Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 15

Jezu Bló Nùjiwǔ Tɔn Nukɔntɔn Ɔ

Jezu Bló Nùjiwǔ Tɔn Nukɔntɔn Ɔ

JAAN 2:1-12

  • ALƆWLIWLI ÐÒ KANA

  • JEZU SƆ́ SÌN DÓ HUZU VƐƐN NA

Natanayɛli huzu ɖokpo ɖò ahwanvu Jezu tɔn nukɔntɔn lɛ mɛ dìn é ɔ, azǎn atɔn bló wɛ é ɖè. Jezu kpo ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖé lɛ kpo tunta totaligbé bo xwè Galilée yikúngban jí. Finɛ wɛ nyí jɔtɛn yetɔn. Kana fí e Natanayɛli nɔ nɔ é wɛ ye xwè. Sókan e ɖò totaligbé Nazalɛti tɔn lɛ é mɛ wɛ Kana ɔ ɖè. Nazalɛti ɔ wɛ Jezu sù ɖè. È ylɔ ye dó alɔwliwlixwe ɖé sín tɛnmɛ ɖò Kana.

Jezu sín nɔ lɔ yì alɔwliwli ɔ sín tɛnmɛ. Ðó Mali nyí xɔ́ntɔn mɛ e ɖò alɔ wlí wɛ lɛ é tɔn wutu ɔ, é sixu ko ɖò alɔ ɖó ɖò mɛ tobutobu e wá lɛ é sín jonɔyiyi mɛ wɛ. Enɛ wu ɔ, é yawu ɖ’ayi wu ɖɔ vɛɛn vɔ, bo yì ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Ye sɔ́ ɖó vɛɛn ɖě ǎ.”​—Jaan 2:3.

Mali ba ɖɔ Jezu ni bló nùɖé bonu vɛɛn ni tíìn. Amɔ̌ Jezu ɖɔ: “Nyɔnu, é ma ka nyí hwi wɛ na ɖɔ nǔ e un na wà ɔ nú mì nɛ.” (Jaan 2:4) Ðó Mawu wɛ sɔ́ Jezu Axɔsu wutu ɔ, Jezu ɖó na wà nǔ bǐ sɔgbe kpo Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ sín jlǒ kpo, é na nyí sɔgbe kpo xwédo alǒ xɔ́ntɔn tɔn lɛ tɔn kpo ǎ. Mali sɔ́ nùnywɛ dó jó xó ɔ dó nyì alɔ mɛ nú vǐ sunnu tɔn, bo ɖɔ nú nùɖuɖumatɔ́ lɛ kpowun ɖɔ: “Mi bló nǔ e é na zɔ́n mi lɛ bǐ.”​—Jaan 2:5.

Dozɛ́n ayizɛ́n wɛ ɖò finɛ; bɔ ɖokpo ɖokpo yetɔn nɔ hɛn sìn litli mɔkpan. Jezu ɖɔ nú nùɖuɖumatɔ́ lɛ ɖɔ: “Mi dun sìn gɔ́ dozɛ́n elɔ lɛ!” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi bo wún yì jó nú nùɖuɖumatɔ́ lɛ sín gǎn.”​—Jaan 2:7, 8.

Lee vɛɛn ɔ nyɔ́ sɔ́ é kpaca nùɖuɖumatɔ́ lɛ sín gǎn, amɔ̌, é tuùn ɖɔ nùjiwǔ wɛ è bló b’ɛ dó tíìn ǎ. É ylɔ asisúnɔ ɔ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Vɛɛn ɖagbe ɔ wɛ mɛ lɛ bǐ nɔ na mɛ jɛ nukɔn, bɔ hwenu e ahan wá ɖò mɛ jí yì wɛ ɔ, é nɔ wá zán vɛɛn e ma nyɔ́ sɔmɔ̌ ǎ é; bɔ hwɛ ka zé vɛɛn ɖagbe ɔ ɖ’ayǐ kaka jɛ dìn.”​—Jaan 2:10.

Nùjiwǔ nukɔntɔn e Jezu bló é nɛ. Ee ahwanvu tɔn yɔyɔ̌ lɛ mɔ nùjiwǔ enɛ é ɔ, nǔ e ye ɖi n’i é syɛn d’eji. Enɛ gudo ɔ, Jezu kpo nɔ tɔn kpo kpodo nɔví tɔn lɛ kpan wá yì Kafaanawumu ɖò Galilée Xù ɔ sín taligbé ɖò gbadahweji.