Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 129

Pilatu Ðɔ: “Nya ɔ Ðíe”

Pilatu Ðɔ: “Nya ɔ Ðíe”

MATIE 27:15-17, 20-30 MAKI 15:6-19 LUKI 23:18-25 JAAN 18:39–19:5

  • PILATU TƐNKPƆN BO NA ÐÈ JEZU NYITE

  • JWIFU LƐ BYƆ BALABASI

  • È KO JEZU BO LƐ́ DOYA N’I

Pilatu ɖɔ nú ahwan e ɖò Jezu sín kú ba wɛ é ɖɔ: “Un . . . mɔ nǔ e é wà nyì dó é ǎ. Elodu lɔ ka mɔ nùɖé ǎ.” (Luki 23:14, 15) Dìn ɔ, ɖó Pilatu ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na ɖè Jezu nyite wutu ɔ, é zán wlɛnwín ɖevo, bo ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ: “Walɔ mitɔn wɛ é ko nyí, bɔ un nɔ jó gantɔ́ ɖokpo nú mi Dindinwayixwe ɔ hwenu. Mi jló nú ma jó Jwifu lɛ xɔsu ɔ nú mi à?”​—Jaan 18:39.

Pilatu tuùn gantɔ́ ɖé b’ɛ nɔ nyí Balabasi; jaguda, gǔfɔntɔ́ kpo mɛhutɔ́ kpo wɛ nú nya enɛ bɔ mɛ bǐ tuùn. Enɛ wu ɔ, Pilatu kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ mi jló nú ma ɖè nyite nú mi ɖò gantɔ́ lɛ mɛ? Jezu Balabasi ɔ wɛ à, abǐ Jezu e è nɔ ylɔ ɖɔ Klisu ɔ?” Togun ɔ byɔ ɖɔ è ni ɖè Balabasi nyite, ɖó vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ko fɔ́n adǎn dó jǐ nú ye wutu. Pilatu lɛ́vɔ kanbyɔ ɖɔ: “Ðò mɛ wè elɔ lɛ mɛ ɔ, mɛ̌ wɛ mi jló bonu ma ɖè nyite nú mi?” Ahwan ɔ súxó bo ɖɔ: “Balabasi.”​—Matie 27:17, 21.

Wǔ kú Pilatu b’ɛ kanbyɔ ɖɔ: “Jezu e è nɔ ylɔ ɖɔ Klisu ɔ, nɛ̌ wɛ un ka na wà éyɛ sín nǔ gbɔn?” Togun ɔ súxó ɖɔ: “Xwè è nyì atín wu!” (Matie 27:22, NW) Winnya yetɔn wɛ, bɔ ye ɖò nya xomɛvɔnɔ ɖé sín kú byɔ wɛ. Pilatu byɔ ye ɖɔ: “Nǔ nyanya tɛ é ka wà? Nyɛ mɔ hwɛ ɖě n’i ǎ. Hǔn, un na xò è, bo na jó è dó.”​—Luki 23:22.

Pilatu tɛnkpɔn kaka có, ahwan ɔ jɛma bo súxó zɛɛn bo ɖɔ: “Xwè è nyì atín wu!” (Matie 27:23, NW) Sinsɛngán lɛ ko sísɛ́ ahwan ɔ dó xomɛsin ɖaxó ɖé mɛ sɔmɔ̌ bɔ ye ba ɖɔ hun ni kɔn nyì ayǐ! É ka nyí adakaxotɔ́, mɛhutɔ́ ɖé sín hun ba wɛ ye ɖè ǎ. Hun nya xomɛvɔnɔ e wá Jeluzalɛmu azǎn atɔ́ɔ́n ɖíe bɔ è yí i Axɔsu ɖɔhun é tɔn wɛ. Enyi ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖò finɛ hǔn, ye ka cí xwii bo ɖè yeɖée xlɛ́ ǎ.

