Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 137

Mɛ Kanweko Mɔkpan Mɔ Ɛ Jɛ Nukɔn nú Pantekotu Xwè Ɔ

Mɛ Kanweko Mɔkpan Mɔ Ɛ Jɛ Nukɔn nú Pantekotu Xwè Ɔ

MATIE 28:16-20 LUKI 24:50-52 MƐSƐ́DÓ 1:1-12; 2:1-4

  • JEZU SƆ́ ÉÐÉE XLƐ́ MƐ GÈGĚ

  • É YÌ JIXWÉ

  • JEZU KƆN GBIGBƆ MÍMƐ́ DÓ AHWANVU 120 MƆ̌ JÍ

Ee Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, é bló tuto bonu mɛsɛ́dó tɔn 11 lɛ na kpé è ɖò só ɖé jí ɖò Galilée. Ahwanvu ɖevo lɛ lɛ́ ɖò finɛ bo na yì 500 mɔ̌; ye mɛ ɖé lɛ tó xò nǔ kpɔ́n jɛ nukɔn. (Matie 28:17; 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:6) Amɔ̌ nǔ e Jezu ɖɔ dìn é zɔ́n bɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo kudeji ɖɔ é ɖò gbɛ̀ nugbǒ.

Jezu tinmɛ ɖɔ Mawu na acɛ e ɖò jixwé kpodo ayikúngban jí kpo lɛ é bǐ emi. É byɔ ye ɖɔ: “Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce. Mi ylɔ Tɔ́ ɔ, Vǐ ɔ, kpodo [gbigbɔ mímɛ́] ɔ kpo sín nyikɔ dó [bló baptɛm] nú ye. Mi kplɔ́n nǔ ye, bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.” (Matie 28:18-20) É nyí gbɛ̀ kɛɖɛ wɛ Jezu ɖè ǎ, é lɛ́ jló ɖɔ è ni jla wɛnɖagbe ɔ.

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ bǐ, sunnu, nyɔnu kpo vǐ lɛ kpo bǐ wɛ è ɖegbe ɖokpo enɛ ɔ na ɖɔ ye ni kplɔ́n nǔ mɛ lɛ nú ye ni huzu ahwanvu. Gbeklanxamɛtɔ́ lɛ sixu tɛnkpɔn bá ɖó Mawuxóɖiɖɔ kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ kpo te, amɔ̌, Jezu na jiɖe ye ɖɔ: “Mawu na acɛ e ɖò jinukúnsin, kpodo ee ɖò ayikúngban jí ɔ kpo bǐ mì.” Etɛ ɖɔ wɛ xó enɛ ka ɖè? É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ka tuùn ɖɔ un ɖò kpɔ́ xá mi tɛgbɛ bɛ́sín dìn kaka yì jɛ gbè e gbè gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é.” É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ mɛ e na ɖó alɔ ɖò wɛnɖagbe ɔ jijla mɛ lɛ é bǐ na kpéwú bá bló nùjiwǔ lɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, gbigbɔ mímɛ́ na d’alɔ ye.

Jezu ɖè éɖée xlɛ́ ahwanvu tɔn lɛ xɔ “azǎn kanɖé (40)” ɖò kú tɔn gudo. É sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó ɖò ninɔmɛ gègě mɛ bo “ɖexlɛ́ ye gbɔn ali gègě nu, ɖɔ emi ɖò gbɛ̀” bo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n ye wɛ “dó axɔsuɖuɖu Mawu tɔn wu.”—Mɛsɛ́dó 1:3; 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:7.

É ɖò wɛn ɖɔ hwenu e mɛsɛ́dó lɛ kpó ɖò Galilée é ɔ, Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni lɛkɔ yì Jeluzalɛmu. Ee Jezu nɔ kpɔ́ xá ye ɖò toxo ɔ mɛ é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ma sɛ̀ tɛn sín Jeluzalɛmu ó, loɔ, mi nɔte kpɔ́n nǔ e sín akpá Mawu Tɔ́ ɔ dó, bɔ un ko ɖɔ xó tɔn nú mi é. Ðó Jaan ɔ, sìn wɛ é sɔ́ dó [bló baptɛm] nú mɛ; loɔ, midɛɛ lɛ ɔ, ɖò malin-malin mɛ dìn ɔ, [gbigbɔ mímɛ́] wɛ è na sɔ́ dó [bló baptɛm] nú mi.”​—Mɛsɛ́dó 1:4, 5.

Jezu lɛ́vɔ wá mɔ mɛsɛ́dó tɔn lɛ azɔn ɖevo. É kplá “ye yì kaka Betaníi,” finɛ ɖò zǎnzǎnhweji nú Olivutínsó ɔ. (Luki 24:50) Jezu ɖɔ nǔ gègě nú ye dó yiyi tɔn wu có, ye kpó ɖò linlin wɛ ɖɔ ɖò ali ɖé nu ɔ, Axɔsuɖuto tɔn na nɔ ayikúngban jí.—Luki 22:16, 18, 30; Jaan 14:2, 3.

