Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 65

É Ðò Nǔ Kplɔ́n Mɛ Wɛ Hwenu E Ye Ðò Jeluzalɛmu Li Jí É

É Ðò Nǔ Kplɔ́n Mɛ Wɛ Hwenu E Ye Ðò Jeluzalɛmu Li Jí É

MATIE 8:19-22 LUKI 9:51-62 JAAN 7:2-10

  • NUKÚN TƐ NƆVÍ JEZU TƆN LƐ KA NƆ SƆ́ DÓ KPƆ́N Ɛ

  • NƐ̌ SINSƐNZƆ́ AXƆSUÐUTO Ɔ TƆN KA NYÍ NǓ TAJI SƆ?

Jezu w’azɔ̌ tɔn ɖò Galilée hugǎn nú hwenu ɖé, ɖó mɛ lɛ nɔ yí xó tɔn ɖò finɛ hú Judée. Gɔ́ na ɔ, hwenu e é ɖò Jeluzalɛmu bo gbɔ azɔn nú nya ɖé ɖò Gbɔjɛzángbe é ɔ, “Jwifugán lɛ ɖò biba na hu i wɛ.”​—Jaan 5:18; 7:1.

Zǒsun alǒ Kɔnyásun xwè 32 H.M. tɔn mɛ wɛ, bɔ Azavaxwe ɔ ko sɛya. È nɔ ɖu xwè enɛ nú azǎn tɛnwe, bɔ kplé bunɔ ɖé nɔ bɛ́sín azǎn tantɔngɔ ɔ gbè. Xwè ɔ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ gle ko yì xɔ bɔ hwe ɔ nu sù bɔ è na j’awǎ ɖaxó bo na lɛ́ dokú nú Mawu.

Jaki, Sinmɔ́ɔ, Jozɛfu kpo Judi kpo ee nyí nɔví Jezu tɔn lɛ é ɖɔ n’i ɖɔ: “Yì Judée.” Jeluzalɛmu wɛ nyí azinkan sinsɛn-biblo tɔn nú toxo ɔ. Ðò xwè atɔn e è nɔ ɖu ɖò xwè ɔ mɛ lɛ é hwenu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ gɔ́ toxo ɔ mɛ. Jezu sín nɔví lɛ ɖɔ: “Mɛɖebǔ jló ɖɔ è ni tuùn emi ɔ, mɛ ɔ nɔ wà nǔ dó nǔglɔ ǎ; ee a ko nɔ jlɛ́ nǔ ɔ, blǒ bonu mɛ bǐ ni tuùn we.”​—Jaan 7:3, 4.

Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, nɔví Jezu tɔn ɛnɛ enɛ lɛ “ɖi nǔ n’i ǎ,” ye ɖi ɖɔ é wɛ nyí Mɛsiya ɔ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ye ba ɖɔ é ni bló nùjiwǔ ɖé lɛ ɖò mɛ e wá xwè ɔ tɛnmɛ lɛ é nukɔn. Jezu tuùn awovinú e ɖ’emɛ é bo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Gbɛtɔ́ lɛ sixu gbɛ́ wǎn nú midɛɛ lɛ ǎ; loɔ, ye gbɛ́ wǎn nú nyɛ, ɖó un nɔ ɖekúnnu ɖɔ nǔwiwa yetɔn lɛ kún nyɔ́ ó. Midɛɛ lɛ mi yì ɖu xwè ɔ; nyɛ xwè xwè ɔ ɖu gbé ǎ; ɖó gan e mɛ un ɖó na yì dó ɔ ko xò ǎ.”​—Jaan 7:5-8.

