Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 33

É Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ Ezayíi Tɔn Jɛ

É Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ Ezayíi Tɔn Jɛ

MATIE 12:15-21 MAKI 3:7-12

  • MƐ GÈGĚ NYÌ AHWAN JƐ JEZU GUDO

  • É BLÓ BƆ NǓÐƆÐ’AYǏ EZAYÍI TƆN JƐ

Ee Jezu mɔ ɖɔ Falizyɛn lɛ kpo toxóɖɔgbɛ́ Elodu tɔn sín mɛ lɛ kpo bla gbě emitɔn bo jló na hu emi é ɔ, é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo sɛ̀ jɛ Galilée Xù ɔ tó. Mɛ gègě nyì ahwan bo jɛ gudo tɔn: Ye gosin Galilée, Tíi kpo Sidɔ́ɔn kpo e ɖò xùtó é gbéjí, zǎnzǎnhweji Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ tɔn, Jeluzalɛmu kpo Idumɛ́ɛ kpo ɖò kaka tofɔligbé. Jezu gbɔ azɔn nú ye mɛ gègě. Enɛ zɔ́n bɔ mɛ ɖěɖee sín azɔn syɛn lɛ é jló na nyɛ́sú i. Ye tlɛ sɔ́ nɔte nú é na ɖ’alɔ ye wu ǎ, loɔ, akpàkpà ɖò ye sɔ́ wɛ bɔ ye nɔ ba na ɖ’alɔ wǔ tɔn.​—Maki 3:9, 10.

Ahwan ɔ d’agba sɔmɔ̌, bɔ Jezu gbɔ bo ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni sɔ́ tɔjihun kpɛví ɖé ɖó te nú emi, bonu emi na sɛ̀ sín tɔ̀ ɔ tó nú ye ni ma wá nyɛ́sú emi ó. Enɛ sixu lɛ́ zɔ́n bɔ é na nɔ tɔjihun ɔ mɛ bo kplɔ́n nǔ ye sɛ́dó, alǒ é na sɛ̀ jɛ awa ɖevo xwé ɖò tɔ̀ ɔ tó bo na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.

Matie ɖ’ayi wu ɖɔ azɔ̌ e Jezu wà é zɔ́n bɔ “nǔ e è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn gbeyiɖɔ Mawu tɔn Ezayíi jí ɔ” jɛ. (Matie 12:17) Nǔɖɔɖ’ayǐ tɛ wà nǔ sɔgbe xá wɛ Jezu ka ɖè ɖò fí?

“Mɛsɛntɔ́ ce e un sɔ́ ɔ ɖíe. Mɛ vívɛ́ná ce wɛ bɔ xomɛ nɔ hun mì dó wǔ tɔn. Un na sɔ́ [gbigbɔ] ce ɖó jǐ tɔn, bɔ é na jla hwɛjijɔxó Mawu tɔn nú akɔta lɛ bǐ. É na dɔn nǔ xá mɛɖé ǎ; é ka ja xó sú gbé ǎ; mɛɖé ka ja gbè tɔn sè gbé ɖò toligbó xò ǎ. É na nyínyɛ́ fántín e ko tɔ̀ é ǎ; é ka na cí myɔ e ko ɖò cící wɛ é ǎ. É na bló mɔ̌ kaka jɛ hwenu e mɛ bǐ na xwedó Mawu sɛ́n ɔ dó é. Bɔ akɔta lɛ bǐ na ɖó nukún i.”​—Matie 12:18-21; Ezayíi 42:1-4.

Nugbǒ ɔ, Jezu wɛ nyí mɛsɛntɔ́ vívɛ́ná e wu xomɛ Mawu tɔn hun dó é. Jezu ɖè nǔ e hwɛjijɔ nugbǒ ɔ nyí é xlɛ́, hwɛjijɔ enɛ wɛ aca sinsɛn nùvú tɔn lɛ ɖò hinhɛn d’ablu wɛ. Ðó Falizyɛn lɛ ɖò Mawu Sɛ́n ɔ nyì wɛ lee é jló ye gbɔn é wutu ɔ, ye tlɛ na d’alɔ azinzɔnnɔ e ɖò hudo mɛ é ɖò Gbɔjɛzángbe ǎ! Jezu tún kàn mɛ e aca e ma sɔgbe ǎ lɛ é sín agban ɖò kpinkpɛn wɛ lɛ é, lobo ɖè hwɛjijɔ Mawu tɔn xlɛ́, bo lɛ́ ɖexlɛ́ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò emi jí. É sín enɛ wu bɔ sinsɛngán lɛ jló na hu i. Nǔ nɛ blawu à cé?

Etɛ ɖɔ wɛ xógbe “é na dɔn nǔ xá mɛɖé ǎ; é ka ja xó sú gbè ǎ; mɛɖé ka ja gbè tɔn sè gbè ɖò toligbó xó ǎ” ɔ ka ɖè? Enyi Jezu gbɔ azɔn nú mɛ lɛ gudo ɔ, é nɔ dó sɛ́n nú ye alǒ nú awovi lɛ ɖɔ “ye ma ɖɔ mɛ e emi nyí ɔ nú mɛɖé sè ó.” (Maki 3:12) É jló ɖɔ mɛɖé ni jla emi kpo zingidi  kpo gbɔn toligbó lɛ xò, alǒ kpi tan e ma sɔgbe ǎ lɛ é kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo bonu mɛ lɛ na dó tuùn emi ǎ.

Gɔ́ na ɔ, Jezu hɛn wɛn tɔn e nɔ dó gbɔ nú mɛ é bo yì dó mɛ ɖěɖee è sixu jlɛ́ dó fántín e ko tɔ̀ kpo ee ko jɛ ayǐ lɛ é kpo wu é. Ye cí myɔ e zoɖɛ́ tɔn ko ɖò cící wɛ é ɖɔhun. Jezu nyínyɛ́ fántín e ko tɔ̀ é alǒ cí myɔ e ko ɖò cící wɛ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é sɔ́ gbè fífá kpo wanyiyi kpo bo dó vɔ́ hlɔnhlɔn na mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ, lobo ka wà mɔ̌ kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo. Jezu wɛ nyí mɛ e akɔta bǐ sixu ɖó nukún é nugbǒ!