Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 117

Aklunɔ Sín Nùɖuɖu

Aklunɔ Sín Nùɖuɖu

MATIE 26:21-29 MAKI 14:18-25 LUKI 22:19-23 JAAN 13:18-30

  • È ÐEXLƐ́ ÐƆ JUDASI NYÍ MƐSAÐUTƆ́

  • JEZU SƆ́ FLǏN Ɔ Ð’AYǏ

Jezu klɔ́ afɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ bo ko kplɔ́n nùɖé ye wá yì dó mɛɖesɔhwe wu ɖò hwelɛkɔ enɛ. Dìn ɔ, é ɖè xó elɔ sín xógbe nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn Davidi tɔn mɛ: “Xɔ́ntɔn ce vívɛ́ná e wu un ɖeji dó é, mɛ e nɔ ɖu nùɖuɖu ce ɔ huzu kpannukɔn mì.” É sixu ko nyí Dindinwayixwe ɔ gudo wɛ Jezu ɖɔ mɔ̌. Enɛ gudo ɔ, é tinmɛ ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖò mi mɛ, bo na sà mì.”​—Ðɛhan 41:10; Jaan 13:18, 21.

Mɛsɛ́dó lɛ kpɔ́n yeɖée, bɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ kanbyɔ ɖɔ: “Aklunɔ nyɛ wɛ ǎ mɛ! Abǐ?” Judasi ɖesu tlɛ kàn mɔ̌ byɔ. Piyɛ́ɛ byɔ Jaan ɖɔ é ni kàn mɛ ɔ byɔ; éyɛ ɖò Jezu kpá ɖò tavo ɔ tó. Enɛ wu ɔ, Jaan nya dó Jezu gɔ́n, bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, mɛ̌ ka nyí mɛ ɔ?”​—Matie 26:22; Jaan 13:25.

Jezu yí gbè ɖɔ: “Mɛ e un na sɔ́ wɔxúxú gǒ ɖokpo, bo sún nǔsúnnú, bo sɔ́ na ɔ, mɛ ɔ wɛ.” Jezu sɔ́ wɔxúxú ɖò tavo ɔ jí, bo sún nǔsúnnú bo sɔ́ nú Judasi, bo ɖɔ: “Nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó na kú, lee è ko wlan gbɔn ɖó wutu ce é; amɔ̌, heelu mɛ e ka na sà mì é; mɛ enɛ gbɔ bo gɔn gbɛ̀ wá ɔ, é nyɔ́ n’i hú.” (Jaan 13:26; Matie 26:24) Enɛ gudo ɔ, Satáan byɔ ayi mɛ nú Judasi. Nya enɛ e ko ɖu nǔ ɖò nǔ mɛ é sɔ́ éɖée jó nú jlǒ Awovi tɔn wiwa, bo gbɔn mɔ̌ mɛ huzu mɛ e na dɔn é.​—Jaan 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Jezu ɖɔ nú Judasi ɖɔ: “Nǔ e na bló wɛ a ɖè ɔ, yawu bló.” Ðó Judasi wɛ nɔ hɛn akwɛgbá ɔ wutu ɔ, mɛsɛ́dó ɖě lɛ vɛdo ɖɔ “é ni yì xɔ nǔ e è na dó ɖu xwè ɔ na ɔ, abǐ é ni na nùɖé wamamɔnɔ lɛ ɖɔ n’i wɛ [Jezu] ɖè sín.” (Jaan 13:27-30) Loɔ, Judasi tɔ́n bo yì sà Jezu.

Dindinwayixwe enɛ ɖokpo ɔ tɛnmɛ ɔ, Jezu sɔ́ nùɖuɖu wunmɛ ɖevo sésé ɖ’ayǐ. É sɔ́ wɔxúxú bo dokú nú Mawu, bo wɛ́n bo na mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ  ye ni ɖu. É ɖɔ: “Elɔ ɔ, agbaza ce wɛ; agbaza ce e un sɔ́ jó dó mi tamɛ ɔ wɛ; mi nɔ bló lě, dó flín mì na.” (Luki 22:19) È hɛn wɔxúxú ɔ gbɔn mɛsɛ́dó lɛ jí, bɔ ye ɖu.

Dìn ɔ, Jezu sɔ́ vɛɛn kɔfu ɖé bo dokú nú Mawu bo sɔ́ nú ye. Ye mɛ ɖokpo ɖokpo nu vɛɛn e ɖò kɔfu ɔ mɛ é, bɔ Jezu ɖɔ d’ewu ɖɔ: “Vɛɛn elɔ ɔ, hun ce wɛ; hun ce e Mawu dó sɔ́ akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ sín afɔ ɖó te na ɔ wɛ; é wɛ kɔn nyì ayǐ dó ta mitɔn mɛ.”​—Luki 22:20.

Mɔ̌ mɛ ɔ, Jezu sɔ́ tuto ɖé ɖ’ayǐ bɔ ahwanvu tɔn lɛ na nɔ flín kú tɔn ɖò azǎn 14gɔ́ Nisáan tɔn gbè xwewu xwewu. É na nɔ flín nǔ e Jezu kpo Tɔ́ tɔn kpo bló, bo dó ɖè gbɛtɔ́ nùɖitɔ́ lɛ sín hwɛɖónúmɛ hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn glɔ é mɛ. Flǐn ɔ nɔ wà nǔ zɛ nǔ e Dindinwayixwe ɔ nɔ wà nú Jwifu lɛ é wu, éyɛ nɔ tɛɖɛ̌ lee gbɛtɔ́ e ɖi nǔ lɛ é jɛ yeɖesunɔ sí nugbǒ nugbǒ gbɔn é jí.

Jezu ɖɔ ɖɔ hun emitɔn “kɔn nyì ayǐ, dó gbɛtɔ́ gègě tamɛ, nú hwɛsɔkɛ mɛ.” Mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ kpo ye ɖɔhun ɖevo lɛ kpo ɖò mɛ gègě e na mɔ hwɛsɔkɛ mɛ mɔhun yí lɛ é mɛ. Ye wɛ nyí mɛ ɖěɖee na nɔ xá ɛ ɖò Axɔsuɖuto Tɔ́ tɔn tɔn mɛ lɛ é.​—Matie 26:28, 29.