Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 72

Jezu Sɛ́ Ahwanvu 70 Dó Mawuxó Ðɔ Gbé

Jezu Sɛ́ Ahwanvu 70 Dó Mawuxó Ðɔ Gbé

LUKI 10:1-24

  • JEZU CYAN AHWANVU 70 BO SƐ́ YE DÓ MAWUXÓ ÐƆ GBÉ

È ko zɛ xwè 32 H.M. tɔn sín vlɔɖówe wu tawun; Jezu bló baptɛm é ɔ, é ko ɖò xwè atɔn mɔ̌ ɖó wɛ nɛ. É ko lín vo ɖé ǎ bɔ é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖò Azavaxwe ɔ tɛnmɛ ɖò Jeluzalɛmu. É cí ɖɔ xá ɔ mɛ jɛn ye kpó ɖè ɖɔhun. (Luki 10:38; Jaan 11:1) Jezu zán sun ayizɛ́n e kpò bɔ é na wà sinsɛnzɔ́ tɔn na é gègě ɖò Judée alǒ Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ sín akpá wegɔ ɔ xwé ɖò Pelée gbéjí. È ɖó na ɖɔ Mawuxó ɖò xá enɛ lɛ lɔmɔ̌ mɛ.

Ðò xwè ɖé lɛ ɖíe jɛ nukɔn ɖò Dindinwayixwe 30 H.M. tɔn gudo ɔ, Jezu ko ɖɔ Mawuxó nú sun ɖé lɛ ɖò Judée bo lɛ́ yì Samalíi. Enɛ gudo ɔ, ɖò Dindinwayixwe 31 H.M. tɔn hwenu ɔ, Jwifu e ɖò Jeluzalɛmu lɛ é ba na hu i. Xwè ɖokpo adaɖé e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ hugǎn ɖò totaligbé, ɖò Galilée. Ðò hwenɛnu ɔ, mɛ gègě huzu ahwanvu tɔn. Ðò Galilée ɔ, Jezu kplɔ́n azɔ̌ mɛsɛ́dó tɔn lɛ lobo wá sɛ́ ye dó bo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi jla dó ali ɖɔ: ‘Axɔsuɖuɖu jixwé tɔn ko sɛya.’” (Matie 10:5-7) Dìn ɔ, é bló tuto bɔ è na ɖekúnnu ɖò Judée.

Bonu kúnnuɖiɖe enɛ na dó bɛ́ ɔ, Jezu cyan ahwanvu 70 bo sɛ́ ye dó webɔ webɔ. Enɛ wu ɔ, wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín gbɛ̌ta 35 wɛ jla wɛnɖagbe ɔ ɖò fí e “nǔkún ɖò kpɔ́ gégé ɖò gle mɛ, [bɔ] nǔkúnyatɔ́ lɛ ka nyí kpɛɖé” ɖè é nɛ. (Luki 10:2) Ye jɛ nukɔn nú Jezu yì fí e éɖesunɔ sixu wá yì lɛ é. Ye mɛ 70 lɛ na gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ bo na lɛ́ jla wɛn e Jezu ko ɖò jijla wɛ é.

Ahwanvu enɛ lɛ ɖó na sɔ́ ayi ɖó nǔ kplɔnkplɔn mɛ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ jí ǎ. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni yì mɛ lɛ sín xwégbe. É ɖɔ: “Mi byɔ xwé ɖé gbè hǔn, mi ɖɔ hwɛ̌ ɖɔ: ‘Fífá ni nɔ xwé elɔ jí.’ Enyi fífá gbɛ́tɔ́ ɖé ɖò finɛ ɔ, fífá mitɔn ni nɔ jǐ tɔn.” Wɛn alɔkpa tɛ ye ka na dó? Jezu ɖɔ: “Mi . . . ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ: ‘Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ko sɛya mi.’”​—Luki 10:5-9.

Xó e Jezu ɖɔ nú ahwanvu 70 lɛ é nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo ee é ɖɔ nú mɛsɛ́dó 12 lɛ hwenu e é sɛ́ ye dó xwè ɖokpo mɔ̌ ɖíe é kpo. É gb’akpá nú ye ɖɔ mɛ lɛ bǐ kún na yí ye ganji ó. É ɖò mɔ̌ có, gǎndido yetɔn na d’alɔ mɛ e na ɖè jlǒ xlɛ́ lɛ é bɔ hwenu e Jezu na wá ɖò hwenu kpɛɖé gudo é ɔ, akpàkpà na sɔ́ ye mɛ gègě bɔ ye na kpé Aklunɔ ɔ bɔ é na kplɔ́n nǔ ye.

Hwenu kpɛɖé gudo ɔ, wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín gbɛ̌ta 35 lɛ lɛkɔ wá Jezu gɔ́n. Ye ɖɔ n’i kpo awǎjijɛ kpo ɖɔ: “Aklunɔ, mǐ ylɔ nyikɔ towe lě ɔ, yɛ nyanya lɛ ɖesu nɔ jó ta nú mǐ.” É ɖò wɛn ɖɔ gbeɖiɖo ɖagbe enɛ hun xomɛ nú Jezu, ɖó é ɖɔ: “Un mɔ Satáan, bɔ é jɛ ayǐ sín jixwé, jǐ kɛwun ɖɔhun. Un na acɛ mi, bɔ mi na ɖi zɔnlin gbɔn dan jí, bo na ɖi zɔnlin gbɔn hɔnkléklě jí.”—Luki 10:17-19.

 Enɛ wu ɔ, Jezu ɖò jiɖe na ahwanvu tɔn lɛ wɛ ɖɔ ye na kpéwú bo ɖu ɖò nǔ e na doya nú ye lɛ é jí, bɔ ɖò ali ɖé nu ɔ, é na cí ɖɔ dan kpo hɔnkléklě kpo jí t’afɔ wɛ ye ɖè ɖɔhun. Gɔ́ na ɔ, ye sixu ɖeji ɖɔ Satáan na j’ayǐ ɖò sɔgudo sín jixwé. Jezu lɛ́ d’alɔ ahwanvu 70 lɛ bɔ ye tuùn nǔ e nyí nǔ taji tawun ɖò nukɔn ja é. É ɖɔ: “Yɛ nyanya lɛ e jó ta nú mi é wu wɛ xomɛ na hun mi ǎ; loɔ, xomɛ ni hun mi ɖó nyikɔ mitɔn e è wlan ɖó [jixwé] é wu.”—Luki 10:20.

Xomɛ hun Jezu b’ɛ vɛ́ jlɛ́ b’ɛ kpa susu nú Tɔ́ tɔn ɖò agbawungba ɖó zǎn e é zán mɛsɛntɔ́ mɛɖesɔhwetɔ́ enɛ lɛ ɖò ali jiwǔ mɔhun nu é. É lilɛ kpannukɔn ahwanvu tɔn lɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mi mɛ e ɖò nǔ elɔ lɛ mɔ wɛ dìn é! Ðó ma ɖɔ nú mi: gbeyiɖɔ Mawu tɔn gègě kpodo axɔsu gègě kpan jló na mɔ nǔ e mɔ wɛ mi ɖè é; ye ka mɔ ǎ; ye jló na sè nǔ e sè wɛ mi ɖè é, ye ka sè ǎ.”​—Luki 10:23, 24.