Ee Jezu sín nɔví lɛ xwedó ahwan ɔ bo yì b’ɛ na ɖó azǎn yɔywɛ ɖé é ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gbɔn nǔglɔ bo yì bɔ mɛ gègě mɔ ye ǎ. Ye gbɔn ali e mɛ bǐ nɔ yawu gbɔn b’ɛ ɖò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ kpá é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye gbɔn ali e xò Samalíi zlɛ é. Ðó Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo na ɖó xɔ sín hudo ɖò Samalíi wutu ɔ, é sɛ́ wɛnsagun lɛ dó bonu ye na bló tɛnmɛ ɖó n’i. Mɛ e ɖò finɛ lɛ é yí ye ǎ, ɖó Jezu tunta Jeluzalɛmu ɖó Jwifu lɛ sín xwè wutu. Jaki kpo Jaan kpo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “A jló nú mǐ ni na gbè nú zo jɛte sín jixwé, bo fyɔ ye à?” (Luki 9:54) Jezu gbɛ́ nǔ nú ye ɖó xó enɛ e ye ɖɔ ɔ wu, bɔ ye ɖido.

Hwenu e ye ɖò ali jí e ɔ, sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖé ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Mɛ̌si, un na xwedó we yì fí e a na yì lɛ bǐ.” Jezu ka yí gbè n’i ɖɔ: “Ayǐsájɛ lɛ ɖó nɔtɛn yetɔn, bɔ xɛ e nɔ zɔn gbɔn jɔmɛ lɛ ɖó adɔ̌ yetɔn. Loɔ, nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó fí e un na mlɔ́, bo na gbɔjɛ ɔ ǎ.” (Matie 8:19, 20) Jezu ɖò xixlɛ́ wɛ ɖɔ enyi sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɔ nyí ahwanvu emitɔn ɔ, é kún na fá d’é ó. Bɔ é lɛ́ cí ɖɔ sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɔ nɔ yigo dín bo na lɔn bo zán gbɛ̀ enɛ ǎ ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo  sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Nɛ̌ un ka ɖò gbesisɔmɛ bo na xwedó Jezu gbɔn?’

Jezu ɖɔ nú nya ɖevo ɖɔ: “Xwedó mì.” Bɔ nya ɔ ɖɔ: “Aklunɔ, gbɔ nú ma tó yì ɖi tɔ́ ce hwɛ̌.” Ðó Jezu tuùn ninɔmɛ nya ɔ tɔn wutu ɔ, é ɖɔ: “Jǒ mɛkúkú lɛ dó nú ye ni ɖi cyɔ yetɔn lɛ. Amɔ̌, hwɛ yì jla Wɛnɖagbe e ɖɔ xó dó axɔsuɖuɖu Mawu tɔn wu é.” (Luki 9:59, 60) É ɖò wɛn ɖɔ nya ɔ sín tɔ́ kún ko kú ó. Enyi ɖɔ é ko kú wɛ ɔ, é na ɖò finɛ bo ɖò xó ɖɔ xá Jezu wɛ ǎ. Nya ɔ ko sɔnǔ bo na sɔ́ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ ǎ.

Ee ye ɖò Jeluzalɛmu li ɔ jí bo ɖò yiyi wɛ é ɔ, nya ɖevo ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Un na xwedó we Aklunɔ; loɔ, gbɔ nú ma yì dó yibowá nú mɛ ce lɛ hwɛ̌.” Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Mɛ e sɔ́ glelɛmɔ e nyibu nɔ dɔn ɔ dó ɖò gle lɛ̀ na wɛ, bo ɖò gudo kpɔ́n wɛ ɔ jɛxa axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ǎ.”​—Luki 9:61, 62.

Mɛ ɖěɖee jló na nyí ahwanvu Jezu tɔn nugbǒ nugbǒ lɛ é ɖó na sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn jí. Enyi mɛ e ɖò glelɛmɔ zán dó lɛ̀ gle wɛ é ma kpɔ́n nukɔn télélé ǎ ɔ, hwɛn ɔ na gbán. Enyi é ɖò gle ɔ lɛ̀ wɛ bo ka ɖò gudo kpɔ́n wɛ ɔ, azɔ̌ ɔ na yì nukɔn ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛɖebǔ e ɖò gudo kpɔ́n wɛ bo ɖò gbɛ̀ xóxó elɔ kpɔ́n wɛ é, sixu zɛ sín ali e nɔ kplá mɛ sɔyi gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ é jí.