Pilatu mɔ ɖɔ nǔ e emi byɔ é kún ɖò ɖagbe ɖě hɛn wá wɛ ó. Zingidi ɖé fɔ́n, bo ɖò jijɛji wɛ, enɛ wu ɔ, Pilatu sɔ́ sìn bo klɔ́ alɔ tɔn lɛ ɖò ye bǐ nukúnmɛ. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Un nyɔ́ nùɖé dò ɖò nya elɔ sín kú mɛ ǎ; mi wɛ é kàn.” Enɛ tlɛ zɔ́n bonu ye ɖyɔ linlin ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye ɖɔ: “Nya elɔ sín kú ni nɔ kɔ nú mǐ kpodo vǐ mǐtɔn lɛ kpo.”​—Matie 27:24, 25.

Tokpɔngán ɔ jló bo na nyɔ́ ɖò así yetɔn hú ɖɔ é ni wà nǔ e sɔgbe bɔ é tuùn é. Enɛ wu ɔ, sɔgbe kpo nǔ e ye byɔ é kpo ɔ, Pilatu ɖè Balabasi nyite  nú ye. É ɖɔ bɔ è ɖè awu nú Jezu bo xò è ɖó lanbá wu.

Ðò mɛxixo baɖabaɖa enɛ gudo ɔ, sɔja lɛ sɔ́ Jezu ɖó tokpɔngán ɔ sín hɔnmɛ. Ahwankpá ɔ bǐ kplé dó wǔ tɔn bo lɛ́vɔ doya n’i d’eji. Ye sɔ́ wun dó lɔn axɔsugbakún na bo sɔ́ xwè n’i. Sɔja lɛ lɛ́vɔ ba fántín ɖokpo dó Jezu sín alɔ ɖisi ɔ mɛ bo sɔ́ awu vɔvɔ cɛ́cɛ́ ɖokpo dó n’i, lee è nɔ sɔnǔ nú axɔsu gbɔn é. Ye nɔ cá ɛ ko bo nɔ ɖɔ: “Mǐ kàn xwé byɔ, Jwifu lɛ xɔsu!” (Matie 27:28, 29) Hú mɔ̌ ɔ, ye nɔ tún atán kɔn nyì Jezu wu bo nɔ ɖò tómɛ xò n’i wɛ. Ye nɔ yí fántín kloklo ɔ sín alɔ tɔn mɛ, bo nɔ dó ta tɔn, bo nɔ zín “axɔsugbakún” winnya tɔn e ye xwè n’i é sín wun cɔɖɔcɔɖɔ lɛ dó ahɔn mɛ n’i.

Didɛ e Jezu ɖó ɖò nǔ enɛ lɛ bǐ nu bo lɛ́ ɖu ɖò éɖée jí é jiwǔ ɖò Pilatu nukúnmɛ sɔmɔ̌ bɔ é lɛ́vɔ ba wlɛnwín ɖevo bo na mɔ tɛn dó ɖè tɔ̀ éɖée; é ɖɔ: “Mi ɖótó; un na yì kplá nya mitɔn wá nú mi, bonu mi na dó tuùn ɖɔ un kún mɔ nǔ e wu un na ɖó hwɛ n’i é ɖě ó.” Linlin wɛ Pilatu ka ɖè ɖɔ enyi emi kplá Jezu tɔ́n, dìn e è ko gblé wǔ i bɔ kanjɔ kpé wǔ tɔn é ɔ, ahwan ɔ na gbɔ bo jó xó dó à? Hwenu e Jezu ɖò te ɖò ahwan nùblawumakúnúmɛtɔ́ enɛ nukɔn é ɔ, Pilatu ɖɔ: “Nya ɔ ɖíe.”​—Jaan 19:4, 5.

È xò Jezu bo gblé wǔ i có, é dɛ bo ɖu ɖò éɖée jí sɔmɔ̌ bɔ Pilatu tlɛ yí gbè ɖɔ é dɛ, ɖó é cí ɖɔ xógbe tɔn lɛ ɖè sísí kpo nùblawukúnúmɛ kpo xlɛ́.