖò xó tɔn ɖɔ wɛ.

Jaan nyí mɛɖé bɔ ayi mɛ lɛ tɔn nɔ ɖò wǔ tɔn, ɖó nǔsisɔ tɔn kpo xóɖiɖɔ tɔn kpo wu. Lakunmi sín fún wɛ è dó lɔn awu e é nɔ dó é na, bɔ é nɔ sìn gǒjiblanú e è sɔ́ anyǔ dó bló na é ɖé. É nɔ ɖu bɔklè kpodo wǐin akú kpo. Wɛn tɛ jla wɛ é ka ɖè? É nɔ ɖɔ: “Mi lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo, ɖó axɔsuɖuɖu [jixwé] tɔn ko sɛya.”—Matie 3:2.

Wɛn e jla wɛ Jaan ɖè é nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ ɖěɖee tɔ́n bo wá ɖò tó ɖó é wɛ lɛ é. Mɛ gègě mɔ ɖɔ hwɛ e emi hu lɛ é ɖó na vɛ́ nú emi, é wɛ nyí ɖɔ emi ɖó na ɖyɔ linlin kpo walɔ emitɔn lɛ kpo, lobo jó gbɛzinzan emitɔn xóxó lɛ dó. Mɛ ɖěɖee wá gɔ̌n tɔn lɛ é wɛ nyí “Jeluzalɛmunu lɛ, Judéenu lɛ kpodo mɛ e ɖò tò e ɖò Judɛ́ɛn tɔ̀ ɔ kpá é mɛ lɛ kpo.” (Matie 3:5) Ye mɛ e wá lɛ é gègě lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bɔ Jaan nɔ nylɔ́ ye dó Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ mɛ dó bló baptɛm nú ye. Aniwu?

Baptɛm e é bló nú ye é nyí wuntun, alǒ gbeyiyi ɖé nú ye ɖɔ akɔjijɛsɛ́n Mawu tɔn e ye gbà lɛ é vɛ́ nú ye nugbǒ nugbǒ, bɔ ye lɛkɔ sín gudo. (Mɛsɛ́dó 19:4) Amɔ̌, ye bǐ wɛ bló baptɛm enɛ ǎ. Hwenu e sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn e nɔ nyí Falizyɛn lɛ kpo Saduseɛn lɛ kpo é ɖé lɛ wá Jaan gɔ́n é ɔ, é ylɔ ye ɖɔ “jakpata kúnkan.” É ɖɔ: “Nǔwiwa mitɔn lɛ ni bo ɖexlɛ́ ɖɔ mi lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo nugbǒ. Mi ma vɛdo ɖɔ ee emi ko nyí Ablaxamu ví kpowun ɔ, é ko kpé wɛ sín ó. Ðó, ma ɖɔ nú mi, awinnya e mɔ wɛ mi ɖè nɛ lɛ ɔ, Mawu hɛn ɔ, é na sɔ́ ye dó huzu vǐ nú Ablaxamu. Asyɔví ɖíe ko ɖò atín lɛ sín ɖɔ wu é: atín e ma nɔ na sínsɛ́n ɖagbe ǎ ɔ, è na gbò è, bo bɛ́ kɔn nyì myɔ mɛ.”​—Matie 3:7-10.

Ðó mɛ gègě ɖò tó ɖó Jaan wɛ, bɔ wɛn e dó wɛ é ɖè é ɖó hlɔnhlɔn, lobɔ é lɛ́ ɖò baptɛm bló nú mɛ gègě wɛ wutu ɔ, è sɛ́ vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo Levíi ví lɛ kpo dó bɔ ye kanbyɔ ɛ ɖɔ “mɛ nahun wɛ é ka nyí à jí.”

“Nyɛ wɛ nyí Klisu ɔ ǎ,” wɛ Jaan ɖɔ nú ye.

Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ a ka nyí lo? Hwi wɛ nyí Elíi ɔ à?”

Bɔ é ɖɔ: “Eǒ, nyɛ wɛ ǎ.”

Ye lɛ́ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɔ wɛ a nyí à?” Gbeyiɖɔ ɖaxó e xó Mɔyizi ɖɔ ɖɔ é na wá é xó ɖɔ wɛ ye ɖè.​—Sɛ́nflínmɛ 18:15, 18.

“Eǒ,” wɛ Jaan ɖɔ nú ye.

Ye ka lɛ́ tɛɖɛ̌ jí bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mɛ nahun a ka nyí tawun? Mǐ ɖó na yì ɖó gbè nú mɛ e sɛ́ mǐ dó lɛ; etɛ hwiɖesu ka nyí bo tuùn?” Jaan ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí mɛ e ɖò xó sú wɛ ɖò gbetótló mɛ é: ‘Mi bló Aklunɔ sín ali ɖó.’” (Nǔ e gbeyiɖɔ Mawu tɔn Ezayíi ɖɔ é nɛ.)​—Jaan 1:19-23.

Ye wá kàn xó elɔ byɔ ɛ ɖɔ: “Nú a ma nyí Klisu ɔ ǎ, bo ma nyí Elíi ǎ, bo ma ka nyí gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɔ ǎ ɔ, etɛwutu a ka nɔ [bló baptɛm] nú mɛ lɛ lo?” Jaan na sìnkɔn taji elɔ ye bo ɖɔ: “Nyɛ ɔ, sìn wɛ un sɔ́ dó ɖò [baptɛm bló] nú mi wɛ; loɔ, mɛ ɖokpo ɖò mi tɛntin, bɔ mi tuùn mɛ e é nyí ɔ ǎ. Mɛ enɛ wɛ nyí mɛ e ɖò gudo ce jǎwe ɔ.”​—Jaan 1:25-27.

Jaan yí gbè ɖɔ azɔ̌ emitɔn wɛ nyí ɖɔ emi ni d’alɔ mɛ lɛ bonu ye ni ɖó linlin e sɔgbe é, bo na dó sixu yí Mɛsiya e na wá huzu Axɔsu é. Jaan ɖɔ dó wǔ tɔn ɖɔ: “Mɛ e ɖò gudo ce jǎwe ɔ, mɛ enɛ ɔ hugǎn mì, bɔ un nyí mɛɖé bo na sixu hɛn afɔkpa tɔn lɛ n’i vɔ́vɔ́ ǎ.” (Matie 3:11) Nugbǒ ɔ, Jaan tlɛ lɛ́ ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖò gudo ce jǎwe; mɛ enɛ hugǎn mì, ɖó é ko ɖè cobɔ è wá jì mì.”​—Jaan 1:15.

Enɛ wu ɔ, wɛn e jla wɛ Jaan ɖè ɖɔ “Mi lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo, ɖó axɔsuɖuɖu [jixwé] tɔn ko sɛya” é sɔgbe tawun. (Matie 3:2) Wɛn enɛ cí ganɖiɖó ɖɔhun ɖɔ Jezu Klisu e Jehovah sɔ́ Axɔsu é sín sinsɛnzɔ́ ko ɖò na bɛ́ wɛ.