Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 52

É Na Nùɖuɖu Mɛ Afatɔ́n Mɔkpan

É Na Nùɖuɖu Mɛ Afatɔ́n Mɔkpan

MATIE 14:13-21 MAKI 6:30-44 LUKI 9:10-17 JAAN 6:1-13

  • JEZU NA NÙÐUÐU SUNNU 5 000

Mɛsɛ́dó 12 lɛ lɛkɔ sín Mawuxó ɖɔ gbé ɖò Galilée kpo awǎjijɛ kpo bo ɖó “nǔ e ye wà lɛ bǐ kpodo nǔ e ye kplɔ́n mɛ lɛ bǐ” kpo sín gbè nú Jezu. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ cikɔ nú ye. É ɖò mɔ̌ có, ye tlɛ mɔ hwenu bo na ɖu nǔ ǎ, ɖó mɛ e ɖò ye ba kpɔ́n wɛ lɛ é sukpɔ́, bɔ mɛ ɖě ɖò wìwá wɛ ɔ, mɛ ɖě nɔ ɖò kɔ lɛ́ wɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “Mi wá mǐ ni jɛ vo fí e mɛɖé ma ɖè ǎ é, bonu mi na gbɔjɛ kpɛɖé.”​—Maki 6:30, 31.

Ye byɔ tɔjihun ɖé mɛ vlafo ɖò Kafaanawumu kpá bo tunta fí e è ma sixu mɔ ye ɖè mɔ̌ blewun ǎ é ɖé ɖò zǎnzǎnhweji Judɛɛn Tɔ̀ ɔ tɔn ɖò Bɛtisayida ta nu. É ɖò mɔ̌ có, ee ye ɖido é ɔ, mɛ gègě mɔ ye bɔ mɛ ɖevo lɛ lɛ́ sè ɖɔ ye ɖido. Ye zɔn kpɔ́ bo kanwezun gbɔn tɔ̀ ɔ tó bo ko jɛ dɔ̌n cobɔ tɔjihun ɔ wá glin.

Ee Jezu tɔ́n sín tɔjihun ɔ mɛ é ɔ, é mɔ ahwan ɔ bɔ nǔ yetɔn blawu n’i, ɖó ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó lɛngbɔnyitɔ́ ǎ é ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, é jɛ “nǔ gègě kplɔ́n ye” dó Axɔsuɖuto ɔ wu jí. (Maki 6:34) É lɛ́ gbɔ azɔn nú “azinzɔnnɔ lɛ.” (Luki 9:11) Ee hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, ahwanvu lɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Fí e mǐ ɖè ɖò fí ɔ yá dó toxo ɖebǔ ǎ; zǎn ɖíe ka ɖò kúkú wɛ é; gbɔ bo nyì mɛ lɛ, bonu ye na yì ba nùɖé ɖu ɖò gletoxo lɛ mɛ.”​—Matie 14:15.

Jezu ka yí gbè nú ye ɖɔ: “Ye ɖó na yì gbɔn mɔ̌ ǎ; miɖesunɔ mi na nùɖuɖu ye.” (Matie 14:16) Jezu ko tuùn nǔ e na wà wɛ é ɖè é cobo ka kàn nùɖé byɔ dó tɛ́n Filipu kpɔ́n: “Fitɛ mǐ na mɔ nùɖuɖu xɔ ɖè, bɔ é na kpé mɛ enɛ lɛ bǐ?” Filipu wɛ nyí mɛ e è na kàn nǔ byɔ é, ɖó é wɛ nɔ nɔ Bɛtisayida kpá. Amɔ̌, wɔxúxú xixɔ wɛ gbò xó ɔ ǎ. Sunnu 5 000 mɔ̌ wɛ ɖò finɛ. Bɔ enyi è na xà nyɔnu kpo vǐ e ɖò finɛ lɛ é bǐ kpo ɔ ye bǐ sixu yì mɛ mɔhun donu wè! Filipu ɖɔ: “È na bo sɔ́ gankwɛ * afɔɖé (200) ɖó te, bo dó xɔ nùɖuɖu na ɔ, é na kpé nú ye ɖokpo ɖokpo na mɔ kpɛɖé kpɛɖé ǎ.”​—Jaan 6:5-7.

Vlafo bo na dó xlɛ́ ɖɔ è kún sixu kpéwú bo na nùɖuɖu mɛ enɛ lɛ bǐ ó ɔ, Andle ɖɔ: “Nyaví ɖé ɖò fí, bo hɛn wɔxúxú atɔ́ɔ́n kpodo hweví wè kpo; fitɛ nǔ enɛ ka sixu jɛ nú mɛ tobutobu elɔ lɛ?”​—Jaan 6:9.

Xwèjísun alǒ Lidosun mɛ wɛ, bɔ Dindinwayixwe xwè 32 H.M. tɔn kpò kpɛɖé, bɔ gbehan wɛlɛ́ wɛlɛ́ kpé só ɔ kpá. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni má mɛ lɛ ɖó gbɛ̌nu 50 kpo gbɛ̌nu 100 kpo jí bonu ye ni jinjɔn ayǐ sonu sonu. É yí wɔxúxú atɔ́ɔ́n lɛ kpo hweví wè lɛ kpo bo dokú nú Mawu. Enɛ gudo ɔ, é má wɔxúxú lɛ kpo hweví lɛ kpo. Jezu bɛ́ jó nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni má nú mɛ lɛ. Nǔ e jiwǔ é wɛ nyí ɖɔ ye bǐ ɖu nǔ kaka b’ɛ jɛ mɛ nú ye!

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi bɛ́ nǔ e ye ɖu kpò lɛ bǐ, bonu ɖě ma yì gbě ó.” (Jaan 6:12) Ye bɛ́ wɔxúxú e kpò é kplé b’ɛ gɔ́ xasun 12!

^ akpá. 4 Gankwɛ ɖokpo ɔ, azɔ̌watɔ́ ɖokpo sín azɔ̌kwɛ gbè ɖokpo tɔn wɛ.