Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 24

Jezu Gbló Ada nú Sinsɛnzɔ́ Tɔn Ðò Galilée

Jezu Gbló Ada nú Sinsɛnzɔ́ Tɔn Ðò Galilée

MATIE 4:23-25 MAKI 1:35-39 LUKI 4:42, 43

  • JEZU GBƆN GALILÉE GBÉ Ɔ BǏ JÍ KPO AHWANVU ƐNƐ KPO

  • WƐN E JLA WƐ É ÐÈ É KPO AZƆ̌ E WÀ WƐ É ÐÈ É KPO KPÉ FÍ BǏ

Jezu kpo ahwanvu tɔn ɛnɛ lɛ kpo gbɔjɛ zwii kéze e mɛ ye nɔ Kafaanawumu é ǎ. É jɛ gbadanu é ɔ, Kafaanawumunu lɛ kplá azinzɔnnɔ yetɔn lɛ wá bonu é na gbɔ azɔn nú ye. É mɔ táan ɖebǔ bo na gbɔjɛ ǎ.

Dìn ɔ, ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn e ablu kpò ɖò te é ɔ, Jezu site bo tɔ́n wá yì kɔxo éɖokponɔ. É ba fí e mɛɖé ma na dó tagba n’i ɖè ǎ é, bo na dó sixu xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn éɖokponɔ. Amɔ̌, táan klewun ɖé jɛn Jezu nɔ éɖokponɔ na. Hwenu e ye ba Jezu kpò é ɔ, “Sinmɔ́ɔ kpodo gbɛ̌ tɔn lɛ kpo” jɛ gbě tɔn mɛ. Piyɛ́ɛ sixu ko ɖò nukɔn nú ye, ɖó xwé tɔn gbè wɛ Jezu zɛ gbɔn.​—Maki 1:36; Luki 4:38.

Ee ye mɔ Jezu é ɔ, Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖò biba we wɛ.” (Maki 1:37) Kafaanawumunu lɛ jló ɖɔ Jezu ni nɔ emi gɔ́n; hwɛ yetɔn ka jɔ. Nǔ e Jezu bló nú ye é sù nukún yetɔn mɛ tawun, enɛ wu ɔ, ye tɛnkpɔn bo na “hɛn ɛ ɖó te nú é ma gosin ye gɔ́n ó.” (Luki 4:42) É ɖò mɔ̌ có, nùjiwǔ mɔhun lɛ biblo dó gbɔ azɔn nú mɛ wɛ ka nyí nǔ taji e gbé Jezu tɔ́n bo wá ayikúngban jí é à? Xá enɛ mɛ kɛɖɛ wɛ azɔ̌ tɔn lɛ ka na nɔte ɖó à? Etɛ é ka ɖɔ d’ewu?

Jezu yí gbè nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nú mǐ na gosin fí bo na yì tò e sɛkpɔ fí lɛ mɛ, nú ma yì jla Mawuxó ɖò fí enɛ lɛ lɔmɔ̌, ɖó nǔ e wu un tɔ́n é nɛ.” Jezu tlɛ lɛ́ ɖɔ nú ye mɛ e jló ɖɔ é ni nɔ gɔ̌n emitɔn lɛ é ɖɔ: “Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ, un ɖó na yì jla Wɛnɖagbe tɔn tò ɖě lɛ lɔmɔ̌, ɖó nǔ e wu wɛ è sɛ̀ mì dó ɔ nɛ.”​—Maki 1:38; Luki 4:43.

Nugbǒ ɔ, hwɛjijɔ taji e wu Jezu wá ayikúngban jí é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é na jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn. Axɔsuɖuto enɛ ɔ na bló bɔ Tɔ́ tɔn sín nyikɔ na nyí nǔ mímɛ́, bo na lɛ́ ɖeɖɛ tagba gbɛtɔ́ lɛ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. Jezu bló nùjiwǔ dó gbɔ azɔn nú mɛ lɛ na bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ sɛ́ ɛ dó nugbǒ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, xwè kanweko mɔkpan jɛ nukɔn ɔ, Mɔyizi bló nùjiwǔ ɖé lɛ bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ sɛ́ emi dó.​—Tíntɔ́n 4:1-9, 30, 31.

Enɛ wu ɔ, Jezu gosin Kafaanawumu bo na yì jla wɛnɖagbe ɔ ɖò toxo ɖevo lɛ mɛ, bɔ ahwanvu tɔn ɛnɛ lɛ xwedó è. Ye mɛ ɛnɛ enɛ lɛ wɛ nyí Piyɛ́ɛ kpo nɔví tɔn Andle kpo, gɔ́ nú Jaan kpo nɔví tɔn Jaki kpan. Aklunɔzán gbla e jɛ nukɔn é mɛ wɛ Jezu ko ylɔ ye, bɔ ye huzu azɔ̌gbɛ́ tɔn nukɔntɔn lɛ.

Wɛnɖagbe e Jezu kpo ahwanvu ɛnɛ enɛ lɛ kpo jla gbɔn Galilée é hɛn lè wá tawun. Nugbǒ ɔ, xó Jezu tɔn gbakpé fí bǐ, kaka yì fí línlín lɛ. “Nyikɔ tɔn gbakpé Silíi tò ɔ bǐ mɛ,” bo gbɔn Tota Wǒ lɛ gbéjí kaka yì jɛ Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ gudo. (Matie 4:24, 25) Ahwan wɔbuwɔbu ɖé lɛ gosin xá enɛ lɛ mɛ, bo lɛ́ gosin Judée lobo xwedó Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo. Mɛ gègě wɛ kplá azinzɔnnɔ lɛ wá n’i. Jezu ka dó winnya ye ǎ, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, bo nya yɛ nyanya lɛ sín mɛ e jí ye ɖè lɛ é jí.