Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 8

Ye Xò Gló Axɔsu Adakaxotɔ́ Ðé

Ye Xò Gló Axɔsu Adakaxotɔ́ Ðé

MATIE 2:13-23

  • XWÉDO E MƐ JEZU ÐÈ É HƆN YÌ EJIPU

  • JOZƐFU KPLÁ XWÉDO TƆN YÌ NAZALƐTI

Jozɛfu fɔ́n Mali sín amlɔ mɛ bo dó wɛn zozo ɖé è. Wɛnsagun Jehovah tɔn wɛ xò dlɔ̌ ɛ tlolo, bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Site, zě vǐ ɔ, kplá nɔ tɔn, bo hɔn yì Ejipu; nɔ dɔ̌n kaka yì jɛ hwenu e un na lɛ́ wá ɖɔ xó nú we dó é. Ðó Elodu ɖò vǐ ɔ ba na hu wɛ.”​—Matie 2:13.

Tlolo ɔ, Jozɛfu, Mali, kpo vǐ yetɔn kpo hɔn zǎn enɛ ɔ mɛ. Ye wà mɔ̌ dó ganmɛ, ɖó Elodu mɔ ɖɔ nǔmɔtɔ́ lɛ flú emi. É ɖɔ nú ye ɖ’ayǐ ɖɔ ye ni lɛkɔ wá ɖɔ fí e vǐ ɔ ɖè é nú emi. Ye ka bló mɔ̌ ǎ, bo lɛkɔ yì tò yetɔn mɛ. Elodu jɛma bǐ. Ðó é jló na hu Jezu géé wutu ɔ, é ɖegbe ɖɔ è ni hu sunnuví ɖěɖee ma ko ɖó xwè wè ǎ é kaka jɛ ee ko ɖó xwè wè lɛ é bǐ jí ɖò Bɛteleyɛmu kpo xá e lɛlɛ̌ dó è lɛ é kpo mɛ. Nǔ e nǔmɔtɔ́ e gosin Zǎnzǎnhweji lɛ é ɖɔ n’i ɖ’ayǐ é wɛ é kpɔ́n bo dó dó gesí sunnuví e ɖó xwè enɛ lɛ é.

Hu e è hu sunnuví enɛ lɛ é nyí nǔ baɖabaɖa ɖé bo jɛ! Mǐ sixu ɖɔ sunnuví nabi e è hu é ǎ, loɔ, nùwamɛ sín avǐ kpo alěnina vǐnɔ ɖěɖee awě xò lɛ é tɔn kpo nyí jijɛ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ɖé tɔn, bɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jelemíi ko ɖɔ ɖ’ayǐ.​—Jelemíi 31:15.

Hwenu e nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ é ɔ, Jozɛfu kpo xwédo tɔn kpo ko hɔn yì Ejipu, bo cí dɔ̌n. Enɛ gudo ɔ, Jehovah sín wɛnsagun lɛ́vɔ xò dlɔ̌ Jozɛfu zǎnmɛ gbè ɖokpo. É ɖɔ n’i ɖɔ: “Site; zě vǐ ɔ, kplá nɔ tɔn, bo lɛkɔ yì Izlayɛli; ɖó mɛ e ɖò vǐ ɔ ba na hu wɛ lɛ ko kú.” (Matie 2:20) Ee Jozɛfu sè mɔ̌ é ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi kpo xwédo emitɔn kpo hɛn dìn ɔ, emi na lɛkɔ yì tò emitɔn mɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ɖevo nyí jijɛtɔ́, é wɛ nyí ɖɔ: È ylɔ Vǐ Mawu Tɔn sín Ejipu.​—Ozée 11:1.

É cí ɖɔ Jozɛfu jló ɖɔ xwédo emitɔn ni jɛ  Judée, vlafo ɖò Bɛteleyɛmu toxo e mɛ ye ɖè ɖ’ayǐ cobo hɔn yì Ejipu é sín akpá. Loɔ, é sè ɖɔ Elodu ví Akelawusi adakaxotɔ́ ɔ wɛ ɖò axɔsu ɖu wɛ dìn ɖò Judée. Mawu ka lɛ́ xò dlɔ̌ ɛ, bo tinmɛ awovinú e ɖò tò ɔ mɛ é n’i. Enɛ wu ɔ, Jozɛfu kpo xwédo tɔn kpo yì kaka totaligbé ɖò toxo e nɔ nyí Nazalɛti é mɛ ɖò Galilée yikúngban jí, bo nɔ zɔ nú gbɛzán sinsɛnnɔ Jwifu lɛ tɔn sín hɔnkàn e ɖò Jeluzalɛmu é. Fí enɛ wɛ Jezu sù ɖè, bɔ enɛ zɔ́n bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ ɖevo lɛ́ jɛ, é wɛ nyí: “È na ylɔ Mɛhwlɛngantɔ́ ɔ ɖɔ Nazalɛtinu.”​—Matie 2:23.