Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 51

È Hu Mɛ Ðò Jijizánxwe ɖé Hwenu

È Hu Mɛ Ðò Jijizánxwe ɖé Hwenu

MATIE 14:1-12 MAKI 6:14-29 LUKI 9:7-9

  • ELODU ÐƆ BƆ È GBÒ TA JAAN BAPTƐMUBLONUMƐTƆ́ Ɔ

Hwenu e mɛsɛ́dó Jezu tɔn lɛ vo bo ɖò sinsɛnzɔ́ yetɔn wà wɛ ɖò Galilée é ɔ, mɛ e bló ali ɖó nú Jezu é ɖó vivo mɔhun ǎ. Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ kpó ɖò ganmɛ sín xwè wè mɔ̌ ɖíe.

Jaan ɖɔ ɖò agbawungba ɖɔ é kún sɔgbe bonu Axɔsu Elodu Antipasi na yí nɔví tɔn Filipu sín asì Elodiadi bo da ó. Elodu ko gbɛ́ asì tɔn nukɔntɔn ɔ bo da Elodiadi. Sɔgbe kpo Mɔyizi Sɛ́n e Elodu ɖesunɔ ɖɔ ɖɔ emi nɔ xwedó é kpo ɔ, alɔwliwli mɔhun nyí agalilɛ bo ka lɛ́ sɔgbe xá sɛ́n ǎ. Bo na dó na sìnkɔn nú nǔgbɛnúmɛ Jaan tɔn ɔ, Elodu wlí i dó ganmɛ, bɔya Elodiadi wɛ na ko sísɛ́ ɛ ɖɔ é ni bló mɔ̌.

Elodu tuùn nǔ e é na sɔ́ Jaan dó wà é ǎ, ɖó togun ɔ nɔ “mɔ Jaan dó mɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn na.” (Matie 14:5) Amɔ̌, nǔ cí mɔ nú Elodiadi ɖebǔ ǎ. Éyɛ “hɛn Jaan xomɛ,” bo kpó ɖò ali ba dó huhu tɔn wu wɛ. (Maki 6:19) Gudo mɛ ɔ, ali ɔ wá hun n’i.

Dindinwayixwe xwè 32 H.M. tɔn kpò kpɛɖé é ɔ, Elodu ylɔ agɔ̌ ɖaxó ɖé bo na dó ɖu jijizán tɔn sín xwè. Gǎn hɔnyitɔ́ tɔn lɛ, ahwangán tɔn lɛ kpo mɛ nukúnɖeji Galilée tɔn lɛ bǐ kpo wɛ wá xwè ɔ tɛnmɛ. Agɔ̌ ɔ ɖò yiyi wɛ é ɔ, è sɛ́ vǐ nyɔnu Elodiadi tɔn Salomɛ́ɛ, ee asú tɔn xóxó Filipu jì n’i é dó b’ɛ na ɖúwe nú jonɔ lɛ. Weɖuɖu tɔn nyɔ́ mɛ lɛ nukúnmɛ tawun.

Xomɛ hun Elodu tawun dó asì tɔn sín vǐ wu, b’ɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Nùɖé jló we hǔn, byɔ nú ma na wè.” É tlɛ d’akpá n’i ɖɔ: “Nǔ ɖebǔ e a ko sixu byɔ ɔ, é na bo nyí axɔsuɖuto ce sín vlɔɖówe ɔ, un na na we.” Cobonu Salomɛ́ɛ na na xósin ɔ, é yì mɔ nɔ tɔn bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛ un ka sixu byɔ dìn?”​—Maki 6:22-24.

Ali e ba wɛ Elodiadi ɖè é nɛ! “Byɔ Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] ɔ sín ta,” wɛ é ɖɔ n’i tlolo. Azɔn ɖokpo ɔ, Salomɛ́ɛ lɛkɔ wá Elodu gɔ́n bo byɔ ɛ ɖɔ: “Un jló ɖɔ a ni na Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] ɔ sín ta mì dó gannugbɛ́jɛ́ mɛ ɖò fí dìn tlolo.”​—Maki 6:24, 25.

Nǔ enɛ kú wǔ nú Elodu tawun, amɔ̌, jonɔ lɛ ko sè akpá e é dó nú Salomɛ́ɛ é. Akpá enɛ ma ɖè nyí winnya n’i, enyi enɛ tlɛ byɔ ɖɔ è ni hu xomɛvɔnɔ ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, Elodu sɛ́ sɔja tɔn lɛ ɖokpo dó gankpa ɔ mɛ bo na ɛ gbè ɖɔ é ni bló nǔ baɖabaɖa enɛ. Zaan ɔ, sɔja ɔ lɛkɔ wá bo hɛn Jaan sín ta ɖò gannugbɛ́jɛ́ ɖé mɛ. É sɔ́ jó nú Salomɛ́ɛ bɔ é sɔ́ yì jó nú nɔ tɔn.

Ee ahwanvu Jaan tɔn lɛ sè nǔ e jɛ é ɔ, ye wá yì sɔ́ cyɔ tɔn bo ɖi. Enɛ gudo ɔ, ye yì ɖɔ nǔ e jɛ é nú Jezu.

Hwenu e Elodu wá sè ɖò nukɔn mɛ ɖɔ Jezu ɖò azɔn gbɔ nú mɛ wɛ bo lɛ́ ɖò yɛ nyanya nya sín mɛ lɛ jí wɛ é ɔ, xɛsi ɖi i. É nɔ kanbyɔ éɖée ɖɔ Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ wɛ ka “fɔ́n sìn kú” bo nyí Jezu e ɖò nǔ enɛ lɛ bló wɛ é à jí. (Luki 9:7) Enɛ wu ɔ, Elodu Antipasi jló tawun bo na mɔ Jezu. Wɛn e jla wɛ Jezu ɖè é sise wu ka wɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é jló na mɔ Jezu bo na dó tuùn dò nú nǔ e kanbyɔ éɖée wɛ é ɖè é wutu wɛ.