Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 61

Jezu Nya Yɛ Nyanya Sín Nyaví ɖé Jí

Jezu Nya Yɛ Nyanya Sín Nyaví ɖé Jí

MATIE 17:14-20 MAKI 9:14-29 LUKI 9:37-43

  • É BYƆ NÙÐIÐI ÐAXÓ COBƆ È NA NYA YƐ NYANYA SÍN NYAVÍ ÐÉ JÍ

Hwenu e Jezu, Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo jɛte sín só ɔ jí é ɔ, ye mɔ ahwan wɔbuwɔbu ɖé. Nùɖé jɛ. Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ xisidó ahwanvu lɛ bo ɖò nǔ dɔn xá ye wɛ. Ee mɛ lɛ mɔ Jezu é ɔ, é kpaca ye bɔ ye kanwezun bo yì dó gbè è. É kanbyɔ ɖɔ: “Etɛ dɔn xá ye wɛ mi ka ɖè?”​—Maki 9:16.

Nya ɖé tɔ́n sín ahwan ɔ mɛ bo jɛkpo ɖò Jezu nukɔn bo tinmɛ ɖɔ: “Mɛ̌si, un kplá vǐ ce wá nú we, nú a na gbɔ azɔn n’i; ɖó yɛ e ɖò jǐ tɔn ɔ zɔ́n bɔ é nɔ sixu ɖɔ xó ǎ. Nǔ ɔ wá n’i lě ɔ, yɛ ɔ nɔ sɔ́ ɛ hu dó ayǐ, bɔ é nɔ jɛ afúntúnkplɔ̌ tún jí, bo nɔ jɛ aɖukún ɖu jí, lobo nɔ syɛn bǐ. Un savo nú ahwanvu towe lɛ ɖɔ ye ni nya yɛ ɔ sín jǐ tɔn, ye ka kpéwú ǎ.”​—Maki 9:17, 18.

É cí ɖɔ sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ ɖò xó mɔ ɖɔ dó ahwanvu lɛ wu wɛ ɖó kpé e ye ma kpéwú bo gbɔ azɔn nú nyaví ɔ ǎ é wutu, vlafo bo ɖò gǎn e ye dó é cá ko wɛ. Jezu na xósin vǐtɔ́ e ko jɛ linkpɔ́n mɛ é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ nú ahwan ɔ ɖɔ: “Mi gbɛtɔ́ nyanya, nùmaɖitɔ́ emi, kaka jɛ hwetɛnu wɛ mi ka na nɔ kɔ jí nú mì yì jɛ?” É ɖò wɛn ɖɔ sɛnkplɔnmɛtɔ́ e ko ɖò nǔ dɔn xá ahwanvu lɛ wɛ hwenu e Jezu ma ɖò finɛ ǎ é wɛ é dó xógbe syɛnsyɛn enɛ lɛ na. Enɛ gudo ɔ, Jezu lilɛ kpannukɔn vǐtɔ́ ɔ bo ɖɔ: “Kplá vǐ towe wá fí.”​—Luki 9:41.

Ee nyaví ɔ ɖò Jezu sɛkpɔ wɛ é ɔ, yɛ nyanya e ɖò jǐ tɔn é sɔ́ ɛ hudɛ́ bo húnhún i kpo zingidi kpo. Nyaví ɔ ɖò blìblí gbɔn kɔ́mɛ wɛ bo jɛ afúntúnkplɔ̌ tún jí. Jezu kanbyɔ vǐtɔ́ ɔ ɖɔ: “Sín hwetɛnu wɛ nǔ ɔ ka jɛ wiwa ɛ jí?” Bɔ é ɖɔ: “Sín vǔ wɛ é ko bɛ́ n’i sín; bɔ azɔn mɔkpan wɛ yɛ ɔ ko kpíkpé è dó myɔ mɛ, bo kpíkpé è dó tɔ̀ mɛ, bo ɖò na hu i wɛ.” Nya ɔ dó kɛnklɛn n’i ɖɔ: “Enyi a kpé nùɖé wu bo na wà ɖò azɔn enɛ ɔ  wu hǔn, kɛnklɛn kú nǔblawu mǐtɔn bo dó alɔ mǐ.”​—Maki 9:21, 22.

