Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 95

Jezu Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Mɛ Gbigbɛ́ kpo Wǎn Yí nú Vǐ lɛ kpo Jí

Jezu Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Mɛ Gbigbɛ́ kpo Wǎn Yí nú Vǐ lɛ kpo Jí

MATIE 19:1-15 MAKI 10:1-16 LUKI 18:15-17

  • JEZU ÐÈ LINLIN E MAWU ÐÓ DÓ MƐ GBIGBƐ́ WU É XLƐ́

  • NÙNINA TLƐNMƐNINƆ TƆN

  • È ÐÓ NA CÍ YƆKPƆVU LƐ ÐƆHUN

Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin Galilée, bo d’asa Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ lobo mlɛ́ Pelée sín ali ɖò tofɔligbé. Hwenu e Jezu wá Pelée ɖ’ayǐ é ɔ, é ɖɔ linlin e Mawu ɖó dó mɛ gbigbɛ́ wu é nú Falizyɛn lɛ. (Luki 16:18) Dìn ɔ, ye fɔ́n xó enɛ bo na dó tɛ́n ɛ kpɔ́n.

Mɔyizi wlan ɖɔ enyi è mɔ “nǔjɛdo ɖé” ɖò nyɔnu ɖé wu ɔ, è hɛn ɔ è na gbɛ́ ɛ. (Sɛ́nflínmɛ 24:1) Linlin vovo wɛ mɛ lɛ ɖó dó nǔ e na zɔ́n bɔ è na gbɛ́ mɛ lɛ é wu. Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ nǔ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é lɔmɔ̌ ɖ’emɛ. Enɛ wu ɔ, Falizyɛn lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Sɛ́n mǐtɔn na gbè ɖɔ è ni ɖó dó nùɖé wu bo gbɛ́ asì mɛtɔn à?”​—Matie 19:3.

Jezu sɔ́ linlin gbɛtɔ́ tɔn dó na xósin ye ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ tuto e Mawu zé ɖ’ayǐ dó alɔwliwli wu é kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo. “Mi mɔ Mawuxó elɔ xà à cé? ‘Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Mawu Gbɛɖotɔ́ ɔ bló sunnu kpo nyɔnu kpo, bo ɖɔ jí, enɛ wutu wɛ sunnu na jó tɔ́ tɔn kpodo nɔ tɔn kpo dó, bo na jɛ kpɔ́ xá asì tɔn, bɔ ye mɛ wè lɛ na huzu ɖokpo géé.’ Enɛ ɔ, ye sɔ́ ɖò mɛ wè nyí wɛ ǎ, loɔ, ye huzu mɛ ɖokpo géé. Enyi mɔ̌ hǔn, gbɛtɔ́ ni bo ma klán nǔ e Mawu dɔn cá ɔ ó.” (Matie 19:4-6) Hwenu e Mawu sɔ́ tuto alɔwliwli tɔn ɖ’ayǐ ɖò Adamu kpo Ɛvu kpo tɛntin é ɔ, é sɔ́ nǔ e na tún alɔwliwli yetɔn é sín tuto ɖebǔ ɖ’ayǐ nú ye ǎ.

Falizyɛn lɛ jɛ xó enɛ dɔn xá Jezu jí, bo ɖɔ: “Etɛwutu wɛ Mɔyizi ka na gbè ɖɔ è hɛn ɔ, è na wlan wema dó así nú asì mɛtɔn, ɖɔ emi gbɛ́ ɛ, lobo nya ɛ tɔ́n?” (Matie 19:7) Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Tó tlítlí mitɔn wɛ zɔ́n bɔ Mɔyizi na gbè enɛ ɔ mi. Loɔ, é ɖò mɔ̌ ɖ’ayǐ hwenu Mawu ɖó gbɛ̀ ɔ é ǎ.” (Matie 19:8) “Hwenu e Mawu ɖó gbɛ̀ ɔ é” nyí Mɔyizi sín hwenu ǎ; hwenu e é sɔ́ alɔwliwli sín tuto ɖ’ayǐ ɖò Edɛni mɛ é wɛ.

Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nugbǒ taji ɖé: “Enyi nyɔnu ɖé ma dó afɔ gbě ǎ [por·neiʹa ɖò Glɛkigbe mɛ], bonu asú tɔn nya ɛ, bo da nyɔnu ɖevo ɔ, aga wɛ sunnu enɛ ɔ lɛ̀.” (Matie 19:9) Enɛ wu ɔ, agalilɛ kɛɖɛ wɛ nyí nǔ e sixu dɔn mɛ gbigbɛ́ xó wá bɔ Mawuxówema ɔ ɖɔ é.

É sín enɛ wu bɔ ahwanvu lɛ ɖɔ: “Enyi mɔ̌ jɛn wɛ asidida xó ɔ na nyí gbɔn nú sunnu hǔn, è gbɔ bo gɔn asì da ɔ, é nyɔ́ hú.” (Matie 19:10) É ɖò wɛn ɖɔ, mɛ e ɖò tamɛ lin dó alɔwliwli jí wɛ é ɖó na tuùn ɖɔ nùɖé wɛ bo ɖó na nɔ ayǐ kaka sɔyi!

Jezu tinmɛ dó tlɛnmɛninɔ wu ɖɔ sunnu ɖé lɛ ko nyí mɛ e ma sixu da asì ǎ é sín nɔ yetɔn xomɛ, bo ɖó nǔwukpikpé bo na ɖɔ asú kpo asì kpo xó ǎ. Mɛ ɖevo lɛ tíìn bɔ gbɛtɔ́ lɛ wɛ ɖó ye nyí mɔ̌, bɔ ye sɔ́ nɔ kpé xóɖóxámɛ wu ǎ. Amɔ̌, mɛɖé lɛ tíìn bo nɔ hu acɛ nú jlǒ xóɖóxámɛ tɔn nú yeɖée. Ye nɔ wà mɔ̌ bo na mɔ tɛn dó sɔ́ ayi ɖó Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ jí bǐ mlɛ́mlɛ́. “Mɛ e na sixu yí gbè [nú tlɛnmɛninɔ] ɔ ni bo yí gbè na,” wɛ Jezu byɔ tóɖóétɔ́ lɛ.​—Matie 19:12, NW.

Dìn ɔ, mɛ lɛ jɛ vǐ yetɔn lɛ kplá wá Jezu gɔ́n jí. Amɔ̌, ahwanvu lɛ bɛ́ adǎn dó mɛ lɛ jí, ɖó vlafo ye ba ɖɔ è ma doya nú Jezu ó wutu. Ee Jezu mɔ mɔ̌ é ɔ, xomɛ sìn i dó ahwanvu tɔn lɛ wu, bɔ é ɖɔ: “Mi jó yɔkpɔvu lɛ dó nú ye ni wá gɔ̌n ce; mi ma sú ali dó ye ó; ɖó axɔsuɖuto Mawu tɔn ɔ, mɛ e cí ye ɖɔhun lɛ tɔn wɛ. Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛ e ma na yí axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ yɔkpɔvu ɖɔhun ǎ ɔ, é na sixu byɔ mɛ ǎ.”​—Maki 10:14, 15; Luki 18:15.

Nùkplɔnmɛ ɖagbe ɖé wɛ nyí enɛ à cé? Bo na dó byɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ ɔ, mǐ ɖó na hwíhwɛ́ mǐɖée bo lɛ́ yí gbè bo kplɔ́n nǔ, yɔkpɔvu lɛ ɖɔhun. Dìn ɔ, Jezu dɔn yɔkpɔvu enɛ lɛ dó wǔ bo xoɖɛ dó ye jí, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú yɔkpɔvu lɛ. Wanyiyi ɖaxó mɔhun wɛ é lɛ́ ɖó nú mɛ ɖěɖee “yí axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ yɔkpɔvu ɖɔhun” lɛ é bǐ.​—Luki 18:17.