Mɛsɛ́dó lɛ kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Aklunɔ, hwenɛnu wɛ a na lɛ́ vɔ́ axɔsuɖuɖu Izlayɛli tɔn ɔ sɔ́ dó alɔ mɛ nú Izlayɛli à?” É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Hwenu e é na nyí ɔ, gan e mɛ ka wɛ ɔ, Mawu Tɔ́ ɔ ko tò kpodo acɛ tɔn kpan; é nyí xó mitɔn ɖé ǎ.” Enɛ gudo ɔ, é lɛ́vɔ tɛɖɛ̌ azɔ̌ e ye ɖó na wà é jí bo ɖɔ: “Mi na mɔ acɛ yí hwenu e [gbigbɔ mímɛ́] na jɛte wá mi jí é, bɔ mi na nyí kúnnuɖetɔ́ ce, ɖò Jeluzalɛmu, gbɔn Judée gbé ɔ bǐ jí, kpodo Samalíi kpan, kaka yì jɛ fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é.”—Mɛsɛ́dó 1:6-8.

Mɛsɛ́dó lɛ ɖò Olivutínsó ɔ jí kpodo Jezu e fɔ́n sín kú é kpo hwenu e é byɔ akpɔ́kpɔ́ mɛ ɖido é. Zaanɖé ɔ, akpɔ́kpɔ́ ɖé bú i, bɔ ye sɔ́ mɔ ɛ ǎ. Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, agbaza gbɛtɔ́ tɔn wɛ é sɔ́ dó. Amɔ̌ dìn ɔ, Jezu jó agbaza e é zán ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ é dó, bo yì jixwé nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé ɖɔhun. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:44, 50; 1 Piyɛ́ɛ 3:18) Ee mɛsɛ́dó gbejinɔtɔ́ lɛ ɖò kpinkpɔn wɛ é ɔ, “nya wè ɖé lɛ dó awu wewé” bo tɔ́n ɖò akpá yetɔn. Wɛnsagun lɛ wɛ sɔ́ gbɛtɔ́ gbaza dó, bo kanbyɔ ye ɖɔ: “Galiléenu emi! Etɛ sín te wɛ mi ka kpò ɖè ɖò fí, bo ɖò jinukúnsin kpɔ́n sɛ́dó wɛ mɔ̌? Jezu enɛ e è sɔ́ sín tɛntin mitɔn yì jixwé ɔ na lɛ́ wá lee mi mɔ ɛ, bɔ é yì jixwé gbɔn é.”​—Mɛsɛ́dó 1:10, 11.

Vǎn ɖě ɖɔ nǔ bo dó gesí ayikúngban jí gigosin  Jezu tɔn ǎ, ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ ɖ’ayi yiyi tɔn wu. É na lɛkɔ wá ‘lee é yì gbɔn é,’ vǎn ɖě na ɖɔ nǔ ǎ; ahwanvu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ na ɖ’ayi fí ɖiɖe tɔn ɖò hlɔnhlɔn Axɔsuɖuto tɔn mɛ wu.

Mɛsɛ́dó lɛ lɛkɔ yì Jeluzalɛmu. Ayihɔngbe tɔn ɔ, ye kplé kpodo ahwanvu ɖevo lɛ kpo bɔ “Mali Jezu sín nɔ kpo . . . Jezu sín nɔví lɛ kpo” lɔ ɖò ye mɛ. (Mɛsɛ́dó 1:14) Kplékplé yetɔn ɖókan dó ɖɛxixo wu. Nǔ e jí ye nɔ xoɖɛ dó é ɖokpo wɛ nyí lee ye na sɔ́ ahwanvu e na jɛ Judasi Isikaliɔti sín tɛnmɛ, bɔ mɛsɛ́dó lɛ na lɛ́ kpé 12 gbɔn é. (Matie 19:28) Ye ɖò ahwanvu e mɔ nǔwiwa Jezu tɔn lɛ kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo é ba wɛ. Lee è ɖɔ gbɛn gbɔn gudo ɖò Biblu mɛ é ɔ, è nyì akɔ bá dó tuùn jlǒ Mawu tɔn. (Levíi ví lɛ 16:7-10; Ðɛhan 109:8) Matyasi e sixu ko nyí ɖokpo ɖò mɛ 70 e Jezu sɛ́dó Mawuxó ɖɔ gbé lɛ é mɛ é wɛ è sɔ, bɔ é “gɔ́ nú mɛsɛ́dó wǒ-ɖokpo lɛ.”—Mɛsɛ́dó 1:26

Jezu yì akpɔ́kpɔ́ mɛ b’ɛ ɖó azǎn wǒ gudo é ɔ, Jwifu lɛ Sín Xwè Pantekotu 33 H.M. tɔn bɛ́. Ahwanvu 120 mɔ̌ kplé ɖò xɔ ɖé mɛ ɖò síngbó jí ɖò Jeluzalɛmu. Ajijimɛ ɔ, è jɛ zingidi ɖé sè jí jɔhɔn ɖaxó ɖé wɛ ɖò nyinyi wɛ ɖɔhun, bɔ zingidi ɔ kpé xɔ e mɛ ye kplé ɖó é bǐ. Nǔ zoɖɛ́ ɖɔhun ɖé lɛ má yeɖée dó ye mɛ e ɖò finɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo jí. Ahwanvu lɛ bǐ jɛ xó ɖɔ dó gbè alɔkpa lɔkpa lɛ mɛ jí. Gbigbɔ mímɛ́ e sín akpá Jezu ko dó é wɛ wá ye jí mɔ̌!​—Jaan 14:26.