Vǐtɔ́ ɔ ko flú bǐ ɖó ahwanvu Jezu tɔn lɛ lɔ tlɛ kpéwú bo d’alɔ ɛ ǎ. Jezu yí gbè nú nya e ko flú bǐ bo dó kɛnklɛn n’i é kpo xógbe wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn elɔ kpo: “Ani ka nyí a kpé nùɖé wu tɔn bɔ a ɖɔ? Mɛ e ɖi nǔ ɔ kpé nǔ bǐ wu.” Tlolo ɔ, vǐtɔ́ ɔ súxó bo ɖɔ: “Un ɖi nǔ, ka bló bonu ma lɛ́ ɖi nǔ hú mɔ̌.”​—Maki 9:23, 24.

Jezu mɔ mɛ lɛ nyì ahwan ja gɔ̌n tɔn. Bɔ ɖò mɛ lɛ bǐ nukúnmɛ ɔ, é ɖegbe dó yɛ nyanya ɔ ɖɔ: “Yɛ nyanya tóhunúmɛtɔ́, ɖɛ̌hunúmɛtɔ́, un ɖegbe dó we, gosin vǐ elɔ jí, bo ma sɔ́ wá jǐ tɔn ɖě gbeɖé ó.” Ee yɛ nyanya ɔ ɖò na tɔ́n wɛ é ɔ, é bló bɔ nyaví ɔ súxó bo lɛ́ húnhún i kpodo zingidi kpo. Enɛ gudo ɔ, vǐ ɔ j’ayǐ finɛ, bo cí mɛkúkú ɖɔhun. Ee ahwan ɔ mɔ mɔ̌ é ɔ, mɛ gègě vɛdo ɖɔ kú wɛ é kú sín. (Maki 9:25, 26) Amɔ̌, ee Jezu hɛn alɔ tɔn é ɔ, é zé è site bɔ “azɔn gbɔ nú nyaví ɔ tlolo tɛn tɔn mɛ.” (Matie 17:18) É ɖò wɛn ɖɔ nǔ e Jezu wà é kpaca mɛ lɛ.

É ko lín dìn ǎ bɔ Jezu sɛ́ ahwanvu tɔn lɛ dó Mawuxó ɖɔ gbé, hwenɛnu ɔ, ye kpéwú bo nya yɛ nyanya lɛ. Enɛ wu ɔ, dìn e ye kpo Jezu kpo kɛɖɛ wá ɖò xwé ɖé gbè é ɔ, ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛwu mǐdɛɛ lɛ ma ka kpé yɛ nyanya enɛ wu bo nya ǎ?” Bɔ Jezu tinmɛ nú ye ɖɔ nùɖiɖi ma ɖó wɛ bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Yɛ nyanya mɔhunkɔtɔn lɛ ɔ, ɖɛxixo mɛ jɛn wɛ è nɔ sixu kpé ye wu ɖè.” (Maki 9:28, 29) Nùɖiɖi ɖaxó kpo ɖɛxixo sɛ́dó Mawu bo byɔ hlɔnhlɔn kpo sín hudo wɛ è ɖó bo na dó sixu nya yɛ nyanya hlɔnhlɔnnɔ lɛ.

Jezu sú ta na ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi, enyi nùɖiɖi mitɔn na bo sɔ́ atínkwín e winni hú atínkwín lɛ bǐ é, bonu mi ɖɔ nú só elɔ ɖɔ ni sɛ̀ tɛn sín fí, bo yì jɛ dɔ̌n ɔ, é na site; bɔ nǔ ɖebǔ wiwa sɔ́ na nɔ gló mi ǎ.” (Matie 17:20) Nùɖiɖi ɖó hlɔnhlɔn tawun.

Tagba kpo wuvɛ̌ ɖěɖee nɔ glɔ́n ali nú mɛ bɔ è ma nɔ yì nukɔn ɖò Jehovah sinsɛn mɛ ǎ lɛ é kpo sixu cí só e è ma sixu fán alǒ ɖè síìn ǎ lɛ é ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ tɛnkpɔn bo ɖó nùɖiɖi ɔ, mǐ sixu ɖu ɖò tagba kpo wuvɛ̌ e vlɛ́ só lɛ é kpo jí.